PODMIOTOWOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. OGLĄDY – INTENCJE – REALIA

(red.) Niemiec Jerzy, Popławska Agata

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 304

ISBN 978-83-61612-01-8

cena 30 zł


(…) Muszę się zgodzić ze wszystkimi autorami, którzy zgodnie podkreślają, podobnie jak w pierwszym zdaniu wprowadzenia napisał Jerzy Niemiec, że „Na początku XXI wieku, podmiotowość jako kategoria w edukacji, nabrała szczególnego i priorytetowego znaczenia.”

W proponowanej publikacji zwraca uwagę część pierwsza zawierająca różne definicyjne podejścia do podmiotowości, analizy podmiotowości z perspektywy różnych dyscyplin naukowych lub współczesnych koncepcji teoretycznych w ich obrębie. Wielokrotnie w trakcie lektury odkrywałem dla siebie nowe aspekty problematyki podmiotowości (…). Druga część tomu w zamierzeniu redaktorów miała być przybliżeniem do realiów związanych z kształceniem. Wyraźnie pojawiają się tutaj dwa nurty. (…) nurt dotyczący intencji, czyli postulatów pedagogicznych związanych z podmiotowością aktorów życia szkolnego. (…) można powiedzieć, że w tym nurcie postawiono wiele pytań badawczych oraz (…) empiryczny – rzeczywiście dotyczący realiów analizowanych w oparciu o wyniki badań.

Książka jest bogata w inspirujące treści, skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań badawczych.

– z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Janusza Gęsickiego

POWODZENIA I NIEPOWODZENIA W SZKOLE (ŹRÓDŁA, PROFILAKTYKA, TERAPIA)

Jacewicz Agata

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 142

ISBN 978-83-61612-04-9

cena 27 zł


(…) każdą próbę określenia istoty oraz możliwości realizacji działań ukierunkowanych na profilaktykę oraz terapię niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży, jako znaczącego elementu na drodze ich rozwoju i socjalizacji należy przyjmować z należnym zadowoleniem, uwagą i refleksją bazującą na zawartych w niej koncepcjach, tendencjach poprawy obecnego stanu rzeczy czy sugestiach realizacji działań reformujących dotychczasowe praktyki (…)

Recenzowana propozycja obejmuje łącznie 12 tekstów analizujących dylemat powodzeń i niepowodzeń szkolnych w mnogości możliwych płaszczyzn percepcji danego problemu, tj. gotowości szkolnej, specyficznych trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia, dysleksji rozwojowej, niedostosowania społecznego, wsparcia komunikacyjnego, metody M. Montessori (…).

Nie wątpię też, że jej opublikowanie znajdzie grono czytelników zainteresowanych poruszaną problematyką (szczególnie studentów pedagogiki -przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej, jak również czynnych pedagogów pracujących z uczniami klas młodszych szkół ogólnodostępnych). Znajdą oni w niej bowiem ważną wiedzę na temat zjawiska (nie)powodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży we współczesnej rzeczywistości społecznej, jak również jego istoty i różnorakich uwarunkowań wewnątrz-i zewnątrzpochodnych.

– z recenzji dr hab. Marzenny Zaorskiej, prof. UMK w Toruniu

EDUKACJA Z PERSPEKTYWY PRZEMIAN KULTUROWO-SPOŁECZNYCH. WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

(red.) Jacewicz Agata, Bielecki Jan

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 636

ISBN 978-83-61612-05-6

cena 40 zł


(…) Recenzowana książka dedykowana jest Panu Profesorowi zw. dr hab. Jerzemu Niemcowi z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin. Dedykują ją Profesorowi Jego uczniowie, przyjaciele, koleżanki, koledzy, pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, a także wielu innych ośrodków akademickich w Polsce.

(…) Wyodrębniono w niej cztery części, merytorycznie podporządkowane tematowi pracy i dotyczą: zmiany w edukacji pod wpływem przemian społeczno-kulturowych, aksjologicznych podstaw reform edukacyjnych w Polsce i krajach europejskich, nauczyciela i jego dzisiaj roli na wszystkich szczeblach edukacji (od przedszkola do uniwersytetu), a także ucznia, kształcenia i wychowania w świetle zachodzących przemian edukacyjnych. Zawarte w pracy autorskie teksty opracowane zostały poprawnie pod względem merytorycznym, metodologicznym i formalnym. Ukazują aktualne, ważne pedagogicznie i społecznie problemy edukacji. Wskazują one na przemiany dokonujące się w edukacji szkolnej, pozaszkolnej, środowiskowej, na ich kierunek, osiągnięcia, pojawiające się trudności, problemy, na konieczność i możliwość ich rozwiązywania. Autorzy opracowań formułują nowe zadania dla polskiej szkoły, istotne wyzwania dla badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zarysowane zostały również nowsze obszary badań teoretycznych i empirycznych. (…) stanowi wartość naukową, a także praktyczno-edukacyjną.”

