W dniach 1-3 czerwca 2009 r. w Białowieży
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Drogi i bezdroża współczesnej edukacji.
Realia, priorytety i prognozy edukacyjne przełomu wieków 1989 – 2009"
 
Białystok/Białowieża 2009 r.
 
 
SPRAWOZDANIE 
 
             Podjęcie refleksji dotyczącej polskich i międzynarodowych przemian w edukacji oraz wielostronna prezentacja tendencji edukacyjnych, realizowanych projektów i eksperymentów, a także określenie polskich i europejskich poczynań oraz zamierzeń wdrożeniowych to cele Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej pod hasłem „Drogi i bezdroża współczesnej edukacji. Realia, priorytety i prognozy edukacyjne przełomu wieków 1989 – 2009” przez dr Agatę Popławską oraz pracowników Zakładu Podstaw Pedagogiki i Edukacji Elementarnej Wydziału Nauk o Wychowaniu Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
            Kształtując problematykę konferencji, organizatorzy pragnęli nawiązać i uhonorować wieloletnią działalność naukowo - badawczą Prof. zw. dr hab. Jerzego Niemca.
            W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi, reprezentujący 26 uczelni państwowych i niepaństwowych z całej Polski i 5 uniwersytetów z zagranicy (Norwegii, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi). Swoją obecnością zaszczycili organizatorów przedstawiciele najwyższych gremiów edukacyjnych w Polsce: KNP PAN, CKK, IBE, Dziekani, Dyrektorzy Instytutów i Katedr. Osoby te swoim autorytetem oraz pozycją naukową potwierdziły rangę podjętej debaty o przemianach w edukacji. Aktywnie uczestniczyło 35 Profesorów, 31 doktorów, 24 magistrów.
Wykład inaugurujący wygłosił przewodniczący komitetu naukowego konferencji Profesor Jerzy Niemiec. W swoim wystąpieniu podkreślił, że czas obecny, jest czasem istotnych przemian w edukacji.
            Spotkanie naukowe w Białowieży przebiegało w czterech sesjach plenarnych i pięciu sekcjach.
 
            Pierwszej sesji plenarnej przewodniczyli: Profesor Ryszard Gerlach, Profesor Jerzy Niemiec.
            Obrady sesji plenarnej rozpoczęła Profesor Urszula Ostrowska wystąpieniem „Drogi i bezdroża edukacji z perspektywy współczesnych przemian społeczno- kulturowych”, następnie referat zatytułowany „Nierówności społeczne a szkoła“ wygłosił Profesor Mirosław J. Szymański. Natomiast zagadnienie pracy człowieka w XXI wieku – w wersji filozoficzno – pedagogicznej przedstawił Profesor Zygmunt Wiatrowski. Dylematy kształcenia dla zrównoważonego rozwoju stały się przedmiotem rozważań Profesor Danuty Cichy, a o komunikacji i zrozumieniu w okresie transformacji mówił Profesor Włodzisław Zeidler. Na zakończenie referat „Między retrospektywnością a transgresją – w poszukiwaniu źródeł naszych edukacyjnych priorytetów” wygłosiła Profesor Anna Karpińska.  
 
            Drugiej sesji plenarnej przewodniczyli: Profesor Urszula Ostrowska, Profesor Ryszard  Stępień.
            Profesor Adam Solak przedstawił edukację wychowującą jako imperatyw ładu społecznego w dobie globalizacji, następnie referat zatytułowany „Kwalifikacje czy kompetencje dylematem współczesnej pracy zawodowej” wygłosiła Profesor Barbara Baraniak. Natomiast Profesor Małgorzata Dajnowicz podjęła problem edukacji regionalnej i jej miejsca w zjednoczonej Europie.    W dalszej kolejności występowali goście zagraniczni. Profesor Marian Mraz zwrócił uwagę audytorium na inspiracje antropologiczne w edukacji globalnej, a Profesor Harald Nielsen przedstawił zmiany dokonujące się w szkole norweskiej w referacie „Norwegia School: struggle between Educatinal ideas and school realisty”, natomiast Profesor Eva Klcovanska podkreślała rolę wartości w procesie rozwoju osobowości. Sesję zamykało wystąpienie Profesora Czesława Wiśniewskiego „Konceptualizacje zakresu ideologicznej wykładni wychowania”.
 
