Erasmus

Informacje

O programie Erasmus+

Program Erasmus został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego Socrates (już zakończonego), a od roku 2006/2007 jest częścią kompleksowego programu unijnego w dziedzinie edukacji – „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

Do kogo skierowany jest program?

Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Wspiera współpracę międzynarodową uczelni, promuje mobilność pracowników uczelni, umożliwia studentom wyjazdy za granicę na studia i praktyki, stwarza szkołom wyższym liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Niektóre działania są otwarte także dla instytucji nieakademickich, np. przedsiębiorstw, organizacji czy placówek badawczych współpracujących z uczelniami.

„Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027”

Na wniosek Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych została przyznana naszej uczelni „Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027” ( Erasmus Charter for HigherEducation 2021-2027 – ECHE) , która uprawnia do dofinansowania wszystkich działań w ramach programu Erasmus+. Jest ona równocześnie zobowiązaniem APwB do przestrzegania wszystkich zawartych w niej zasad, a także do realizacji postanowień „Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027”

W ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo Wyższe możliwe są wyjazdy:

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni lub w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (SMS);
 • Kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na zagranicznych uczelniach (STA);
 • Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT).

ERASMUS+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje cztery główne typy działań:

 • Zintegrowany, bardziej dostępny program
 • Koncentrację na umiejętnościach pod kątem przyszłego zatrudnienia
 • Nowe możliwości ulepszenia procesów nauczania i uczenia się
 • Nowe partnerstwa między światem edukacji i pracy
ikona przedstawia książkę oraz kulę ziemską z sercem w środku

Edukacja formalna i nieformalna

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

ikona przedstawia trzy ludziki

Współpraca międzysektorowa

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

ikona przedstawia kulę ziemską ze znacznikiem mapy

Zagraniczna mobilność

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

ikona przedstawia medal

Wspieranie imprez sportowych

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Dyżury Biura Erasmus+

Czwartki

godz. 9:00 – 15:00

Budynek Rektoratu (Al. Jana Pawła 91),

pokój 201 – w dniach dyżurów

 

Koordynator Programu Erasmus w APWB

mgr Dorota Kwiatkowska-Bagniuk

erasmus@apwb.pl

Wyjazdy

Wyjazdy studenckie

Jesteś studentem/studentką Akademii Podlaskiej w Białymstoku – Akademii Nauk Stosowanych i myślisz o studiach za granicą? Sprawdź, krok po kroku, jak zrealizować swój udział w programie Erasmus+.

 1. Zapoznaj się z ogólnymi informacjami dotyczącymi mobilności w ramach programu Erasmus+, ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW APwB NA CZĘŚCIOWE STUDIA ZA GRANICĄ (SMS) oraz listą UCZELNI PARTNERSKICH APwB wraz z ich ofertą edukacyjną udostępnioną na podanych przy nazwach uczelni stronach internetowych.
 2. Wypełnij WNIOSEK WYJAZDOWY SMS i złóż go w biurze programu Erasmus+ lub skontaktuj się z uczelnianym koordynatorem w celu uzyskania pomocy w wyborze uczelni i wypełnieniu wniosku.
 3. Jeśli zostałeś zakwalifikowany, zostaniesz o tym poinformowany przez uczelnianego koordynatora, a Twoje zgłoszenie zostanie wysyłane do uczelni zagranicznej.
 4. Koordynator Erasmusa+ tejże uczelni wyśle do Ciebie informacje dotyczące dalszego postępowania.
 5. Z pomocą uczelnianego koordynatora Erasmusa wypełniasz POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW (LEARNING AGREEMENT) składasz je w biurze programu Erasmus+.
 6. Dofinansowanie otrzymujesz na konto (przelew jednorazowy lub w kilku transzach) po podpisaniu UMOWY FINANSOWEJ Z UCZELNIĄ, do której sporządzenia musisz uprzednio przesłać wypełniony formularz DANYCH BANKOWYCH.
 7. Na platformie OLS (Online Linguistic Support) wypełniasz poprzedzający mobilność test biegłości językowej – dostęp do platformy otrzymasz na swój adres e-mail.
 8. Z platformy OLS Uzyskujesz licencję na kurs językowy online, na poziomie zgodnym z rezultatami wypełnionego wcześniej testu. Korzystasz z kursu przez cały okres trwania mobilności, tak aby jak najbardziej zwiększyć swoje kompetencje językowe.
 9. Studiujesz za granicą przez jeden semestr, a jeśli w czasie trwania stypendium zmienisz przedmioty masz obowiązek niezwłocznego przesłania zmian uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. W tym celu musisz wypełnić część POROZUMIENIA O PROGRAMIE STUDIÓW pod nazwą DURING MOBILITY.
 10. Rozliczenie semestru wymiany następuje poprzez:
  – dostarczenie do Działu Współpracy z Zagranicą WYKAZU ZALICZEŃ z uczelni goszczącej;
  – wypełnienie ANKIETY ERASMUSA+ według wytycznych z maila, który otrzymasz z systemu Mobility Tool po zakończeniu stypendium;
  – wypełnienie końcowego testu biegłości językowej.
 11. Koordynator przekazuje Twoje dokumenty do Rektoratu celem zaliczenia semestru.

