NR 1 (1) 2014

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (1) 2014

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

7
Od Redakcji

 

9
Dr Agata Popławska
Wprowadzenie

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

15
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Triangulacja metod w badaniach społecznych
Triangulation of methods in social research

 

35
Dr hab. Michał Balicki

Więzi społeczne w zrożnicowanych kontekstach interdyscyplinarnych
Social ties in the view of differentiated interdisciplinary contexts

 

51
Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska

Dom rodzinny źrodłem budowania szczegolnych więzi społecznych
Home as a source of building of particular social ties

 

66
Dr Agata Jacewicz

Więzi łączące grupę rowieśniczą a rozwoj kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym
The relationship between peer group and the development of children’s social competence

 

80
Dr Andrzej Urbanek

Aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa
Axiological dimension of security

 

97
Dr Monika Kotowska

Pojęcie demoralizacji na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r.
The concept of demoralization against the background of the Act on juvenile justice of 26 October 1982

 

111
Mgr Wiesława Kołakowska

Wybrane zagadnienia udzielania i przyjmowania pomocy w służbach ratowniczych
Selected issues of granting and accepting help in rescue services

 

Z BADAŃ

 

124
Dr Katarzyna Hamer, dr Hanna Hamer

Powody uśmiechania się
The reasons of smiling

 

142
Dr hab. Katarzyna Laskowska

Obraz samobojstw w Polsce w latach 2000-2012
Suicides in Poland in the Years 2000-2012

 

159
Dr Grażyna Kędzierska, mgr Dorota Januszewska

Statystyczna ocena przestępczości nieletnich w niektorych społecznościach lokalnych wojewodztwa podlaskiego
Statistical evaluation of juvenile delinquency in some communities of Podlasie region

 

Z HISTORII POLICJI

 

184
Dr Zbigniew Siemak

Policja Kryminalna w II Rzeczypospolitej. Powstanie, organizacja, kadry i metody pracy
Criminal Police in the Second Republic of Poland. The establishment, organization, human resources and working methods

 

206
Dr Stanisław Kozdrowski

Wychowanie fizyczne w Policji Wojewodztwa Śląskiego (1922-1939)
Physical education in the police of the silesian province (1922-1939)

 

RECENZJE

 

231
Dr Marek Jastrzębski

W trosce o wspołczesną rodzinę. Teoria, badania, wsparcie. Ujęcie interdyscyplinarne,
pod redakcją Jadwigi Izdebskiej i Agaty Popławskiej,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2013, s. 378, ISBN 978-83-61612-20-9

 

235
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Wincenty Wrześniewski, Szkolnictwo rolnicze w Wielkopolsce w latach 1989-2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 457, Poznań 2013, ss. 462

 

239
Dr Karolina Malinowska-Krutul

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP, Część ogolna, Redakcja naukowa Waldemar Kitler,
Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, ss. 208, ISBN 978-83-7523-203-5

 

KOMUNIKATY

 

243
Dr Agata Jacewicz

Konferencja Naukowa: Oblicza więzi społecznej – ujęcie interdyscyplinarne,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 24 maja 2013

 

247
Dr Grażyna Kędzierska

IX Międzynarodowa Konferencja: Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka.
Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa, Wilno 21-22 czerwca 2013

 

253
Dr Tatiana Niczyszyna, dr Tatiana Oniskiewicz

Konferencja Naukowa: Szkoła podstawowa: problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A.S. Puszkina, Brześć 13 listopada 2013 roku

 

KRONIKA
NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU

 

259
Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 1995-1999

 

 

NR 2 (2) 2014

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (2) 2014

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Dr hab. Agata Popławska, mgr Ewa Banach

Jakość życia osób starszych – wybrane aspekty
The quality of life of older people – selected aspects

 

24
Dr hab. Jerzy Mroziak

Funkcjonowanie i rehabilitacja poznawcza osób w podeszłym wieku
Functioning and Conginitive Rehabilitation of the Elderly

 

45
Dr Tatiana S. Aniskevich, dr Agata Jacewicz

Uczestnictwo dziadków w życiu rodzinnym – współczesna analiza zjawiska
Grandparents’ participation in family life – modern analysis of the phenomenon

 

60
Dr Andrzej Urbanek

Zagrożenia asymetryczne – wymiar militarny i pozamilitarny
Asymmetric threats – the military and non-military dimension

 

74
Dr Karolina Malinowska-Krutul

Sądowa kontrola zatrzymania
Judicial review of detention

 

90
Dr Anna Gadomska-Radel

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym
Hearing of a child in civil proceedings

 

107
Jurgita Baltruniene

Przemyt papierosów i korupcja – powiązania i współzależność zjawiska
Cigarette smuggling and corruption – relationship and interdependence

 

125
Mgr Wojciech Kasprzak

Wybrane prawno-kryminalistyczne problemy kradzieży dóbr z gier komputerowych
Selected legal and criminal aspects of theft in computer games

