ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (1) 2014

Oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer czasopisma Zagadnienia Społeczne. Koncepcja pisma powstała w środowisku Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która w przestrzeni edukacyjnej Białegostoku funkcjonuje już od 18 lat. Dorobek Wydawnictwa NWSP jest znaczący i obejmuje kilkadziesiąt pozycji naukowych. Pracownicy Uczelni postanowili jeszcze bardziej zaangażować się w debatę o globalnych i lokalnych problemach społecznych. Różnorodność analiz teoretycznych i prowadzonych badań oraz bogactwo oferty edukacyjnej NWSP (kierunki: pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne) stały się inspiracją do stworzenia płaszczyzny wymiany poglądów i ustaleń empirycznych z obszaru różnych dyscyplin naukowych. Jesteśmy przekonani, że ta wielorakość perspektyw poznawczych i interpretacji dotyczących przestrzeni społecznej stanie się walorem pisma. Zadaniem czasopisma Zagadnienia Społeczne jest prezentacja i popularyzacja osiągnięć twórców i badaczy, podejmujących polemikę o jakości współczesnego życia na płaszczyźnie pedagogiki, psychologii i nauk o bezpieczeństwie. Czasopismo jest także zorientowane na problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Wieloaspektowe spojrzenie na zagadnienia społeczne, w tym zagrożenia we współczesnym świecie, pozwala poszerzać perspektywy ich oglądu i przybliżać różne, często odmienne stanowiska. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich - Autorów artykułów - uda się nam stworzyć interesujące forum wymiany poglądów i empirii, a spektrum podejmowanej tematyki stanowić będzie inspirację w pracy naukowej oraz zachęci do osobistej refleksji i podjęcia dyskusji.


W następnym numerze:

Dr hab. Jarosław Mroziak
Funkcjonowanie i rehabilitacja poznawcza osób w podeszłym wieku

Dr hab. Eva Naniśtova, dr hab. Eva Klćovanska
Weryfikacja psychometrycznych właściwości skali mapowania
domocentrycznych i aksjologicznych korelatów relacji społecznych

Dr Tatiana Aniskevich, dr Agata Jacewicz
Uczestnictwo dziadków w życiu rodzinnym
- współczesna analiza zjawiska

Mgr Wojciech Kasprzak
Wybrane prawno-kryminalistyczne problemy
kradzieży dóbr z gier komputerowych