Wyjazdy pracowników

Zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów pracowników APwB w ramach programu Erasmus+.

 1. Celem wyjazdu dydaktycznego finansowanego w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 8h / tydzień (2- 5 dni roboczych) dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej.
 2. Kandydaci na wyjazdy kwalifikowani są w ramach miejsc wynikających z uprzednio podpisanych umów dwustronnych. APwB prowadzi nabór ciągły, w którym decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba kwalifikowana na wyjazd dydaktyczny w programie Erasmus+ musi być pracownikiem APwB.
 3. Każda planująca wyjazd osoba powinna się zapoznać z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów nauczycieli, pracowników administracyjnych i lektorów APwB oraz listą uczelni partnerskich APwB.
 4. Kolejnym krokiem jest pobranie i wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO STA. Formularze zgłoszeniowe należy składać w biurze programu Erasmus+ lub Rektoracie.
 5. Wraz z formularzem zgłoszeniowym wykładowca uzupełnia dokument MOBILITY AGREEMENT STA, którego integralna częścią jest Indywidualny Program Nauczania – (Individual Teaching Programme) ustalony i zatwierdzony w porozumieniu z uczelnią przyjmującą. Program określa zakładane cele, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
 6. Dofinansowanie zostanie wypłacone pracownikowi w EUR w kwesturze APwB lub przelewem na konto po podpisaniu UMOWY FINANSOWEJ Z UCZELNIĄ.
 7. Po powrocie z wyjazdu wykładowca zobowiązany jest rozliczyć wyjazd w następujący sposób:
  – złożyć w biurze programu Erasmus+ certyfikat pobytu z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej zgodnie z indywidualną umową finansową. Zaświadczenie nie powinno obejmować dni podróży, jedynie rzeczywisty okres pobytu w uczelni przyjmującej;
  – złożyć w biurze programu Erasmus+ dokumenty podróży i zakwaterowania (bilety lotnicze, kolejowe, autokarowe, faktury za pobyt w hotelu/pensjonacie) z określoną datą wyjazdu i powrotu;
  – wypełnić i wysłać ankietę – indywidualny raport on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system Mobility Tool;
  – dostarczyć sprawozdanie opisowe w dowolnej formie – sprawozdania publikowane będą w mediach uczelniach oraz posłużą upowszechnianiu wyników.

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów można uzyskać w Biurze Programu Erasmus+, u koordynatora programu.

Wyjazdy szkoleniowe

Celem wyjazdu szkoleniowego jest poszerzanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji oraz wymiana doświadczeń w obszarach wspieranych przez program Erasmus+ (m.in. organizacja mobilności międzynarodowej, internacjonalizacja kształcenia, tworzenie programów studiów opartych o nowe standardy kształcenia etc.)

