ZASADY PUBLIKOWANIA

WYMOGI EDYTORSKIE

 • Edytor tekstu Word (format doc. lub docx.).
 • Styl czcionki: Bookman Old Style.
 • Wielkość czcionki tekstu głównego – 11 pkt.
 • Wielkość czcionki przypisów – 10 pkt.
 • Interlinia (światło) tekstu głównego – 1,5 wiersza.
 • Interlinia (światło) przypisów – 1 wiersz.
 • Tekst wyjustowany.
 • Marginesy standardowe – wszystkie po 2,5 cm.
 • Wcięcie akapitowe powinno być wykonane pojedynczą tabulacją tj. 1,25 cm.
 • W funkcji „Akapit” odstęp przed i po należy ustawić na 0 pkt.
 • Jako sposób wyróżnienia tekstu stosuje się dla zwrotów w językach obcych (np. angielski, niemiecki, łaciński) wyłącznie kursywę, a dla zwrotów w języku polskim wytłuszczenie.
 • Nie należy stosować podkreśleń i druku rozstrzelonego.
 • Tytuły książek podaje się kursywą, tytuły czasopism w „cudzysłowie”.
 • Wypunktowania należy dokonywać znakiem — .
 • Imię i nazwisko pojawiające się pierwszy raz należy zapisać w pełnym brzmieniu, przy ponownym pojawieniu się podaje się jedynie nazwisko.
 • Odsyłacz cyfrowy przypisu należy umieścić bezpośrednio po fragmencie,
  do którego odnosi się przypis (przed kropką kończącą zdanie).
 • Tytuł powinien być napisany czcionką 14 pkt. Bookman Old Style
  wytłuszczeniem oraz wyśrodkowany.
 • Śródtytuły powinny być napisane czcionką Bookman Old Style, 12 pkt.
  z wytłuszczeniem.
 • Śródtytuły nie powinny być numerowane.
 • Śródtytuły należy oddzielić od tekstu głównego od góry i od dołu pojedynczą interlinią.
 • Nie należy stosować tzw. twardych spacji i automatycznego dzielenia wyrazów.
 • Nie należy przenosić tzw. bękartów i wdów.
 • Objętość artykułu powinna mieć przynajmniej 20.000 znaków lecz sugerowane jest nieprzekraczanie 30.000 znaków. Liczba ta obejmuje znaki ze spacjami, pola tekstowe, przypisy dolne i końcowe.
 • Informacje o autorze umieszczone w lewym górnym rogu strony tytułowej artykułu powinny zawierać: stopień (lub tytuł) naukowy, tytuł zawodowy, imię, nazwisko, afiliację (uczelnia, wydział, katedra lub inna instytucja) pisane kursywą.  
 • Do artykułu należy dołączyć biogram autora obejmujący: nazwę ukończonej uczelni, kierunek i rok, przebieg kariery zawodowej, zainteresowania naukowe, krótki opis dorobku naukowego ewentualnie działalność dodatkową (np. członkostwo w towarzystwach naukowych, współpraca z innymi placówkami oświatowymi) oraz rodzaj kontaktu z czytelnikiem (osobiście lub za pośrednictwem redakcji).
 • Do artykułu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim oraz angielskim (do 200 wyrazów), słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (5-10) oraz tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim. Umieszcza się je po tytule głównym na początku artykułu.
 • Wymagane jest sporządzenie bibliografii załącznikowej. Umieszcza się ją na końcu artykułu.
 • Artykuł w języku obcym, innym niż angielski, powinien mieć streszczenie i tytuł
  w języku artykułu oraz w językach polskim i angielskim.

Tabele i rysunki

 • Opisy tabel i rysunków (zdjęć, schematów, map, itp.) powinny być zlokalizowane bezpośrednio nad i pod nimi (bez światła).
 • Tabele (tab.) i rysunki (rys.) powinny być numerowane oddzielnie.
 • Tytuły tabel oraz rysunków powinny być wyrównane do lewej i pisane czcionką: Bookman Old Style, 11 pkt.
 • Źródło powinno być również wyrównane do lewej, pisane czcionką: Bookman Old Style, 10 pkt. 
 • Tekst w tabelach powinien być pisany czcionką: Bookman Old Style, 10 pkt.

Przypisy

 • W przypisach nie podaje się nazw wydawnictw.
 • W kolejnych przypisach odnoszących się do pozycji już cytowanych stosuje się odpowiednio zapis w języku łacińskim: ibidem, op. cit. lub passim.
 • Każdy przypis powinien kończyć się kropką.
 • Przypisy powinny być zamieszczone u dołu stron (przypisy dolne).

UWAGA! Wydawca zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów niedostosowanych do wymogów edytorskich oraz skracania artykułów zbyt obszernych.

РЕДАКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 • Текстовый редактор Word (формат doc. или docx.).
 • Стиль шрифта: BookmanOldStyle
 • Размер шрифта основного текста - 11 пт.
 • Размер шрифта сносок - 10 пт.
 • Междустрочный интервал основного текста – 1,5  строки.
 • Междустрочный интервал сносок – одинарный.
 • Стандартная страница формата А4 (30 строк по 60 символов).
 • Выравнивание текста по ширине.
 • Поля - все 2,5 см.
 • Отступ  –  одна табуляция (1,25 см).
 • Интервал перед абзацем и после него не добавляется.
 • Для выделения фраз на иностранном языке (например, английском, немецком, латинском), используется исключительно курсив, а для фраз на польском – жирный шрифт.
 • Не используйте подчеркивание и разреженную печать.
 • Названия книг выделяются  курсивом, названия журналов берутся в "кавычки".
 • Цитируемые фрагменты текста и законодательных актов берутся в "кавычки".
 • Маркированные списки оформляются с помощью знака – .
 • Фамилия и имя, появляясь в тексте впервые, должны быть записаны полностью, при повторном упоминании пишется только фамилия.
 • Цифровая ссылка на сноску должна быть размещена непосредственно после фрагмента текста, к которому относится сноска (перед точкой в конце предложения).
 • Размер шрифта заголовка 14 пт, шрифт жирный BookmanOldStyleс выравниванием по центру.
 • Размер шрифта подзаголовков 12 пт, шрифт жирный BookmanOldStyleс выравниванием по левому краю.
 • Подзаголовки не нумеруются.
 • Подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу одним интервалом.
 • Не используйте так называемые неразрывные пробелы и автоматическую расстановку переносов.
 • Для того, чтобы публикация была оценена пунктами (в Польше), объем статьи должны быть в пределах от 20000 до 30000 символов. Сюда входят пробелы, текстовые поля, постраничные и концевые сноски.
 • Информация об авторе, включающая научную степень (звание),  должность, имя, фамилию, название учреждения (кафедра, факультет, университет), размещается в верхнем левом углу первой страницы статьи и пишется курсивом.
 • К статье прилагается краткая биография автора, содержащая следующую информацию: образование, какое учебное заведение закончил, этапы профессиональной карьеры, научные интересы, краткое описание научных достижений, неосновная деятельность (например, членство в научных обществах, сотрудничество с другими учебными заведениями), а также предпочитаемый способ общения с читателями (лично или через редакцию).
 • Статья должна содержать перевод информации об авторе, названия статьи на польский и английский языки, а также резюме на польском и английском языках (не менее 200 знаков), ключевые слова на польском и английском языках (5-10). Все это размещается после основного названия в начале статьи.
 • В конце статьи размещается библиография.

Таблицы и рисунки

 • Таблицы (табл.) и рисунки (рис.) нумеруются отдельно.
 • Описания таблиц и рисунков (фотографий, диаграмм, схем и т.д.) должны быть расположены непосредственно (без интервала) над таблицей, рисунком и под ними.
 • Название располагается над таблицей или рисунком, выравнивается по левому краю и пишется шрифтом BookmanOldStyle, 11 пт.
 • Источник таблицы или рисунка располагается под таблицей или рисунком, выравнивается по левому краю и пишется шрифтом BookmanOldStyle, 10 пт.
 • Текст в таблицах должен быть написан шрифтом BookmanOldStyle, 10 пт.

Постраничные сноски

 • 1. В сносках не указываются названия издательств.
 • 2. В сносках, относящиеся к ранее процитированным источникам, применяется запись на латыни: ibidem, op.cit. или passim(что означает там же).
 • 3. Каждая сноска должна заканчиваться точкой.
 • 4. Сноски размещаются в нижней части страницы (постраничные сноски) и содержат следующую информацию об источниках:
 • авторские источники (указываются все авторы):
 • В.Т. Кондрашенко, С.А. Игумнов, Девиантное поведение у подростков: диагностика, профилактика, коррекция, Минск 2004, с. 23.
 • коллективные исследования (сборники):
 • И.В. Дубровина (ред.), Педагогика психологического образования, Екатеринбург 2000, с. 48-56.
 • фрагменты коллективных исследований (сборников):
 • С.С. Коцевич, Использование активных игротехник в процессе преподавания культуры речи, [в:] В.И. Сенкевич (ред.), Имя и слово, Брест 2013, с. 109-117.
 • статьи в журналах:
 • З.И. Гришанова, Е.В. Левченко, К вопросу о диагностике психического здоровья личности, „Прикладная  психология” 2002, № 2, с. 90-96.
 • статьи из Интернета:
 • World heritage list. UNESCO, World Heritage Centre. Mode of access.  http://whc.unesco.org/en/list. (Date of access: 15.02.2014.)
 • http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/.pdf (доступ20.10.2011 г.).
 • законодательные акты:
 • Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980 г.) // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2014.
 • сноски, не относящиеся к непосредственному источнику:

Э. Фромм, Бегство от свободы, Москва 1990, с. 122, по: Е.В.
Змановская, Девиантология, Москва 2004, с. 20.

Библиография

1. В библиографии не указываются источники из Интернета и законодательные акты.

2. В библиографии не указываются страницы  используемых источников.

3. Указание названий издательств требуется только для  иностранных источников (не польских).

4. Библиографический список оформляется в алфавитном порядке.

5. При оформлении библиографического списка необходимо пользоваться следующими схемами:

 • авторские источники (указываются все авторы):

Кондрашенко В.Т., Игумнов С.А., Девиантное поведение у подростков: диагностика, профилактика, коррекция, Минск 2004.

 • коллективные исследования (сборники):

Дубровина И.В. (ред.), Педагогика психологического образования, Екатеринбург 2000.

 • фрагменты коллективных исследований (сборников):

Коцевич С.С., Использование активных игротехник в процессе преподавания культуры речи, [в:] В.И. Сенкевич (ред.), Имя и слово, Брест 2013.

 • статьи в журналах:

Гришанова З.И., Левченко Е.В., К вопросу о диагностике психического здоровья личности, „Прикладная  психология” 2002, № 2.

ВНИМАНИЕ!

Издатель оставляет за собой право отклонения материалов, не соответствующих требованиям редакции, и сокращения статей, объем которых превышает установленные пределы.