W TROSCE O WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ
Teoria badania wsparcie
Ujęcie interdyscyplinarne

Pod redakcją JADWIGI IZDEBSKIEJ, AGATY POPŁAWSKIEJ

Konstrukcję merytoryczną pracy tworzą cztery części, zatytułowane kolejno: l) Rodzina w ujęciu interdyscyplinarnych zainteresowań, 2) Wspólnota rodzinna¬jej wartość, funkcje, przemiany, 3) Współczesna rodzina - zagrożenia jej struktury i funkcjonowania, 4) Pomoc współczesnej rodzinie.

W części pierwszej [pięć tekstów] Autorzy koncentrują się na problematyce interdyscyplinarnego ujęcia problematyki rodziny. Ks. Abp Edward Ozorowski ukazuje miejsce teologii wśród innych nauk o małżeństwie i rodzinie, znaczenie i wkład teologii w zrozumienie podstawowych problemów rodziny i ich interpretację. Antropologiczne i ksenologiczne spojrzenie na genezę relacji międzyludzkich jest przedmiotem opracowania Mariana Mraza. Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia - sakralizacji i desakralizacji małżeństwa i rodziny współczesnej podejmuje Ks. Marian Nowak. Z kolei Ks. Andrzej Proniewski przedstawia problematykę rodziny w świetle nauczania Benedykta XVI. Wybrane problemy metodologii badań nad rodziną, zwłaszcza badania jakościowe stanowią przedmiot analizy w tekście opracowanym przez Tadeusza Wieczorka.

Część druga pracy zawiera osiem opracowań, w których Autorzy ukazują rodzinę - jej wartość, znaczenie i rolę, w życiu człowieka na tle zachodzących współcześnie przemian. Michał Balicki skupia się na przemianach współczesnej rodziny w okresie transformacji w perspektywie europejskiej. Niektóre dylematy dotykające dzisiaj rodziny podjął w swym tekście Jerzy Niemiec. Rodzina w orientacjach życiowych młodych małżonków w świetle badań empirycznych stanowi przedmiot analizy Agaty Cudowskiej. Problematyka autorytetu rodziców stanowi przedmiot dwóch tekstów autorstwa Agaty Popławskiej i Izabeli Kaczyńskiej. Wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży na temat ich opinii o rodzinie i wartościach rodzinnych zostały zaprezentowane przez Tatsinę Aniskevich. Z kolei Andrzej Puliński skupia się na ukazaniu zagadnienia kapitału kulturowego rodziców w kontekście edukacji dzieci i młodzieży w krajach skandynawskich. Natomiast Roman Gawrych charakteryzuje dom rodzinny jako czynnik motywujący w procesie edukacji.

Część trzecia składa się z siedmiu opracowań, dotyczących współczesnej rodziny w kontekście zagrożeń jej struktury wewnętrznej i funkcjonowania. Diagnoza tego problemu jak również potrzeba wsparcia jest przedmiotem tekstu opracowanego przez Jadwigę Izdebską. Zagadnienie dotyczące konfliktów w relacjach małżeńskich podejmuje Marek Jasiński. Zjawisko przemocy domowej i możliwości pomocy rodzinie stanowi temat analizy tekstu autorstwa Evy Nanistovej i Evy Klocovanskej. Joanna Szymanowska podjęła problem rodziny z dzieckiem chorym. Zagadnienie pomocy rodzinie w perspektywie pomocy socjalnej sygnalizuje Joanna Kluczyńska. Czytelnictwo w rodzinie [wychowanie przez czytanie] w kontekście współczesnych problemów kultury jest przedmiotem analizy Stanisławy Pogorzelskiej. Problem zagrożeń niedostosowaniem społecznym w odniesieniu do problemów emocjonalnych młodzieży w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w szkole przedstawia ks. Kazimierz Pierzchała.

Część czwarta książki zawiera osiem tekstów, które dotyczą możliwości i różnych form pomocy współczesnej rodzinie. Problematykę dotyczącą psychologiczno-pastoralnej pomocy małżeństwom i rodzinom przedstawia Ks. Czesław Cekiera. Tematyka pedagogizacji rodziców jako formy pomocy współczesnej rodzinie podejmuje Ks. Adam Skreczko. Wybrane prawne środki ochrony członków rodziny przed przemocą stanowią treść artykułu Katarzyny Laskowskiej. Możliwości pomocy rodzinie doświadczającej przemocy ukazane zostały w tekście Pawła Karpowicza. Psychologiczne determinanty profesjonalnej pomocy rodzinie charakteryzują w swoim opracowaniu Agnieszka Iłendo-Milewska i Anna Wojtach. Ewa Romanowska koncentruje uwagę na edukacji zdrowotnej wspierającej rodzinę. O grupach wsparcia dla rodziców dzieci nieuleczalnie chorych pisze Beata Krzesińska-Żach. Mamy nadzieję, że książka ta, zatytułowana "W trosce o współczesną rodzinę" zainteresuje zarówno ludzi nauki, badających problemy rodziny, studentów zwłaszcza kierunku Pedagogika, Praca socjalna jak również praktyków, podejmujących na co dzień działania wspomagające małżeństwa i rodziny.

Jadwiga Izdebska