 1. Szkolenie musi trwać minimum 8h / tydzień (2- 5 dni roboczych).
  Kandydaci na wyjazdy kwalifikowani są w ramach miejsc wynikających z uprzednio podpisanych umów dwustronnych. APwB prowadzi nabór ciągły, w którym decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba kwalifikowana na wyjazd dydaktyczny w programie Erasmus+ musi być pracownikiem APwB.
 2. Każda planująca wyjazd osoba powinna się zapoznać z ZASADAMI KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I LEKTORÓW APwB oraz listą UCZELNI PARTNERSKICH APwB.
 3. Kolejnym krokiem jest pobranie i wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO STT. Formularze zgłoszeniowe należy składać w biurze programu Erasmus+ lub Rektoracie.
 4. Wraz z formularzem zgłoszeniowym pracownik uzupełnia dokument MOBILITY AGREEMENT STT, którego integralna częścią jest Indywidualny Program Szkolenia (Individual Training Programme) ustalony i zatwierdzony w porozumieniu z uczelnią przyjmującą.
 5. Program określa zakładane cele, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.
 6. Dofinansowanie zostanie wypłacone pracownikowi w EUR w kwesturze APwB lub przelewem na konto po podpisaniu UMOWY FINANSOWEJ Z UCZELNIĄ.
 7. Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd w następujący sposób:
  – złożyć w biurze programu Erasmus+ certyfikat pobytu z datą rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej zgodnie z indywidualną umową finansową. Zaświadczenie nie powinno obejmować dni podróży, jedynie rzeczywisty okres pobytu w uczelni przyjmującej
  – złożyć w biurze programu Erasmus+ dokumenty podróży i zakwaterowania (bilety lotnicze, kolejowe, autokarowe, faktury za pobyt w hotelu/pensjonacie) z określoną datą wyjazdu i powrotu
  – wypełnić i wysłać ankietę – indywidualny raport on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system Mobility Tool
  – dostarczyć sprawozdanie opisowe w dowolnej formie – sprawozdania publikowane będą w mediach uczelniach oraz posłużą upowszechnianiu wyników.
 8. Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów można uzyskać w Biurze Programu Erasmus+, u koordynatora programu.

Incoming students

Apply here if you are a(n) Erasmus+ student!

Application deadlines for students:

 • Autumn semester, or full academic year: 20 June
 • Spring semester: 20 December

Step 1

 • Nomination by your home university (according to the nomination deadlines).

Step 2

 • Sending the following documents by e-mail to the erasmus@apwb.pl  email address. All your documents must be scanned and legible and sent in a PDF.

We expect all the required documents to be sent as described above to erasmus@apwb.pl  until:

Autumn semester: 20 June

Spring semester: 20 December

 1. Transcript of Records in English of your studies so far.
 2. Language proficiency certificate or at least B2 language level (complex oral and written) officially certified by your home university.

All students should have at least a B1 level of English to be able to write assignments in English and also be capable of following lectures in English.

 1. Motivation letter in English (or Polish).
 2. Learning Agreement – we kindly ask you to use the template provided by your sending institution
 3. A passport photo of you.
 4. The scanned version of your identity document (your ID card or passport).
 5. Completed and signed Declaration of Honour

After sending all the documents, APwB will send an Acceptance Letter to the student who will be then responsible to forward it to their home institution.

Once you are through all the steps above, your registration is completed!

Contact us

Erasmus+  Office
Address: al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok
Tel: tel. + 48 85 742 01 99

Email: erasmus@apwb.pl

Institutional Erasmus coordinator

Dorota Kwiatkowska-Bagniuk
Tel: +48 781770073
Email: erasmus@apwb.pl

Office hours for incoming students:

Previously scheduled appointment on the erasmus@apwb.pl email address only!

Wednesday  and Thursday: 10.00-15.00

Please note that despite the office hours, we might not be available, therefore scheduling is important!

Incoming staff

Thank you for showing interest in the realisation of a mobility period at the Non-State University College in Białystok. On this site we have put together some basic information to help you prepare for your visit.


Academic staff

Staff mobility offers professional development opportunities for academic staff to gain new experiences or to improve their skills by participating in teaching assignments or training in another country. Academic staff can realise their mobility at our University in the framework of  Erasmus+ or within Bilateral Cooperation Agreements.

For an invitation letter, please, contact the  Erasmus+ coordinator  to help you with your teaching or work programme and to assist you by providing other necessary information to make your stay at our University more pleasant and comfortable.

The teaching period cannot be scheduled during the summer break (during July, August and September).

For more information please contact our Erasmus+ coordinator.


Non-Academic Staff

Non-Academic staff can carry out their mobility at our University within  Erasmus+  programme or within Bilateral Cooperation Agreements.

For an invitation letter, please, contact the  Erasmus+ coordinator  to help you with your training programme and to assist you by providing other necessary information to make your stay at our University more enjoyable and comfortable.

Contact us

Erasmus+  Office
Address: al. Jana Pawła II 91, 15-703 Białystok
Tel: tel. + 48 85 742 01 99

Email: erasmus@apwb.pl

Institutional Erasmus coordinator

Dorota Kwiatkowska-Bagniuk
Tel: +48 781770073
Email: erasmus@apwb.pl

Office hours for incoming students:

Previously scheduled appointment on the erasmus@apwb.pl email address only!

Wednesday  and Thursday: 10.00-15.00

Please note that despite the office hours, we might not be available, therefore scheduling is important!