NR 2 (12) 2019

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (11) 2019

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
PhDr. Mária Dědová, PhD.
Mgr. Lucia Nešťáková

Analiza właściwości psychometrycznych słowackiej wersji podskali Helpless–Hopeless
kwestionariusza Mini-MAC na grupie 420 pacjentów onkologicznych
The Analysis of Psychometric Properties of the Slovak Version of Mini-MAC Helpless-Hopeless
Subscale in a Sample of 420 Cancer Patients

 

22
Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Mgr. Dominika Molnárová

Edukacja techniczna w przedszkolach w kontekście teorii kogniwistycznej
Technical Education in Kindergartens in the Context of the Cognitive Lerning Theory

 

35
Dr hab. Henryka Ilgiewicz

Litewskie Rzymsko-Katolickie Stowarzyszenie sług im. Św. Zyty w Wilnie (1912 – 1940)
The Lithuanian Roman-Catholic St. Zita Servants’ Association in Wilnius (1912-1940).

 

53
Dr inż. Marek Strzoda
Ppłk. dr inż. Dariusz Szkołuda

Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie obronności państwa na poziomie województwa
The Competences of Public Administration Bodies in the Field of National Defence at the Voivodship Level

 

79
Dr Joanna Grubicka

Zjawisko stalkingu. Możliwości prawnokarnej reakcji na zachowania stalkera
The Phenomenon of Stalking. Legal Responses to Stalking Behaviours

 

Z BADAŃ

 

107
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Analiza czynnikowa i ocena właściwości psychometrycznych kwestionariusza PORV
(obszary problemowe relacji z rodzicami)
Factor Analysis and Assessment of Psychometric Properties of PORV Questionnaire
(Family Relationship Problem Areas)

 

131
Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Mgr. Dominika Molnárová

Teoria kogniwistyczna w praktyce edukacyjnej przedszkoli na Słowacji
The Cognitive Laerning Theory in Preschool Education in Slovakia

 

150
Mgr Bożena Śliwowska

Wybrane korelaty motywacji osiągnięć uczniów liceum ogólnokształcącego
Selected Correlates of Achievement Motivation Among Secondary School Students

 

173
Mgr Patryk Urban

Etyka zawodowa policjanta. Część I. Wprowadzenie do badań
Police Officer’s of Ethics. Part I. Introduction to Research

 

RECENZJE

 

205
Dorota Orkiszewska

Konfrontacja w postępowaniu karnym Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Sp. Z o.o.,
Lublin 2016, ss. 294. ISBN 978-83-63761-76-9

 

KOMUNIKATY

 

211
Dr Grażyna Kędzierska

X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki z Okazji 50-Lecia
Zakładu Kryminalistyki na Wydziale Prawa I Administracji UMK W Toruniu.
Konferencja „Kryminalistyka Wobec Pomyłek Sądowych” Toruń, 26 – 28 czerwca 2019

 

O AUTORACH

 

223

Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

231

Wymogi edytorskie
едакционные требования

 

240

Recenzowanie tekstów
Рецензирование материалов