ZABAWY I ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE W PRZEDSZKOLU.
PODSTAWY TEORETYCZNE-BADANIA-PRAKTYKA

Agata Jacewicz

Agata Jacewicz - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki

Absolwentka SN w Białymstoku (1989). Pracę magisterską obroniła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku (1993), rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB (2004) i prace dyplomowe z zakresu Pedagogiki Wczesnoszkolnej (1994) oraz Zarządzania Oświatą (2003) na UwB.

Nauczyciel dyplomowany (od 2001), z 20-letnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno - wychowawczej na pierwszym etapie edukacji. Posiada dwa stopnie specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego (pierwszy -1995,a drugi 1997).Za trud wkładany w dzieło kształcenia oraz wychowania dzieci nagradzana licznymi nagrodami,w tym Prezydenta Miasta Białegostoku (1997).

Działalność naukowo - badawczą rozpoczęła od 2004 roku. Obecnie pracuje w NWSP w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianych problemów związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, a w szczególności dotyczą dziecka rozpoczynającego edukację szkolną wspieranie i aktywizowanie jego wszechstronnego rozwoju. Ponadto przedmiotem zainteresowań jest komparatystyczne ujęcie ścieżki zawodowej nauczyciela i wczesna edukacja w krajach europejskich.

Najważniejsze publikacje:A. Jacewicz, Początki kariery szkolnej na tle przemian edukacyjnych (2013),A.Jacewicz, Metody aktywizujące i wspierające edukację dzieci w wieku przedszkolnym (201 l),J. Bielecki.A.Jacewia (red.), Edukacja z perspektywy przemian kulturowo -społecznych. Wczoraj - dziś - jutro (2010), A.Jacewicz (red.), Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Źródła - profilaktyka - terapia (2009).

Autorka ponad 50 artykułów w opracowaniach zbiorowych i w czasopismach (w tym zagranicznych).

Od 2001 roku jest członkiem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour 1'Education Prescolaire).

 

„Wiek przedszkolny jest szczególnie predysponowany do wszechstronnego oddziaływania wychowawczego na dziecko. Istotnym zagadnieniem w tym okresie obok rozwoju intelektualnego jest właściwe rozbudzanie u dzieci umiejętności i nawyków ruchowych. Ważną rolę w aktywizacji fizycznej dzieci odgrywają placówki przedszkolne, w tym aktywność i kreatywność nauaycieli edukacji przedszkolnej. Właśnie tej problematyce poświęcona jest przedłożona do recenzji książka Pani dr Agaty jacewicz pt. „Zabawy i zajęcia gimnastyczne w przedszkolu. Podstawy teoretyane - badania - praktyka". Temat publikacji jest niezwykle ważny i odpowiada nie tylko na potrzeby rozwoju nauk pedagogicznych, ale i na zapotrzebowanie społeane. Liczne badania i najnowsze ekspertyzy wskazują na potrzeby i kierunki zmian w systemie edukacji w obszarze wychowania przedszkolnego oraz kompetencji dzieci przedszkolnych związanych z aktywnością i umiejętnościami ruchowymi".

- z recenzji dr hab.prof.nadzw. Elżbiety Huk-Wieliczuk