 

Z BADAŃ

 

147
Dr hab. Eva Naništova, dr hab. Eva Klčovanska

Weryfikacja psychometrycznych właściwości skali mapowania domocentrycznych i aksjologicznych korelatów relacji społecznych
Verification of the psychometric characteristics of scales mapping domocentric and axiological correlates of social relations

 

178
Dr hab. Katarzyna Laskowska

Napady na banki – reakcja pracowników banków, klientów i Policji
Bank robberies – a response from bank’s employees, clients and the police

 

192
Mgr Magdalena Adamczyk

Przestępczość przeciwko mieniu w województwie podlaskim w latach 2000-2012
Property crimes in the podlaskie province in the years 2000-2012

 

RECENZJE

 

208
Prof. zw. dr hab. Andrzej Pepłoński

Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego pod red. Marka Gorki,
Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, ss. 387, ISBN 978-83-7365-312-2

 

213
Dr hab. Denis Solodow

Modele nauczania w kryminalistyce: historia i współczesność pod red. prof. N.P. Jabłokowa i prof. V. J. Shepitko,
Widawnicza Agencja Apostyl, Charkow 2014, ss. 226, ISBN 978-83-966-2517-15-6

 

KOMUNIKATY

 

226
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska, mgr Izabela Kaczyńska,
dr Marek Jastrz
ębski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmieniająca się przestrzeń życia współczesnego człowieka – szanse,
zagrożenia, wyzwania, Białystok 23 maja 2014

 

241
Dr Hanna Hamer

Konferencja Naukowa: V Edycja Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej, Nowa Wola 7 czerwca 2014

 

248
Dr Zbigniew Siemak

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku,
Wilno 9-11 kwietnia 2014

 

253
Dr Henryk Malewski

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka, Ukraina Zakarpacka 26-27 czerwca 2014

 

263
Dr Katarzyna Hamer

Konferencja International Society of Political Psychology: Ideologie i konflikt ideologiczny, Rzym 4-7 lipca 2014

 

267
Dr Zbigniew Siemak

II Ogólnopolskie Warsztaty Studenckich Kół Naukowych Kryminalistyki Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 14-16 Maja 2014

 

KRONIKA

 

272
Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 2000-2005

NR 1 (3) 2015

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (3) 2015

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Triangulacja metod w badaniach społecznych
Triangulation of methods in social research

 

27
Dr hab. Jerzy Mroziak

Osoby starsze w starzejącym się społeczeństwie
The elderly in an ageing socjety

 

46
Dr Agata Jacewicz

Porozumiewanie się w języku ojczystym kluczową kompetencją w procesie uczenia się przez całe życie
Communication in the native language key competence in the process of learning a lifelong

 

59
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičova, Ph.D.

Zmiany w kształceniu przedszkolnym dzieci z obszarow wykluczenia społecznego
Changes in pre-school education of children From socially excluded localities

 

72
Dr Bogdan Chmieliński

Edukacja dla bezpieczeństwa jako czynnik kształtujący bezpieczną przestrzeń dzieci i młodzieży
Education for safety as a factor that creates safe environments for children and youth

 

87
Dr Wojciech Kasprzak

Wykrywanie i ściganie sprawców kradzieży dóbr z gier komputerowych
Detecting and pursuing the perpetrators of theft of goods in computer games

 

103
Dr hab. Jacek Dworzecki

System prewencji kryminalnej w Republice Słowackiej. Wprowadzenie do problematyki
Crime prevention system in the Slovak Republic. Introduction to the issue

 

Z BADAŃ

 

134
Mgr Maciej Popławski

Narkomania i jej przeciwdziałanie w świetle prawa oraz w percepcji młodzieży
Drug addiction and its prevention under law and in the perception of youth

 

153
Adam Siegień

Przestępczość narkotykowa na terenie powiatu hajnowskiego w latach 2008-2013
Drug-related crime in Hajnowka district in the years 2008-2013

 

166
Dr Penka Kozhuharowa

Stosowanie substancji psychoaktywnych przez uczniów klas siódmych w kontekście realizacji programu prewencji w szkole
Substance use by seventh-graders in the context of implementation of a school-based prevention program

 

Z HISTORII POLICJI

 

186
Dr Zbigniew Siemak

Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Lubelszczyźnie przed powstaniem Policji Państwowej
(od listopada 1918 do lipca 1919 r.). Część 1. Straż Bezpieczeństwa Publicznego
Public order and safety authorities in Lubelszczyzna region before the formation of National police Force
(from November to July 1919). Part 1. Public Safety Guard

 

201
Dr Zbigniew Siemak

Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Lubelszczyźnie przed powstaniem Policji Państwowej
(od listopada 1918 do lipca 1919 r.). Część 2. Lubelska Żandarmeria Krajowa
Public order and safety authorities in Lubelszczyzna region before the formation of National police Force
(from November to July 1919). Part 2. Lublin Military Police

