Rektor NWSP

dr Marek Jasiński – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletni pracownik Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, a od kilku lat wykładowca w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii w Warszawie. Od 7 lat jest zatrudniony jako wykładowca w NWSP w Białymstoku. Posiada m.in. międzynarodowy certyfikat psychoanalityka, wydany przez IPA (International Psychoanalytical Academy) oraz certyfikat seksuologa klinicznego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień psychoanalizy i seksuologii, a w szczególności obejmują problematykę patologii więzi międzyludzkich, problemów tożsamości płciowej, psychoterapii. Jest autorem wielu publikacji naukowych i artykułów w prasie fachowej. Uczestniczył w kilkuset audycjach radiowych i telewizyjnych, popularyzując wiedzę seksuologiczną i psychologiczną. Obecnie jest w trakcie pisania rozprawy habilitacyjnej dotyczącej zagadnień psychopatologii miłości, a w szczególności stworzenia modeli czynników prowadzących do osiągnięcia satysfakcji w związku i z drugiej strony powodujących jego rozpad i destrukcję.

  

 

  

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Agata Jacewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Dysertację doktorską na temat diagnozowania możliwości poznawczych 6-7-latków poprzez ocenę umiejętności w zakresie pisania, czytania i arytmetyki obroniła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w 2004 roku.
Od 2006 roku zatrudniona w NWSP w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianych problemów związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, a w szczególności dotyczą dziecka rozpoczynającego edukację szkolną, wspieranie i aktywizowanie jego wszechstronnego rozwoju. Ponadto przedmiotem zainteresowań jest komparatystyczne ujęcie ścieżki zawodowej nauczyciela i wczesna edukacja w krajach europejskich. Z tą problematyką związane były liczne udziały w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, oraz międzynarodowych szkoleniach m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Finlandii i Słowacji.
Od 2001 roku jest członkiem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Prescolaire).
Autorka około 60 artykułów w opracowaniach zbiorowych i w czasopismach (w tym zagranicznych). Najważniejsze publikacje: A. Jacewicz, Początki kariery szkolnej na tle przemian edukacyjnych (2013), A. Jacewicz, Zabawy i zajęcia gimnastyczne w przedszkolu. Podstawy teoretyczne- badania – praktyka, A. Jacewicz, Metody aktywizujące i wspierające edukację dzieci w wieku przedszkolnym (2011), J. Bielecki, A. Jacewicz (red.), Edukacja z perspektywy przemian kulturowo- społecznych. Wczoraj- dziś- jutro (2010), A. Jacewicz (red.), Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Źródła- profilaktyka- terapia (2009).