ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Wybrane problemy

ANDRZEJ PEPŁOŃSKI, GRAŻYNA KĘDZIERSKA, ZBIGNIEW SIEMAK, RED.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku została założona w 1995 roku. Początkowo na kierunku pedagogika istniały dwie specjalności: pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną oraz pedagogika pracy socjalnej z resocjalizacją. Już w roku 1998 Uczelnia poszerza działalność o specjalność wychowanie obronne z problematyka przestępczości. Od roku 1999 NWSP wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o studia podyplomowe. W 2010 roku powstają dwa kierunki - psychologia i bezpieczeristwo wewnętrzne, a w roku następnym jeszcze kierunek praca socjalna. Tym samym Uczelnia ma dwa kierunki na poziomie magisterskim to jest pedagogikę oraz psychologię. Równocześnie nauczyciele akademiccy prowadzą badania naukowe. Do chwili obecnej Uczelnia była organizatorem piętnastu konferencji naukowych. W dorobku Wydawnictwa NWSP znajduje się kilkadziesiąt pozycji naukowych.

Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego powstał w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej we wrześniu 2010 roku. Od początku Kierownikiem Zakładu jest dr Zbigniew Siemak. W tej jednostce organizacyjnej zostal i skupieni pracownicy z ogromną wiedzą z obszaru nauk o bezpieczeństwie oraz równie dużym doświadczeniem dydaktycznym.

Są to:
prof. dr hab. Andrzej Pepłoński, prof. dr hab. Frantisek Skvrnda, dr hab. Katarzyna Laskowska, dr hab. Piotr Majer, dr Wiesław Smolski, dr Stanisław Kozdrowski, dr Grażyna Kędzierska, dr Marek Strzoda, dr Andrzej Urbanek, dr Mirosław Lisiecki.