 

214
Dr Stanisław Kozdrowski

Szkoła policyjna w Żyrardowie (1928-1931)
The police school in Żyrardow (1928-1931)

 

RECENZJE

 

233
Dr Tatiana S. Aniskevich

Девиантное поведение несовершеннолетних. Профилактика и коррекция Под редакцией М.П. Осиповой, материалы педагогических чтений, Брест, 15 апреля 2014 г., Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест 2014, 78 с. ISBN 978-985-555-198-1

 

KOMUNIKATY

 

238
Dr Tatiana S. Aniskevich, Doc. Tatiana W. Nicziszyna, kand. ped. nauk

Konferencja Naukowa: Szkoła podstawowa: Problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina, Brześć 12 listopada 2014

 

244
Dr hab. Agata Popławska, dr Agata Jacewicz

II Seminarium Pedagogiczne: Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko
w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok 29 maja 2015

 

251
Dr Hanna Hamer

Konferencja w ramach ogólnopolskiego dnia walki z depresją:
O depresji wśród dobrych słów Warszawa 23 lutego 2015

 

KRONIKA

 

251
Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 2006-2007

NR 2 (4) 2015

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (4) 2015

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9
Prof. zw. dr hab.Jadwiga Izdebska

Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka
Multidimensional life expanse of contemporary child

 

22
Dr hab. Wojciech Sroczyński

Nauczyciel wobec problemu integracji w kontekście zmiany społecznej. Zarys problemu
Educator towards the problem of integration in the context of social change – outline of the problem

 

45
Mgr. Ružena Tomkuliaková, PhD.

Učiteľova individuálna koncepcia výučby a jej vplyv na vzdelávací proces na primárnom stupni školy
The teacher’s individual conception of teaching and its effect on the process of primary education
Indywidualne koncepcje nauczania i ich wpływ na efekty edukacji podstawowej

 

58
PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., PaedDr. Marta Vránová, PhD.

Environmental education in technical education
Tematyka ekologiczna w praktyce nauczania

 

70
Dr Anna Gadomska – Radel

Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach transgranicznych
Część I. Odpowiedzialność rodzicielska. Jurysdykcja
Selected issues of parental authority and contacts with childrem in cross-border cases.
Part I. Parental responsibility. Jurisdiction

 

87
Mgr Diana Dajnowicz

Porwania rodzicielskie jako współczesne zagrożenie społeczne. Stan badań i potrzeby badawcze
Parental kidnapping as contemporary social threat. The state of research and research needs

 

101
Dr Renata Runiewicz – Jasińska

Konsekwencje rozwoju cywilizacyjno-technologicznego państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia)
The consequences of the development of civilization and technology in the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia)

 

117
Dr Andrzej Puliński

Konspiracja uczniowska w Polsce jako reakcja na zmiany społeczno-polityczne
w okresie tzw. ofensywy ideologicznej w oświacie po 1948 r. Część I. Lata 1944-1948
Students conspiracy in Poland as a response to the socio-political changes
in the period of the so-called ideological offensive In the education system after 1948. Vol. I. Years 1944-1948

 

Z BADAŃ

 

129
Mgr. Lucia Plačková, PhD., Ing. Marek Čiliak, PhD.

Ovplyvňovanie držania tela žiakov primárneho vzdelávania
Influencing the body posture of primary education pupils
Wpływ ruchu na budowę ciała uczniów szkoły podstawowej

 

145
Izabela Snarska

Wykluczenie społeczne w świetle własnych badań empirycznych
The phenomenon of social exclusion according to results of an empirical research

 

178
Mgr. Mariana Cabanová, PhD.,

Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Pre-primary education teacher professional activities
in Slovak – Poland comparison
Aktywność zawodowa nauczycieli edukacji przedszkolnej na Słowacji i w Polsce. Porównanie

 

196
Tomasz Kiszło

Bezpieczeństwo własne policjantów Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w trakcie interwencji
Personal safety officers Prevention Department of the Police in Bialystok during the intervention

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 

217
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Projektowanie badań pedagogicznych
Designing research in pedagogy

 

227
Prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec

Niż demograficzny – implikacje dla szkolnictwa wyższego?
Komunikat na tle tematyki seminarium naukowego Edukacja – Nauczyciel – Uczeń/Dziecko
w zmieniającej się przestrzeni społecznej Białystok 29 maja 2015

 

RECENZJE

 

232
Dr Grażyna Kędzierska

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
Pod redakcją Janiny Zięby-Palus Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych,
Kraków 2015, ss. 234, ISBN 978-83-87425-29-6

 

KOMUNIKATY

 

239
Dr Grażyna Kędzierska

Forum Naukowe Podlasie – Warmia – Mazury

 

254
Dr Hanna Hamer

Konferencja: Kapitał ludzki – stan i perspektywy rozwoju Warszawa, 20 października 2015

 

257
Dr Zbigniew Siemak, dr Wiesław Smolski

V Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa: O potrzebie i możliwościach diagnozowania
oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych Siedlce 26 listopada 2015

 

KRONIKA

 

266
Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 2006-2007

 

O AUTORACH

270
Noty o Autorach

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

278
Wymogi edytorskie/Редакционные требования
285
Recenzowanie tekstów

NR 1 (5) 2016

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (5) 2016

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska Funkcje wychowania dzieci i młodzieży w kontekście przemian cywilizacyjnych
Functions of bringing up of children and young people in the context of civilizational transformations

 

20
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičova, PhD.