– z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Izdebskiej

KASZMIR

Jaworski Łukasz

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 61

ISBN 978-83-61612-06-3

cena 33 zł


Pogranicza kulturowe często stanowią punkty zapalne wielu konfliktów zarówno międzykulturowych, jak i międzynarodowych. W przypadku Kaszmiru mamy do czynienia z politycznym podziałem regionu, który niegdyś charakteryzował się spójnością kulturową, a jego „fragmentacja” doprowadziła do tarć na obszarze relacji pomiędzy społecznością rdzennie muzułmańską, a w głównej mierze hinduskimi wojskami Indii. Jak zachowuje się społeczność lokalna na terenie objętym konfliktem? Czy i jaki ma on wpływ na zmiany społeczne i zwyczajowe? Jakie formy protestu prowadzone są przeciwko obecności wojsk indyjskich na terenie Kaszmiru? Odpowiedź na te pytania, uzupełniona fotoreportażem z badań przeprowadzonych w letniej stolicy prowincji Dżammu i Kaszmir, Srinagarze, stanowiła zakres badań socjologa, etnografa, fotografa Łukasza Jaworskiego (…).

– ze Wstępu Leszka Mariusza Jakoniuka

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Gawrych Roman

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 97

ISBN 978-83-61612-08-7

cena 24 zł


(…) Książka jest raportem z badań przeprowadzonych przez autora w latach 2008-2009, ale jednocześnie jest czymś znacznie większym i bogatszym niż raport. Widać w niej pasję i zaangażowanie, z którymi autor podchodzi do tematyki, jaką na kartach tej książki porusza (…) Główne trudności wychowawcze (agresja, wagarowanie, przemoc, spożywanie alkoholu, wandalizm, kradzieże, narkomania), które stały się przedmiotem badań, autor wyodrębnił w toku obserwacji oraz analizy dokumentów szkolnych i przeprowadzanych na ich podstawie badań pilotażowych. Na trudności wychowawcze patrzy ze wszystkich możliwych stron. Analizuje przyczyny ich występowania, wskazuje na konsekwencje płynące z nich dla wychowanków i nauczycieli, dla placówki i środowiska. Nie przestaje jednak na diagnozie. Wskazuje również możliwość terapii, pisząc o sposobach przezwyciężania trudności wychowawczych (…).

– z recenzji prof. dr hab. Teresy Zaniewskiej

TWÓRCZOŚĆ I SZTUKA W RESOCJALIZACJI: WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Florczykiewicz Janina

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 156

ISBN 978-83-61612-03-2

cena 28 zł


Autorka (…) zaprezentowała wiele rozmaitych ujęć, z których trzy wybijają się jako znaczące dla podjętej przez nią tematyki „sztuki i resocjalizacji” oraz „kreacji i korekcji”. Są to, historycznie rzecz ujmując, koncepcje i hipotezy autorstwa Czesława Czapówa „twórczej samodzielności”, Marka Konopczyńskiego „twórczej resocjalizacji” oraz Tomasza Rudowskiego „arteterapii i jej implikacji”. W moim przekonaniu uczyniła to kompetentnie, trafnie interpretując tezy wymienionych tu autorów. Na zakończenie przedstawiła zarys własnej koncepcji ukazującej związek procesu resocjalizacji z kształtowaniem dobrostanu psychicznego jednostki.

