EDUKACJA Z PERSPEKTYWY PRZEMIAN KULTUROWO-SPOŁECZNYCH. WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

(red.) Jacewicz Agata, Bielecki Jan

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 636

ISBN 978-83-61612-05-6

cena 40 zł


(…) Recenzowana książka dedykowana jest Panu Profesorowi zw. dr hab. Jerzemu Niemcowi z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin. Dedykują ją Profesorowi Jego uczniowie, przyjaciele, koleżanki, koledzy, pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, a także wielu innych ośrodków akademickich w Polsce.

(…) Wyodrębniono w niej cztery części, merytorycznie podporządkowane tematowi pracy i dotyczą: zmiany w edukacji pod wpływem przemian społeczno-kulturowych, aksjologicznych podstaw reform edukacyjnych w Polsce i krajach europejskich, nauczyciela i jego dzisiaj roli na wszystkich szczeblach edukacji (od przedszkola do uniwersytetu), a także ucznia, kształcenia i wychowania w świetle zachodzących przemian edukacyjnych. Zawarte w pracy autorskie teksty opracowane zostały poprawnie pod względem merytorycznym, metodologicznym i formalnym. Ukazują aktualne, ważne pedagogicznie i społecznie problemy edukacji. Wskazują one na przemiany dokonujące się w edukacji szkolnej, pozaszkolnej, środowiskowej, na ich kierunek, osiągnięcia, pojawiające się trudności, problemy, na konieczność i możliwość ich rozwiązywania. Autorzy opracowań formułują nowe zadania dla polskiej szkoły, istotne wyzwania dla badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zarysowane zostały również nowsze obszary badań teoretycznych i empirycznych. (…) stanowi wartość naukową, a także praktyczno-edukacyjną.”

– z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Izdebskiej