Collective Education of Pre-Primary Aged Children in the Czech Republic
Kształcenie integracyjne dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Czeskiej

 

39
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD., PaedDr. Miroslawa Gašparova, PhD.

Prirodovedno-technicky a spoločenskovedny obsah vzdelavania v učebnych pomockach
Natural science-technical and social content of education in learning resources
Znaczenie pomocy dydaktycznych w nauczaniu podstawowym przedmiotów technicznych, społecznych i ścisłych

 

57
Dr Anna Gadomska  Radel

Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach transgranicznych. Część II
Selected issues of parental authority and contacts with childrem in cross-border cases. Part II

 

75
Mgr Daria Żmudzin

Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy seksualnej
Child as victim and offender sexual violence

 

90
Kpt. SG, mgr Robert Łachacz

Działania antyterrorystyczne we Wschodniej Ukrainie a zagrożenie migracyjne dla Polski
Anti-terrorist activities in the Eastern Ukraine and migration threat to Poland

 

110
Mgr Izabela Sękowska

Kryminalistyczne aspekty skimmingu bankomatowego
Forensic aspects of skimming ATMs

 

130
Dr Andrzej Puliński

Konspiracja uczniowska w Polsce jako reakcja na zmiany społeczno-polityczne
w okresie tzw. ofensywy ideologicznej w oświacie po 1948 r. Część II. Lata 1948-1956
Students conspiracy in Poland As a response to the socio-political changes In the period
of the so-called ideological offensive In the education system after 1948. Vol. II. Years 1948 – 1956

 

Z BADAŃ

 

147
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.

Uplatňovanie individualizacie v pracovnom vyučovani v primarnej edukacii
The use of individualization in teaching in primary education
Zastosowanie indywidualizacji nauczania w edukacji podstawowej

 

157
Dr Stanisław Kozdrowski

„Ustawka” pseudokibiców piłkarskich. Profil uczestnika
Pre-arranged fights of football hooligans. Profile of the participant

 

179
Mgr Monika Puławska

Zachowania suicydalne w Polsce w latach 2010 – 2014 na podstawie danych statystycznych
Suicidal behavior in Poland in the years 2010 – 2014 based on statistical data

 

Z HISTORII POLICJI

 

201
Dr Zbigniew Siemak

Policja Państwowa w II RP w sytuacjach nadzwyczajnych
State Police in the II Republic of Poland in extraordinary situations

 

RECENZJE

 

207
Prof. zw. dr hab. Piotr Majer, Piotr Bogdalski

Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby,
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, ss. 635, ISBN 978-83-7462-462-6

 

211
Prof. zw. dr hab. Piotr Majer
Andrzej Urbanek,

Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Wydawnictwo Społeczno-Prawne w Słupsku,
Słupsk 2015, ss. 475, ISBN 978-83-7467-242-9; 978-83-940669-1

 

KOMUNIKATY

 

215
Doc. Tatiana W. Nicziszyna, kand. ped. nauk
Dr Tatiana S. Aniskevich

Konferencja naukowa: Szkoła Podstawowa: Problemy, Priorytety i Perspektywy Rozwoju
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina Brześć 11 listopada 2015

 

220
Dr Joanna Nawrocka

Karoli Gaspar University of Reformed Church w Programie Erasmus+. Refleksje

 

227
MgrMonika Pawelec

Działalność Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych

 

O AUTORACH

233
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

239
Wymogi edytorskie/Редакционные требования
246
Recenzowanie tekstow/Рецензирование материалов

NR 2 (6) 2016

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (6) 2016

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

11

Dr hab. Agata Popławska

Kompetencje nauczyciela w zmieniającej się w szkole
Teachers’ competencies in a changing school (selected issues)

 

30
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.
PaedDr. Tatiana Homoľova
Mgr. Maria Buganova

Aggressive behavior in pupils younger school age
Agresywne zachowania uczniów w młodszym wieku szkolnym

 

50
Dr Monika Kotowska

Geneza odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wybrane zagadnienia
The origin of legal liability of minors. Chosen issues

 

63
Prof. dr Henryk Malewski

Implementacja aktów prawnych Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność ekspercką na Litwie
The implementation of laws of the European Union and their impact on expert activity in Lithuania

