JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z PEDAGOGIKI?

Popławska Agata

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 77

ISBN 978-83-921930-9-1

cena 13 zł


Pisząc poradnik, o charakterze praktycznym, zawierający konkretne wskazówki dla dyplomantów, miałam na uwadze zwłaszcza studentów pedagogiki, bowiem każda dyscyplina naukowa posługuje się specyficznym językiem i ma własną aparaturę metodologiczną.

W układzie treści poradnika starałam się uwzględnić kolejność czynności podejmowanych podczas pisania pracy dyplomowej. Po krótkiej prezentacji celów, zadań i przebiegu seminariów (rozdział I), określiłam istotę pracy dyplomowej (rozdział II). Następnie dość szczegółowo przedstawiłam zagadnienia dotyczące konstruowania pracy dyplomowej (rozdział III). Zaprezentowałam kolejno części pracy, jednocześnie podając szereg informacji potrzebnych do ich właściwego przygotowywania i pisania. Dlatego też w podrozdziale odnoszącym się do części literaturowej znalazły się wskazówki: jak gromadzić materiał teoretyczny, jak go prezentować. Podobnie w podrozdziale odnoszącym się do części metodologicznej, przypomniano istotne elementy metodologii badań pedagogicznych. Na końcu umieściłam wskazówki dotyczące formalnego i edytorskiego przygotowania pracy.

– ze Wstępu Agaty Popławskiej

KULTURA – MŁODZIEŻ – EDUKACJA

(red.) Popławska Agata, Jakoniuk Leszek M.

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 404

ISBN 978-83-921930-8-1

cena 40 zł


Kultura jest jednym z najważniejszych wymiarów życia człowieka i funkcjonowania społeczeństwa. W czasach gwałtownej zmiany społecznej następują także istotne przeobrażenia kultury, z czym wiążą się niejednokrotnie odmienne od dotychczasowych jej oddziaływań na dzieci i młodzież i dorosłych. Obserwuje się jednocześnie niepokojące zjawiska w sferze aksjologicznej, stosunku ludzi do powszechnie uznawanych dotąd wartości, poglądów i postaw, a także stylu życia. Namysł nad zjawiskami współczesnej kultury i płynącymi stąd implikacjami dla edukacji, a w szczególności wychowaniem młodzieży jest ze wszech miar pożądany. Dlatego z uznaniem trzeba powitać inicjatywę wydania pracy zbiorowej Kultura – młodzież – edukacja, przygotowanej przez zespół autorów polskich i zagranicznych związanych ze środowiskiem naukowym Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

– fragment recenzji prof. zw. dr hab. Mirosława J. Szymańskiego

PODMIOTOWOŚĆ W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ. KONTEKSTY – DZIAŁANIA – ZAGROŻENIA

(red.) Popławska Agata

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 286

ISBN 978-83-61612-00-1

cena 30 zł


Problematyka podmiotowości w rozumieniu ogólnym, jak też usytuowana w szeroko rozumianym kontekście edukacyjnym od wielu lat zajmuje znaczące miejsce w obszarze dyskursu naukowego. (…) liczne grono reprezentantów nauk o wychowaniu, ale także przedstawiciele praktyki edukacyjnej/wychowawczej (…) poddają wielostronnej analizie kategorię podmiotowości z przekonaniem o jej roli i znaczeniu w procesie poznawania, rozumienia rozwoju człowieka. Z zadowoleniem należy zatem przyjmować inicjatywy różnych środowisk naukowych, podejmujących namysł nad podmiotowością w edukacji/wychowaniu. W obszar tego namysłu dobrze wpisuje się praca zbiorowa pod redakcją Agaty Popławskiej, Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty – działania – zagrożenia, będąca inicjatywą wydawniczą Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

Przedłożona do recenzji praca (…) obejmuje szerokie spektrum problemów, sytuujących się głównie w obszarze praktyki edukacyjnej, ale znajdujemy w niej równocześnie wielorakie odniesienia do teorii naukowych, w tym pedagogicznych. Namysł większości autorów nad kategoriami podmiotowości i podmiotu ujmowanymi kontekstualnie pokazuje z jednej strony ich złożoność, wielowymiarowość, wieloaspektowość z drugiej zaś wielość „zastosowań” w analizie procesów i zjawisk społecznych, dydaktyczno-wychowawczych czy też analizie działalności różnorodnych instytucji.

– z recenzji prof. dr hab. Ewy Kubiak-Szymborskiej

PODMIOTOWOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI. OGLĄDY – INTENCJE – REALIA

(red.) Niemiec Jerzy, Popławska Agata

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 304

ISBN 978-83-61612-01-8

cena 30 zł


(…) Muszę się zgodzić ze wszystkimi autorami, którzy zgodnie podkreślają, podobnie jak w pierwszym zdaniu wprowadzenia napisał Jerzy Niemiec, że „Na początku XXI wieku, podmiotowość jako kategoria w edukacji, nabrała szczególnego i priorytetowego znaczenia.”