            Trzecia sesja plenarna odbyła się pod przewodnictwem: Profesor Anny Karpińskiej, Profesora Adama Solaka i Profesora Józefa Bednarka.
            Profesor Jan Bielecki mówił o zadaniach uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II, a Profesor Ryszard Gerlach przedstawił stan i perspektywy szkolnictwa zawodowego w Polsce w kontekście międzynarodowych raportów edukacyjnych. Natomiast Profesor Albert Maszke podjął refleksję nad kompetencjami zawodowymi nauczyciela. Następnie miejsce dydaktyki ogólnej w strukturze nauk pedagogicznych określił Profesor Ryszard Stępień. Na zakończenie przed cyberprzestrzenią jako nowym zagrożeniem świata rzeczywistego przestrzegał Profesor Józef Bednarek.
 
            Czwartej sesji plenarnej przewodniczyli: Profesor Danuta Cichy, Profesor Zygmunt Wiatrowski.
            Obrady tej sesji plenarnej rozpoczął Profesor Janusz Gęsicki  wygłaszając referat „Zmiany prawa oświatowego a reforma edukacyjna”, potem głos zabrał Profesor Franciszek Szlosek, który przedstawił bezdroża polskich reform edukacyjnych. Natomiast Profesor Waldemar Furmanek mówił o uczniu utalentowanym i jego wrogach. Następnie Profesor Lesław Hostyński poszukiwał odpowiedzi na pytanie czy wartości świata konsumpcji stały się aksjologicznym priorytetem młodzieży? Ważne zagadnienie motywacji do zawodu nauczyciela podjął Profesor Jerzy Kunikowski.  Profesor Ewa Kulesza zachęcała do przejścia od pedagogiki niepełnosprawności do pedagogiki włączającej. Na szczególny wymiar edukacji w zakresie powszechnej samoobrony zwrócił uwagę Profesor Romuald Kalinowski.
 
Obrady w pięciu sekcjach tematycznych dotyczyły:
I. Edukacji polskiej w przemianach i prognozie 
Przewodniczyły: Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Prof. dr hab. Alicja Kicowska 
II. Europejskich dróg i rozdroży edukacyjnych
Przewodniczyli: Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński
III. Mediów i cyberprzestrzeni
Przewodniczyli: Prof. dr hab. Józef Bednarek, Prof. dr hab. Barbara Golińska
IV. Uczniów (studentów) wobec przemian i w obliczu zagrożeń
Przewodniczyli: Prof. dr hab. Maria Mantur, Prof. dr hab. Albert Wojciech Maszke 
V. Nauczycieli– kreatorów przemian oświatowych 
Przewodniczyli: Prof. dr hab. Ewa Maria Kulesza, Dr Marek Jasiński
           
Owocnym obradom oraz rozmowom nieformalnym sprzyjało z pewnością miejsce spotkania, którym był Hotel Białowieski położony na skraju Puszczy Białowieskiej, a także takie punkty programu jak uroczysta - jubileuszowa kolacja, ognisko, objazd krajoznawczy.
            Organizatorzy mają nadzieję, iż spotkanie będzie początkiem debaty o przemianach w edukacji, która będzie kontynuowana sprzyjając prezentacji poglądów, formułowaniu prognoz i projekcji oraz konfrontowaniu ich z praktyką.  
Jesteśmy przekonani, że taka wymiana myśli naukowej pogłębiać będzie współpracę pomiędzy uczelniami państwowymi i niepaństwowymi, a także krajowymi i zagranicznymi.
Agata Popławska

Komitet Naukowy i Organizacyjny

Galeria zdjęć