 

81
Mgr Ewa Joanna Borodzicz

Obchody 8 marca w PRL w świetle propagandowego periodyku kobiecego
„Zwierciadło. Pismo Ligi Kobiet Polskich”
The celebration of march 8 in Communist Poland, as presented in a propaganda female journal
’Mirror. The Journal of the League of Polish Women’

 

94
Jurgita Baltrūnienė

Remarks on the Qualification and Competence of Pre-Trial Investigation Officers
during the Investigation of Cigarette Smuggling Offences
Uwagi o kwalifikacjach i kompetencjach funkcjonariuszy organów ścigania
badających przestępstwa przemytu papierosów

 

Z BADAŃ

 

117
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičova, Ph.D.

Poczucie trudności w realizacji czynności zawodowych u nauczycielek wychowania przedszkolnego
Perception of the difficulty of implementation of professional activities done by kindergartner teacher

 

129
Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Interpretation of selected science terms by children of pre-primary age

 

151
Mgr Elżbieta Pogorzelska

Badania nad tolerancją dorosłych i dzieci wobec uchodźców pochodzenia czeczeńskiego
Research on tolerance adults and children to refugees Chechen origin

 

177
Mgr Monika Pawelec

Perspektywy postrzegania czasu a perfekcjonizm adaptacyjny i dezadaptacyjny
Time perspectives and adaptive and maladaptive perfectionism

 

195
Adam Czaplejewicz

Handel dopalaczami w Internecie
Trade in designer drugs in the Internet

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

Доктор юридических наук, профессор, Юрий Гармаев
Кандидат юридических наук Елена Попова
Доктор экономических наук, профессор Ирина Шаралдаева

Направления профессиональной адаптации студентов юридических вузов России
Areas of professional adaptation of students of law universities in Russia
Kierunki profesjonalnej adaptacji studentów uczelni prawniczych w Rosji

 

230
Dr Hanna Hamer

Coaching czy psychoterapia?

 

238
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.

Eliminacia agresivneho spravania deti prostrednictvom prvkov arteterapie
Eliminating child’s aggressive behavior using the elements of art therapy
Eliminowanie agresywnego zachowania dzieci za pomocą wybranych elementow terapii sztuką

 

RECENZJE

 

247
Dr hab. Agata Popławska

Tożsamość w warunkach zmiany społecznej Redakcja naukowa Zbyszko Melosik,
Mirosław J. Szymański, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,
Warszawa 2016, ss. 246, ISBN 978-83-64953-43-9

 

257
Dr Ewa Romanowska

Szkoła – wspólnota dążeń? Pod redakcją Aleksandry Minczanowskiej,
Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 322, ISBN 978-83-8019-416-8

 

20 LAT
NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU

 

263
Mgr Adam Jakoniuk

20 lat od powstania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

 

276
Dr Agata Jacewicz

Praca studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Białymstoku na rzecz środowiska lokalnego

 

284
Т. С. Онискевич, кандидат педагогических наук, доцент

Международное сотрудничество Нвпш (Польша, Белосток) и Бргу Имени А.С. Пушкина (Беларусь, Брест) в рамках болонского процесса
Współpraca międzynarodowa między Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną (Polska, Białystok) oraz Brzeskim Państwowym Uniwersytetem imienia A.S. Puszkina (Białoruś, Brześć) w ramach procesu bolońskiego

 

293
PaedDr. Zlatica Huľova, PhD.

Medzinarodna mobilita ako dobry zaklad pre rozvoj kvalitnej spoluprace v mnohych aspektoch pedagogicko-psychologickych teorii, vedy a vyskumu
Międzynarodowa mobilność jako dobra podstawa dla rozwoju wysokiej jakości współpracy w aspektach pedagogiczno-psychologicznych teorii, nauki i badań

 

299
Prof. zw. dr hab. Ewa Gruza

Zagadnienia Społeczne – czytać czy nie czytać?

 

302
Dr hab. Piotr Gawliczek

Rola komunikacji strategicznej w kreowaniu wizerunku NATO.
Refleksje po szczycie w Warszawie. Wykład inauguracyjny 2016/2017

 

KOMUNIKATY

 

315
Dr hab. Mieczysław Goc

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne – co robimy, dokąd zmierzamy?