– z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Lesława Pytki

ZAGUBIONY DAR WOLNOŚCI: OSOBOWOŚĆ LUDZI UWIĘZIONYCH

Pierzchała Kazimierz

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 192

ISBN 978-83-61612-07-0

cena 24 zł


(…) Książka ks. dra Kazimierza Pierzchały to interesujące studium psychologiczne oraz socjologiczne, dotyczące specyficznej bardzo społeczności, jaką stanowią pensjonariusze zakładów karnych, – krótko mówiąc – więźniowie. Można rzec, iż tworzą oni „świat” odległy od rzeczywistości innych ludzi (…). Autor, który sam jest pracownikiem więziennictwa, jako kapelan – analizuje przy pomocy ankiet społeczność więzienną; pochodzenie społeczne, wykształcenie, przedziały wiekowe, ilość pobytów w więzieniu, problemy z uzależnieniami. Bada zarówno kobiety jak i mężczyzn. Odrębny dział analiz stanowią te, które dotyczą odnoszenia się skazanych do świata wartości niematerialnych. Chodzi o stosunek do wiary, o modlitwę, uczestnictwo w praktykach religijnych. Okazuje się, że większość skazanych przyznaje się do religii katolickiej, wielu praktykuje poprzez udział w nabożeństwach, katechezach, postępowanie do sakramentów, modlitwę (…).

– z recenzji dra Andrzeja Proniewskiego

ZARZĄDZANIE I NADZÓR W SYSTEMIE OŚWIATY POLSKIEJ W LATACH 1989-2005

Walenda Alicja

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 235

ISBN 978-83-61612-02-5

cena 27 zł


(…) Autorka podejmuje problematykę o wielkiej ważności i aktualności naukowej i praktycznej. Zarządzanie oświatą pomiędzy ministerstwem a organiczną pracą nauczycieli jest niezwykle rzadko badane empirycznie ze względu na bardzo wysoki stopień trudności takich badań. O trudności takich badań stanowi konieczność łączenia różnych kompetencji z pedagogiki, teorii zarządzania, politologii, a także trudna dostępność do wszystkich naraz podmiotów zarządzania na szczeblach wojewódzkim, samorządowym i instytucjonalnym. (…) Nic więc dziwnego, że badania empiryczne z zakresu zarządzania oświatą należą od kilkunastu lat do rzadkości.

– z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego

METODY AKTYWIZUJĄCE I WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Jacewicz Agata

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 124

ISBN 978-83-61612-10-0

cena 21 zł


Książka jest adresowana do studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową. Intencją Autorki jest pomoc w organizowaniu pracy z dziećmi oraz wyzwalanie pedagogicznej inwencji (…) podniesienie rangi metod aktywizujących i wspierających w edukacji przedszkolnej. Proponowane są konkretne rozwiązania w pracy z przedszkolakiem, sprzyjające wzmacnianiu jego aktywności i kreatywności.

(…) Należy podkreślić, że jest to publikacja potrzebna, porządkuje bowiem pewien obszar wiedzy i praktyki przedszkolnej zwłaszcza w kontekście objęcia dzieci pięcioletnich rocznym obowiązkiem przedszkolnym.

– z recenzji dr hab. prof. APS i UWM Ewy M. Kuleszy

W OBRONIE ŻYCIA I ZDROWIA: ZBIÓR WYKŁADÓW

Czekiera Czesław

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 158

ISBN 978-83-61612-09-4

cena 25 zł


Z wielkim zainteresowaniem zabrałem się do lektury przedłożonej mi do oceny książki, napisanej przez ks. Profesora Czesława Cekierę. Na moje zaciekawienie książką złożyły się dwa powody. Po pierwsze, nazwisko Autora, cieszącego się wielkim autorytetem w środowisku badaczy zajmujących się patologiami społecznymi. Po drugie, w swoich własnych badaniach nad rozwojem człowieka często zastanawiam się nad zagrożeniami rozwojowymi i mechanizmami kształtowania się nietypowych dróg życiowych, a także nad sposobami zapobiegania zmianom w zachowaniu jednostki, niekorzystnym z punktu widzenia jej pomyślnego życia i rozwoju. Podobnie jak Autora ocenianej książki niepokoją mnie nowe i nasilające się zjawiska społeczne związane z uzależnieniem od substancji chemicznych oraz przemocą.

Wczytując się w rozważania, moją uwagę zwrócił postulat Autora o przeciwdziałaniu patologii społecznej poprzez wychowanie w duchu powinności i odpowiedzialności. Postulat ten Autor wiąże z przenikającym jego wykłady przekonaniem, że zagrożenia w rozwoju młodych pokoleń tkwią w liberalizacji. Radykalna postać tego poglądu może budzić dyskusję, lecz nie sposób zaprzeczyć, że obserwowane we współczesnym świecie poszerzanie swobody indywidualnej wymaga większej odpowiedzialności od jednostki. Dodałbym do tego, że wymaga się współcześnie od pokoleń większych niż kiedyś zdolności do samoregulacji.

– z recenzji prof. dr hab. Janusza Trempały