W proponowanej publikacji zwraca uwagę część pierwsza zawierająca różne definicyjne podejścia do podmiotowości, analizy podmiotowości z perspektywy różnych dyscyplin naukowych lub współczesnych koncepcji teoretycznych w ich obrębie. Wielokrotnie w trakcie lektury odkrywałem dla siebie nowe aspekty problematyki podmiotowości (…). Druga część tomu w zamierzeniu redaktorów miała być przybliżeniem do realiów związanych z kształceniem. Wyraźnie pojawiają się tutaj dwa nurty. (…) nurt dotyczący intencji, czyli postulatów pedagogicznych związanych z podmiotowością aktorów życia szkolnego. (…) można powiedzieć, że w tym nurcie postawiono wiele pytań badawczych oraz (…) empiryczny – rzeczywiście dotyczący realiów analizowanych w oparciu o wyniki badań.

Książka jest bogata w inspirujące treści, skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań badawczych.

– z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Janusza Gęsickiego

POWODZENIA I NIEPOWODZENIA W SZKOLE (ŹRÓDŁA, PROFILAKTYKA, TERAPIA)

Jacewicz Agata

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 142

ISBN 978-83-61612-04-9

cena 27 zł


(…) każdą próbę określenia istoty oraz możliwości realizacji działań ukierunkowanych na profilaktykę oraz terapię niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży, jako znaczącego elementu na drodze ich rozwoju i socjalizacji należy przyjmować z należnym zadowoleniem, uwagą i refleksją bazującą na zawartych w niej koncepcjach, tendencjach poprawy obecnego stanu rzeczy czy sugestiach realizacji działań reformujących dotychczasowe praktyki (…)

Recenzowana propozycja obejmuje łącznie 12 tekstów analizujących dylemat powodzeń i niepowodzeń szkolnych w mnogości możliwych płaszczyzn percepcji danego problemu, tj. gotowości szkolnej, specyficznych trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania i liczenia, dysleksji rozwojowej, niedostosowania społecznego, wsparcia komunikacyjnego, metody M. Montessori (…).

Nie wątpię też, że jej opublikowanie znajdzie grono czytelników zainteresowanych poruszaną problematyką (szczególnie studentów pedagogiki -przede wszystkim edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej, jak również czynnych pedagogów pracujących z uczniami klas młodszych szkół ogólnodostępnych). Znajdą oni w niej bowiem ważną wiedzę na temat zjawiska (nie)powodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży we współczesnej rzeczywistości społecznej, jak również jego istoty i różnorakich uwarunkowań wewnątrz-i zewnątrzpochodnych.

– z recenzji dr hab. Marzenny Zaorskiej, prof. UMK w Toruniu

EDUKACJA Z PERSPEKTYWY PRZEMIAN KULTUROWO-SPOŁECZNYCH. WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

(red.) Jacewicz Agata, Bielecki Jan

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 636

ISBN 978-83-61612-05-6

cena 40 zł


(…) Recenzowana książka dedykowana jest Panu Profesorowi zw. dr hab. Jerzemu Niemcowi z okazji Jubileuszu 80-lecia urodzin. Dedykują ją Profesorowi Jego uczniowie, przyjaciele, koleżanki, koledzy, pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, a także wielu innych ośrodków akademickich w Polsce.

(…) Wyodrębniono w niej cztery części, merytorycznie podporządkowane tematowi pracy i dotyczą: zmiany w edukacji pod wpływem przemian społeczno-kulturowych, aksjologicznych podstaw reform edukacyjnych w Polsce i krajach europejskich, nauczyciela i jego dzisiaj roli na wszystkich szczeblach edukacji (od przedszkola do uniwersytetu), a także ucznia, kształcenia i wychowania w świetle zachodzących przemian edukacyjnych. Zawarte w pracy autorskie teksty opracowane zostały poprawnie pod względem merytorycznym, metodologicznym i formalnym. Ukazują aktualne, ważne pedagogicznie i społecznie problemy edukacji. Wskazują one na przemiany dokonujące się w edukacji szkolnej, pozaszkolnej, środowiskowej, na ich kierunek, osiągnięcia, pojawiające się trudności, problemy, na konieczność i możliwość ich rozwiązywania. Autorzy opracowań formułują nowe zadania dla polskiej szkoły, istotne wyzwania dla badań pedagogicznych i praktyki edukacyjnej. Zarysowane zostały również nowsze obszary badań teoretycznych i empirycznych. (…) stanowi wartość naukową, a także praktyczno-edukacyjną.”