 

334
Dr Zbigniew Siemak

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:
Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem
bezpieczeństwa narodowego? Wilno 28-30 kwietnia 2016

 

345
Dr Zbigniew Siemak

IV Ogólnopolskie Warsztaty Studenckich Kół Naukowych Kryminalistyki Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Szczytno 23-25 maja 2016

 

354
Dr Ewa Romanowska
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska
Dr Wiesław Smolski
Mgr Karolina Kondrat

Konferencja Naukowa: Od poszanowania inności do obojętności – wizerunek tolerancji
we współczesnym świecie Białystok 4 czerwca 2016

 

366
Dr Zbigniew Siemak

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 225 lat policji w Polsce Olsztyn 23-24 czerwca 2016

 

374
Dr Katarzyna Hamer

31 Międzynarodowy Kongres Psychologiczny. Różnorodność w harmonii: spostrzeżenia psychologii, Jokohama 24-29 lipca 2016

 

O AUTORACH

379
Noty o Autorach

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

389
Wymogi edytorskie/Редакционные требования
396
Recenzowanie tekstow/Рецензирование материалов

NR 1 (7) 2017

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (7) 2017

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9
Kand. nauk pedagogicznych, docent Irina Mielniczuk
Dr Tatsiana Aniskevich

Edukacja ekonomiczna młodszych uczniów: Teoria i doświadczenie
Economical Education of Beginning School Puples: Theory and Expirience
Экономическое воспитание младших школьников: теория и опыт

 

27
Prof. dr Henryk Malewski
Prof. dr Vidmantas Egidijus Kurapka
Prof. dr Snieguol
ė Matulienė

Czy społeczna rada koordynacyjna ds. działalności ekspertów sądowych może być efektywnym narzędziem współpracy
wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania z placówkami ekspertyzy sądowej? (Doświadczenia litewskie)
Can Social Coordination Council of Judicial Experts Activity Be an Effective Instrument of Cooperation
of Law Enforcement and Institutions of Forensic Expertise? (Lithuanian Experience)

 

46
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовноправовых дисциплин
Елена Ильинична Попова

Некоторые проблемные вопросы сокращенных форм уголовного судопроизводства
на примере 40 главы упк Российской Федерации
Some Problematic Issues of Reduced Forms of Criminal Proceedings on Example by
Chapter 40 of Criminal Procedure Code Russian Federation
Niektóre problemy uproszczonych form postępowania karnego na przykładzie rozdziału
40 Kodeksu Postępowania Karnego Federacji Rosyjskiej

 

63
Dr Lech Grochowski

Nielegalny rynek alkoholu Illegal Alcohol Market

 

80
Dr Anna Gadomska-Radel

Tajemnica bankowa w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia. Część I
Bank Secret in Civil Procedure – Selected Issues. Part I

 

95
Dr Grzegorz Łyko

Strategic Communication in a Changing Security Environment
Komunikacja strategiczna w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa

 

111
Dr Krystyna Cywa-Fetela

Europejskie przywództwo polityczne. Marine Le Pen – szansa czy zagrożenie?
European Political Leadership. Marine Le Pen – A Chance or Threat?

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

125
Dr hab. Piotr Gawliczek

Istota wdrażania platformy LMS ILIAS na potrzeby e-learningu w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
Essence of LMS ILIAS Implementation Proces for E-learning Needs of Non State Higher Pedagogical School in Bialystok

 

WSPOMNIENIE

141
Prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski
(6 grudnia 1945 – 23 grudnia 2016)

 

KOMUNIKATY

145
Dr Hanna Hamer

Konferencja Naukowa: „Marihuana – lek czy zagrożenie?” Warszawa, 8 grudnia 2016

 

150
Anna Jurkowska

I Studenckie Seminarium Naukowe: Patologie społeczne jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok, 11 grudnia 2016

 

154
Dr Agata Jacewicz

Obchody 20-lecia działalności Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, 17 grudnia 2016

 

163
Dr hab. Piotr Gawliczek

Program Erasmus+, Litwa, 27 lutego – 03 marca 2017

 

166
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska
Dr Zbigniew Siemak
Mgr Iwona Lewkowicz

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy:
„Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro”
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) Wilno, 6-8 kwietnia 2017

 

181
Dr Grażyna Kędzierska

Seminarium Eksperckie: Kaukaz – Terra Incognita w badaniach nad bezpieczeństwem? Białystok, 23 maja 2017

 

185

ANEKS

O AUTORACH

191
Noty

ZASADY PUBLIKOWANIA

199
Wymogi edytorskie/ Pедакционные требования

206
Recenzowanie tekstow/ Рецензирование материалов

NR 2 (8) 2017

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (8) 2017

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Promocja zdrowia – kontekst społeczno-ekologiczny
Health Promotion – a Socio-ecological Context

 

35
Dr Elżbieta Buchcic

Co zrobić aby przyroda była wartością dla społeczeństwa?
What to do to make Nature a Value for Society?

