POWODZENIA I NIEPOWODZENIA W SZKOLE (ŹRÓDŁA, PROFILAKTYKA, TERAPIA)

Jacewicz Agata

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 142

ISBN 978-83-61612-04-9

cena 27 zł


(…) każdą próbę określenia istoty oraz możliwości realizacji działań ukierunkowanych na profilaktykę oraz terapię niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży, jako znaczącego elementu na drodze ich rozwoju i socjalizacji należy przyjmować z należnym zadowoleniem, uwagą i refleksją bazującą na zawartych w niej koncepcjach, tendencjach poprawy obecnego stanu rzeczy czy sugestiach realizacji działań reformujących dotychczasowe praktyki (…)

Recenzowana propozycja obejmuje łącznie 12 tekstów analizujących dylemat powodzeń i niepowodzeń szkolnych w mnogości możliwych płaszczyzn percepcji danego problemu, tj. gotowości szkolnej, specyficznych trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia, dysleksji rozwojowej, niedostosowania społecznego, wsparcia komunikacyjnego, metody M. Montessori (…).

Nie wątpię też, że jej opublikowanie znajdzie grono czytelników zainteresowanych poruszaną problematyką (szczególnie studentów pedagogiki -przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej, jak również czynnych pedagogów pracujących z uczniami klas młodszych szkół ogólnodostępnych). Znajdą oni w niej bowiem ważną wiedzę na temat zjawiska (nie)powodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży we współczesnej rzeczywistości społecznej, jak również jego istoty i różnorakich uwarunkowań wewnątrz-i zewnątrzpochodnych.

– z recenzji dr hab. Marzenny Zaorskiej, prof. UMK w Toruniu