– z recenzji prof. zw. dr hab. Jadwigi Izdebskiej

KASZMIR

Jaworski Łukasz

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 61

ISBN 978-83-61612-06-3

cena 33 zł


Pogranicza kulturowe często stanowią punkty zapalne wielu konfliktów zarówno międzykulturowych, jak i międzynarodowych. W przypadku Kaszmiru mamy do czynienia z politycznym podziałem regionu, który niegdyś charakteryzował się spójnością kulturową, a jego „fragmentacja” doprowadziła do tarć na obszarze relacji pomiędzy społecznością rdzennie muzułmańską, a w głównej mierze hinduskimi wojskami Indii. Jak zachowuje się społeczność lokalna na terenie objętym konfliktem? Czy i jaki ma on wpływ na zmiany społeczne i zwyczajowe? Jakie formy protestu prowadzone są przeciwko obecności wojsk indyjskich na terenie Kaszmiru? Odpowiedź na te pytania, uzupełniona fotoreportażem z badań przeprowadzonych w letniej stolicy prowincji Dżammu i Kaszmir, Srinagarze, stanowiła zakres badań socjologa, etnografa, fotografa Łukasza Jaworskiego (…).

– ze Wstępu Leszka Mariusza Jakoniuka

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

Gawrych Roman

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 97

ISBN 978-83-61612-08-7

cena 24 zł


(…) Książka jest raportem z badań przeprowadzonych przez autora w latach 2008-2009, ale jednocześnie jest czymś znacznie większym i bogatszym niż raport. Widać w niej pasję i zaangażowanie, z którymi autor podchodzi do tematyki, jaką na kartach tej książki porusza (…) Główne trudności wychowawcze (agresja, wagarowanie, przemoc, spożywanie alkoholu, wandalizm, kradzieże, narkomania), które stały się przedmiotem badań, autor wyodrębnił w toku obserwacji oraz analizy dokumentów szkolnych i przeprowadzanych na ich podstawie badań pilotażowych. Na trudności wychowawcze patrzy ze wszystkich możliwych stron. Analizuje przyczyny ich występowania, wskazuje na konsekwencje płynące z nich dla wychowanków i nauczycieli, dla placówki i środowiska. Nie przestaje jednak na diagnozie. Wskazuje również możliwość terapii, pisząc o sposobach przezwyciężania trudności wychowawczych (…).

– z recenzji prof. dr hab. Teresy Zaniewskiej

TWÓRCZOŚĆ I SZTUKA W RESOCJALIZACJI: WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Florczykiewicz Janina

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 156

ISBN 978-83-61612-03-2

cena 28 zł


Autorka (…) zaprezentowała wiele rozmaitych ujęć, z których trzy wybijają się jako znaczące dla podjętej przez nią tematyki „sztuki i resocjalizacji” oraz „kreacji i korekcji”. Są to, historycznie rzecz ujmując, koncepcje i hipotezy autorstwa Czesława Czapówa „twórczej samodzielności”, Marka Konopczyńskiego „twórczej resocjalizacji” oraz Tomasza Rudowskiego „arteterapii i jej implikacji”. W moim przekonaniu uczyniła to kompetentnie, trafnie interpretując tezy wymienionych tu autorów. Na zakończenie przedstawiła zarys własnej koncepcji ukazującej związek procesu resocjalizacji z kształtowaniem dobrostanu psychicznego jednostki.

– z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Lesława Pytki

ZAGUBIONY DAR WOLNOŚCI: OSOBOWOŚĆ LUDZI UWIĘZIONYCH

Pierzchała Kazimierz

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 192

ISBN 978-83-61612-07-0

cena 24 zł


(…) Książka ks. dra Kazimierza Pierzchały to interesujące studium psychologiczne oraz socjologiczne, dotyczące specyficznej bardzo społeczności, jaką stanowią pensjonariusze zakładów karnych, – krótko mówiąc – więźniowie. Można rzec, iż tworzą oni „świat” odległy od rzeczywistości innych ludzi (…). Autor, który sam jest pracownikiem więziennictwa, jako kapelan – analizuje przy pomocy ankiet społeczność więzienną; pochodzenie społeczne, wykształcenie, przedziały wiekowe, ilość pobytów w więzieniu, problemy z uzależnieniami. Bada zarówno kobiety jak i mężczyzn. Odrębny dział analiz stanowią te, które dotyczą odnoszenia się skazanych do świata wartości niematerialnych. Chodzi o stosunek do wiary, o modlitwę, uczestnictwo w praktykach religijnych. Okazuje się, że większość skazanych przyznaje się do religii katolickiej, wielu praktykuje poprzez udział w nabożeństwach, katechezach, postępowanie do sakramentów, modlitwę (…).

– z recenzji dra Andrzeja Proniewskiego