 

52
PaedDr. Tatiana Homoľova, PhD., Mgr. Štefan Petrik

Klima školskej triedy v procese adaptacie žiakov prveho ročnika zakladnej školy
Classroom atmosphere in the Process of the Adaptation of Pupils of the First Class of the Primary School
Klimat szkolnej klasy w procesie adaptacji uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej

 

Z BADAŃ

 

73
Dr Anna Strumińska-Doktor

Znaczenie osobowości nauczyciela w procesie wychowawczym
The Importance of a Teacher’s Personality in the Educational Process

 

89
Dr Urszula Pulińska
Dr Andrzej Puli
ński

Między tolerancją a niechęcią. Aktualne problem migracyjne w percepcji studentów pedagogiki
Between Tolerance and Reluctance. Current Migration Problems in Perception of Students of Pedagogics

 

108
PhD. Michael Shepitko

Investigation of Deliberately Unjust Verdicts, Judgments and others Decisions Issued by Judges in Ukraine
Badania nad umyślnie niesprawiedliwymi wyrokami, postanowieniami i innymi decyzjami wydanymi przez sędziów na Ukrainie

 

129
Eliza Wioleta Leśniewska

Bezpieczeństwo żywności w działalności gastronomicznej
Food Safety in Gastronomic Activities

 

147
Marcin Żukowski

Problematyka przestępczości nieletnich dziewcząt w opinii mieszkańców Białegostoku
The Problem of Juvenile Delinquency of Girls in the Opinion of the Residents of Białystok DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 

169
PaedDr. Ľubica Gerova, PhD.

Rozvijanie priestorovej predstavivosti ako zaklad pre technicke vzdelavanie
Developing of Spatial Imagination as a Basis for Technical Education
Rozwijanie orientacji przestrzennej jako podstawa do edukacji technicznej

 

181
PaedDr. Ľubica Gerova, PhD.

Kocky a rozvijanie priestorovych predstav žiakov a ich buducich učiteľov
Cubes and Development of The Spatial Imagination of Pupils and their Future Teachers
Klocki w rozwijaniu orientacji przestrzennej uczniów i ich przyszłych nauczycieli

 

RECENZJE

 

193
Dr Hanna Hamer, Dariusz Doliński, Tomasz Grzyb

Posłuszni do bólu – o uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Miligrama Smak Słowa,
Sopot 2017, ss. 248. ISBN 978-83-65731-23-4 Dariusz Doliński, Tomasz Grzyb,
Absolute obedience – about the submission to authority 50 years after Milgram’s experiment Smak Słowa,
Sopot 2017, pp. 248. ISBN 978-83-65731-23-4

 

KOMUNIKATY

 

199
Doc. Inga Matycyna, kand. ped. nauk
Dr Tatiana Aniskevich

Konferencja naukowa: Szkoła podstawowa: Problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski państwowy uniwersytet Im. A. S. Puszkina Brześć, 10 listopada 2016

 

204
Dr Grażyna Kędzierska

Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
Wyzwania dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego Akademia Pomorska, Słupsk, 18-19 maja 2017

NR 1 (9) 2018

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (9) 2018

 

Cały numer

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9
PhD. Svetlana Sokolova

The Security in Modern Society: Innovation Policy and State Regulation
Bezpieczeństwo w nowoczesnym społeczeństwie: polityka innowacyjna i regulacyjna państwa

 

18
Виталий Александрович Хроколов

Безопасность современной личности: информационно-психологические угрозы
Safety of the Contemporary Individual: Information-Psychological Threats
Bezpieczeństwo współczesnego człowieka: zagrożenia informacyjno-psychologiczne

 

26
Płk mgr Bogdan Sowa

Kompetencje żołnierzy zawodowych wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń
Competence of Professional Soldiers against Contemporary Challenges and Threats

 

39
PaedDr. Ľubica Gerová, PhD.

Pohľad na matematickú gramotnosť budúcich učiteľov primárneho vzdelávania
A look of the Mathematical Skills of Candidates for Early School Education Teachers
Spojrzenie na umiejętności matematyczne kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

53
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

ERegionálne prvky v obsahu primárneho vzdelávania
Regional Elements in Early School Education Content
Elementy regionalne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Z BADAŃ

 

63
Dr hab. Henryka Ilgiewicz

Polskie stowarzyszenia służby domowej w Wilnie w I połowie XX w.
Polish Associations for Female Household Servants in Wilno in the First Half of the 20th Century

 

78
Dr Grażyna Kędzierska

Kobiety o bezpieczeństwie żywności
Food Safety in Female Students’ Assessment

 

STUDENCKIE DOCIEKANIA NAUKOWE

 

99
Mgr Agnieszka Łazuk-Godlewska

Cechy osobowości i poziom motywacji a odgrywanie ról teatralnych w percepcji
aktorów oraz osób przygotowujących się do zawodu aktora
The Relationship Between Personality Traits and the Level of Motivation in the Perception
of Actors and People Preparing for an Acting Career

 

RECENZJE

 

121
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Elżbieta Buchcic Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno-kulturowa,
Uniwersytet Jana Kazimierza, Kielce 2017, ss. 314. ISBN 978-83-7133-696-6 Elżbieta Buchcic,
Świętokrzyskie natural environment as an educational and cultural value,
Uniwersytet Jana Kazimierza, Kielce 2017, 314 p. ISBN 978-83-7133-696-6

