W DRODZE KU PEŁNEJ PODMIOTOWOŚCI.
KOMPETENCJE PODMIOTOWE GIMNAZJALISTÓW.

Agata Popławska

„Praca stanowi udaną próbę interdyscyplinarnego studium analityczno-syntetycznego problematyki wymienionej w jej tytule, rozpatrywanej z pozycji edukacji i nauk o niej. (...) Opiniowana monografia naukowa zawiera duży ładunek innowacyjnych i oryginalnych treści. Doskonale wpisuje się w główny nurt zmian związanych z poszukiwaniem norm, metod, form, treści i form organizacyjnych podnoszenia jakości kształcenia w systemie edukacji narodowej (...). Stanowi potwierdzenie rozległej wiedzy humanistycznej dr A. Popławskiej. Dowodzi tego każda sekwencja pracy, w której znajdujemy właściwe odniesienie znajdujących się w niej treści do adekwatnych dla nich nurtów teoretycznych. Prezentowane w niej analizy i interpretacje (...) są rezultatem konsekwentnego przestrzegania wysokich progów wymogów współczesnej metodologii obowiązujących w edukacji i naukach o niej. (...) Charakteryzują się głębią spojrzenia na omawianą tematykę, erudycją w zakresie omawianych kwestii, jak też inteligentną analizą zebranych danych".

Z recenzji prof.zw.dra hab. Kazimierza Denka

 

„Obszernie i ze znawstwem opisano (...) istotne kwestie łączące się z wielostronnym rozwojem ucznia gimnazjum oraz jego kompetencji podmiotowych wskazując główne sfery jego funkcjonowania. (...) W części końcowej rozważań teoretycznych, Autorka przedstawia własną czteroczęściową koncepcję kompetencji podmiotowych (...). To uogólnienie własnych naukowych dociekań, będzie doskonale sprzyjać teoretykom oraz praktykom w ich codziennych poczynaniach. (...) W nawiązaniu do przyjętej klasyfikacji według własnej opisanej już koncepcji, Autorka przedstawia oryginalną konstrukcję narzędzia swych badań. Jest nią SKALA KOMPETENCJI PODMIOTOWYCH GIMNAZJALISTY. (...) Całość badań własnych/koncepcja i realizacja oraz uogólnienia/oceniam pozytywnie jako naukowo wartościowe, zarówno dla teorii, jak i praktyki edukacyjnej".

Z recenzji prof.zw.dra hab. Jerzego Niemca