Stypendia

Informacje i dokumenty do pobrania

APwB otrzymuje dotacje z MNiSW przeznaczone na pomoc materialną studentom

Studenci mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku

Stypendia przyznawane są na rok akademicki

Stypendia student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy (październik – czerwiec), z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i przyznawana jest dwa razy w roku akademickim

Rodzaje przyznawanych stypendiów::

 • stypendium rektora,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga

Stypendium można otrzymać tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni – (dotyczy wszystkich rodzajów stypendiów)

Świadczenia pomocy materialnej (dotyczy wszystkich rodzajów stypendiów), o których mowa w art, 173 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przysługują:

 • Studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;
 • Studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;
 • Studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres dłuższy niz trzy lata;
 • Studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni.

Stypendium rektora otrzymać może maksymalnie 10% studentów danego kierunku studiów

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta

Przedziały dochodu na jedną osobę w rodzinie oraz przyporządkowane im wysokości stawek stypendium socjalnego ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego

Próg dochodowy do stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademii Nauk Stosowanych wynosi 1294,40zł

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy za rok 2022 wynosi 5549 zł

Studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 600,00 zł, zobowiązanie są dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Dochód z gospodarstwa rolnego 2023/2024-5549 zł za 1ha

W roku akademickim 2023/2024 obowiązują następujące progi dochodowe do stypendium socjalnego:

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta Kwota stypendium socjalnego za jeden miesiąc Kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości za jeden miesiąc
0,00zł-400,00zł 1400 1900
400,01 zł – 800,00 zł 1300 1800
800,01 zł – 1294,40 zł 1200 1700

Wnioski niekompletne bądź niepoprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

 

Stypendium rektora

Może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (nie mniej niż 4,5). O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów i zaliczył kolejny rok studiów.

Stypendium socjalne

Przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, z tym że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być większa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Jest przyznawane studentom studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby studiowanie lub znaczenie je utrudniał. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, który oceniany jest według kryteriów dotyczących przyznania stypendium socjalnego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Przyznawane jest na wniosek studenta. Ubiegając się o to świadczenie student winien przedłożyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument na równi traktowane z tym orzeczeniem (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych – Dz. U. nr 123 poz.776, z późn. zm.)

Zapomoga

Może być przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Regulamin stypendialny dostępny (PDF, 351 KB)

Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik-1 Wniosek o stypendium socjalne (PDF, 393KB)
 2. Załącznik-1A Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (PDF, 148KB)
 3. Załącznik-2 Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (PDF, 328KB)
 4. Załącznik-3 Wniosek o stypendium rektora (PDF, 241KB)
 5. Załącznik-4 Oświadczenie studenta( PDF, 123KB)
 6. Załącznik-5 Oświadczenie pełnoletniego członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (PDF, 125KB)
 7. Załącznik-6 Oświadczenie wyjaśniające brak zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (PDF,124KB)
 8. Załącznik-7 Wniosek o zapomogę (PDF, 231KB)
 9. Załącznik-8 Oświadczenie studenta dotyczące miejsca zamieszkania (PDF, 112KB)
 10. Załącznik-9 Oświadczenie studenta o samodzielności (PDF,100KB)
 11. Załącznik-10 Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (PDF,207KB)

Stypendium socjalne

Prosimy o podawanie we wnioskach numeru konta bankowego

Uwaga: Student, którego sytuacja materialna ulegnie zmianie jest obowiązany do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie dochodu (Załącznik 1A – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu)

Dokumenty niezbędna do złożenia przez studentów składających wniosek po raz pierwszy w roku akademickim 2023/2024:

 1. Załącznik-1 Wniosek o stypendium socjalne (PDF, 393KB)
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – za rok 2022 – dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na wspólnym zaświadczeniu dla małżeństwa muszą być wyodrębnione kwoty dla każdego z małżonków, a nie tylko suma kwot).
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z 2022r. – osoby do 26. roku życia, które nie podlegały opodatkowaniu( ulga dla młodych do 26 roku życia)
 4. PIT-y za rok 2022 od płatników (np. PIT-11 z firmy w której dana osoba była zatrudniona, PIT 40A/11A z ZUS – w przypadku emerytury, renty, zasiłku chorobowego, PIT z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, PIT-B – osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2022 r.
 5. Zaświadczenie (z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy) wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o pełnej wysokości 9% składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022 (nie jest potrzebne, gdy dochód brutto wynosi „zero”, jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jest dochodem „utraconym” lub niepodlegającym opodatkowaniu – np. z gospodarstwa rolnego, gdy na PIT – 11/11A/40A kwota składki zdrowotnej równa jest 0 zł.)
 6. Zaświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów (np. zaświadczenie o dochodzie miesięcznym netto w przypadku zgłoszenia dochodu uzyskanego).
 7. Oświadczenie o dochodzie niepodlagającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – dotyczy studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny (PDF, 125KB) załącznik nr 5
 8. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół lub szkół wyższych rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia – zaświadczenie powinno zawierać datę urodzenia dziecka, w przeciwnym razie konieczny jest inny dokument potwierdzający wiek)
 9. Kopia aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający posiadanie rodzeństwa lub dzieci w wieku przedszkolnym lub młodszych (oryginał do wglądu celem uwierzytelnienia).
 10. Kopia aktu małżeństwa (oryginał do wglądu).
 11. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczenia na innych kierunkach ( PDF, 123KB)x 2 szt.
 12. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.
UWAGA!

Studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kwoty 600,00 zł, zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku niedołączenia do wniosku ww. zaświadczenia należy podać przyczyny niedołączenia zaświadczenia oraz wskazać i udokumentować źródła utrzymania rodziny –wzór oświadczenia (załącznik nr 6) ( PDF,124KB ). Fakt złożenia oświadczenia wyjaśniającego NIE OZNACZA, ŻE STYPENDIUM ZOSTANIE PRZYZNANE, zależeć będzie to od złożonych wyjaśnień i oceny sytuacji przez komisję

 

W przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej

Dokumenty wymienione w pkt. 1 – 12

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego:

Dokumenty wymienione w pkt. 1 – 12 oraz:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w roku 2022. Jeżeli gospodarstwo rolne leży na terenie więcej niż jednej gminy lub należy do kilku osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy przedstawić komplet zaświadczeń dokumentujących ten stan rzeczy.
 2. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 4. Zaświadczenie z KRUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych w roku 2022.

 

W przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa):

Dokumenty wymienione w pkt. 1 – 12 oraz zaświadczenie z US zawierające:

 1. formę opłaconego podatku
 2. wysokość przychodu
 3. stawkę podatku
 4. wysokość opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego:

Dokumenty wymienione w pkt. 1 – 12 oraz:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w roku 2022. Jeżeli gospodarstwo rolne leży na terenie więcej niż jednej gminy lub należy do kilku osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy przedstawić komplet zaświadczeń dokumentujących ten stan rzeczy.
 2. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 4. Zaświadczenie z KRUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych w roku 2022.

W przypadku otrzymywania alimentów:

Dokumenty wymienione w pkt. 1 – 12 oraz:

 1. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
 2. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 3. nie otrzymywanie alimentów należy udokumentować okazaniem postanowienia komornika o nieskuteczności egzekucji.
 4. W przypadku przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć zaświadczenie o jego wysokości.
 5. W przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych należy dostarczyć oświadczenia osoby otrzymującej oraz osoby płacącej na jej rzecz alimenty dobrowolne wraz z przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi wysokość alimentów dobrowolnych.

W przypadku utraty dochodu

 1. Dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. Mogą to być np. otrzymane od pracodawcy rozliczenia roczne z roku 2022 (PIT-11, PIT-8B, PIT-40), świadectwo pracy, decyzja o likwidacji działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieła lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku uzyskania dochodu

 1. Gdy dochód został uzyskany w roku bazowym (dochód z roku 2022 uzyskiwany był przez mniej niż 12 miesięcy) i jest nadal uzyskiwany:

Dokument określający wysokość netto dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

 1. Gdy dochód został uzyskany po roku bazowym i jest nadal uzyskiwany

Dokument określający wysokość netto dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

 

Pozostałe dokumenty – odpowiednio do sytuacji:

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub dzieci studenta,
 2. Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 3. Kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. Kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,
 5. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 6. Kopia odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
 7. Kopia orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 8. Kopia aktu zgonu rodzica w przypadku wychowywania przez jednego z rodziców lub kopia aktu zgonu rodziców jeżeli oboje nie żyją,
 9. Kopia aktu małżeństwa studenta,
 10. Kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci studenta,
 11. Dokument potwierdzający zmianę liczbę członków rodziny studenta (w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do świadczeń pomocy materialnej) tj. np. urodzenie dziecka, rozwód, śmierć członka rodziny.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym obiekcie niż dom studenta

O takie stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych w trudnej sytuacji materialnej posiadający miejsce zameldowania poza Białymstokiem (min. 50 km), dla którego codzienne dojazdy na uczelnię utrudniają lub uniemożliwiają studiowanie. Osoba ubiegająca się o to stypendium musi dołączyć do wniosku :

 1. kserokopię umowy najmu mieszkania  lub pokoju w Białymstoku
 2. zaświadczenie o miejscu zamieszkania na pobyt stały poza Białymstokiem
 3. oświadczenie studenta dotyczące miejsca zamieszkania (załącznik nr 8) (PDF, 112KB)

UWAGA!

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS – należy złożyć oryginały.

W celu uwierzytelnienia kopii dokumentów, o których mowa powyżej należy okazać oryginały tych dokumentów.

W przypadku wysłania wniosku pocztą na kopii w/w dokumentu napisać: „Posiadam oryginał niniejszego dokumentu, potwierdzam zgodność kopii z oryginałem, zobowiązuję się do okazania oryginału komisji, jeśli zostałabym/zostałbym o to poproszony„– data, podpis.

Zapomoga

Może być przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Przez trudną sytuację życiową uzasadniającą przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego w formie zapomogi należy rozumieć ogół warunków (np. materialnych, rodzinnych, społecznych, zdrowotnych), w jakich znalazła się rodzina studenta, powodujących przejściowe problemy w spełnianiu potrzeb materialnych rodziny. Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową), utrata stałego źródła dochodu i inne.

Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Przyznanie zapomogi na podstawie danych (konkretnych) okoliczności faktycznych wyklucza możliwość ponownego przyznania zapomogi na podstawie tego samego stanu faktycznego.

 

Dokumenty do złożenia:

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi
 2. Dokumenty poświadczające trudną sytuację materialną studenta
 3. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów x 2 szt. (Załącznik nr 4)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Przyznawane jest na wniosek studenta. Ubiegając się o to świadczenie student winien przedłożyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument na równi traktowane z tym orzeczeniem (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych – Dz. U. nr 123 poz.776, z późn. zm.)

Dokumenty do złożenia:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 2. Kopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
 3. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów x 2 szt.

Stypendium rektora

Może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów i zaliczył kolejny rok studiów.

Dokumenty do złożenia:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora(załącznik nr 3)
 2. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów x 2 szt.