 

125
Dr Hanna Hamer

Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed, Tolerancja w czasach niepewności,
Smak Słowa, Sopot 2018, ss. 294. ISBN 9788365731623
Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed, Tolerance in times of uncertainty,
Smak Słowa, Sopot 2018, 294 p. ISBN 9788365731623

 

131
Dr Andrzej Puliński

Piotr Zychowicz, Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei żołnierzy wyklętych,
Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2018, ss. 424. ISBN 978-83-8062-289-0
Piotr Zychowicz Stained armour. The black history of cursed soldiers,
REBIS Publishing House, Poznań 2018, 424 p. ISBN 978-83-8062-289-0

 

KOMUNIKATY

 

143
Dr Zbigniew Siemak

Ogólnopolska konferencja naukowa: Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce 1918 – 2018,
Olsztyn, 16 – 17 lutego 2018

 

150
Dr Grażyna Kędzierska

Konferencja Naukowa: Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej państwa
w dobie niesymetrycznych zagrożeń. Diagnoza i perspektywy, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 18 lutego 2018

 

155
Dr Hanna Hamer

Międzynarodowa Konferencja: Between Narcissism and Entitlement: Self-Enhancement in a Cross-Cultural Perspective
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 4 – 6 kwietnia 2018

 

158
Dr Zbigniew Siemak

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno, 18 – 19 kwietnia 2018

 

175
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

I Kongres Naukowy NWSP Człowiek w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Majątek Howieny, 10 – 11 maja 2018

 

178
Dr Marek Strzoda

IV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Społeczeństwo, gospodarka,
siły zbrojne – wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju”, Warszawa, 20 września 2018

NR 2 (10) 2018

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (10) 2018

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Problemy dziecka otyłego w klasie szkolnej
The Problems of an Obese Child in School Environment

 

26
Dr Elżbieta Buchcic

Przyroda miejscem twórczej resocjalizacji
Nature Based Resocialization

 

44
Доц. Онискевич Т.С.

Педагогическая практика в школе как фактор подготовки к профессиональной деятельности
студентов специальности «Начальное образование» (из опыта образования в Беларуси)
Pedagogical Practice to Strenghten Teacher Training of Early Childhood
Education Students (on the Example of Education in Belarus)
Praktyki pedagogiczne w szkole jako czynnik przygotowania do pracy studentów
edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie doświadczeń z Białorusi).

 

63
Dr Anna Strumińska-Doktór

Zagrożenia we współczesnej szkole
Contemporary School Threats

 

81
Dr Grażyna Kędzierska
Kpt. SG mgr Robert Łachacz

Biometria z perspektywy kryminalistyki
Forensic Science and Biometrics

 

Z BADAŃ

 

101
Dr Agata Jacewicz

Koncepcja pedagogiki Marii Montessori w poglądach studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
z Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Fragment badań
The Montessori Method in The Views of Pre-School and Early School Education Students
of Non-State University College of Pedagogy in Bialystok. Research Report

 

129
Doc. PaedDr Zlatica Huľová, PhD.

Zavádzanie pracovnej výchovy do vzdelávania detí predškolského veku v čase?
The Gradual Implementation of Vocational Training into the Pre-School Education
Wprowadzanie kształcenia zawodowego do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym Research Report

 

141
Dr hab. Urszula Anna Domżał
Oskar Osowski
Mikołaj Zwoliński

Religia w świecie wartości młodzieży wiejskiej
Values and Religion of Rural Youth

 

SYLWETKI LUDZI NAUKI

 

153
Елена Ильинична Попова,
кандидат юридических наук, доцент

Юрий Петрович Гармаев – ученый, учитель, новатор!
Yuri Petrovich Garmaev – Scientist, Teacher, Innovator!
Jurij Pietrowicz Гармаев – naukowiec, nauczyciel, innowator!

 

KOMUNIKATY

 

169
Dr Ewa Romanowska

Program LLP-ERASMUS+. Pobyt w Konstantin Preslavsky Episkop University of Shumen w Bułgarii Shumen,
Bułgaria 23 – 27 kwietnia 2018

 

173
Dr hab. Małgorzata Jagodzińska

Program ERASMUS+. Wizyta w Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bułgaria, Shumen,
Bułgaria 30 kwietnia – 3 maja 2018

 

181
Mgr Iwona Piętak

I Naukowa Konferencja: „Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia”
Skarżysko-Kamienna, 15 – 16 listopada 2018

 

193
Dr Hanna Hamer

Konferencja: „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny”,
Warszawa, 21 listopada 2018

 

INFORMACJE

 

197
Елена Ильинична Попова

Konferencja w Ułan-Ude, Rosja

 

O AUTORACH

 

207
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

213

Wymogi edytorskie
едакционные требования

 

219

Recenzowanie tekstow
Рецензирование материалов