NR 1 (11) 2019

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (11) 2019

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

8
Dr hab. Andrzej Pieczywok

Szanse i zagrożenia człowieka w przestrzeni wzajemnego doświadczania wolności i zaufania
Opportunities and Threats in The Area of Experiencing Freedom and Trust

 

10
Dr hab. Józef Zubek

Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa
Contemporary Challenges in Education for Safety

 

50
Dr Jacek Pawłowski

Rola Policji Państwowej w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej
oraz jej udział w działaniach wojennych w latach 1920-1939
The Role of the State Police in the Defense System of the Republic of Poland
and Its Participation in Military Operations in 1920 – 1939

 

71
Dr Elżbieta Buchcic

Społeczne konsekwencje przemian zachodzących we współczesnej rodzinie
The Contemporary Family–Social Risks and Changes

 

Z BADAŃ

 

63
Dr Zbigniew Siemak
Dr Wiesław Smolski

Bezpieczeństwo własne studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
Wyniki badań ankietowych The Safety of Students of Non State Higher Pedagogical School in Bialystok.
The Survey Results Overwiev

 

109
Mgr Ewelina Winiarczyk

Aktywność na portalu społecznościowym Facebook jako czynnik warunkujący kształtowanie się
aksjosfery młodzieży szkolnej
Facebook Activity as a Basic Factor Shaping the Axiosphere of School Pupils Research Report

 

130
Mgr Jakub Jagodziński

Działania Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich
Police Actions Within the Scope of Counteracting Demoralization and Crime Involving Minors

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 

177
Dr Karolina Malinowska-Krutul

Przyczynek do dyskusji nad powodami rozpadu małżeństwa. Uwagi z pozycji sędziego
Contribution to the Discussion on the Causes for the Breakdown in Marriages. A Judge’s View of the Issue

 

RECENZJE

 

193
Dr Zbigniew Siemak

Andrzej J. Puliński Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w województwie białostockim
na tle prawno-instytucjonalnej rzeczywistości Polski Ludowej w latach 1947–1956,
Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku,
Białystok 2018, ss. 516 ISBN 978-83-61612-29-2
Conspiratorial Youth Organisations in the Białystok Province
Against the Background of the Legal and Institutional Reality of the Popole’s Republic of Poland
in the Years 1947-1956 Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku,
Białystok 2018, ss. 516 ISBN 978-83-61612-29-2

 

KOMUNIKATY

 

201
Dr Hanna Hamer

Konferencja: Lęk Przed „Obcymi” i Wrogość Wobec Nich,
Warszawa, 11 stycznia 2019

 

206
Dr Agnieszka Iłendo-Milewska
Dr Agata Jacewicz

Sposób na podniesienie poziomu i jakości kształcenia, czyli pozytywne efekty programu LLP–Erasmus+.
Na przykładzie pobytu w PEU w Bratysławie w ramach wymiany kadry naukowo-dydaktycznej,
Słowacja, Bratysława, 1 kwietnia – 5 kwietnia 2019

 

223
Доц. Т.С. Онискевич

Научно-методический семинар: „Современные Технологии Обучения в Образовательном
Процессе Начальной Школы” Брест, 03 апреля 2019

 

229
Dr Ewa Romanowska

Sprawozdanie stypendysty Programu LLP-ERASMUS+ z pobytu w Kilis 7 Aralik University Turcja,
06 maja – 10 maja 2019

 

233
Dr Grażyna Kędzierska

II. Kongres Naukowy Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
„Człowiek w Dobie Współczesnych Wyzwań I Zagrożeń”, Rajgród, 8 – 10 maja 2019

 

O AUTORACH

 

243
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

249

Wymogi edytorskie
едакционные требования

 

258

Recenzowanie tekstów
Рецензирование материалов