Recenzowanie tekstów

 • Do oceny tekstu powołuje się dwóch recenzentów.
 • Recenzentów wskazuje Redaktor Naczelny uwzględniając zalecenia Rady Naukowej.
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden
  z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 • Recenzenci nie uzyskują informacji o autorze(rach) tekstu. Autor(rzy) nie uzyskują informacji o recenzentach tekstu.
 • Recenzja jest w formie pisemnej i kończy się wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Procedura recenzowania publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Czasopisma.
 • Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne czasopisma Zagadnienia Społeczne są przeciwne wszelkim przejawom nierzetelności naukowej oraz łamaniu
  i naruszaniu zasad etyki obowiązujących w nauce. 

Рецензирование материалов

 • Для рецензирования предоставленных материалов привлекается два рецензента.
 • Рецензентов назначает главный редактор с учетом рекомендаций Ученого Совета.
 • Для рецензирования статьи на иностранном языке хотя бы один из рецензентов приглашается из учреждений зарубежных стран, за исключением страны автора.
 • Рецензенты не получают информацию об авторе(ах) материалов. Автор(ы) не получают информацию о рецензентах статьи.
 • Рецензия предоставляется в письменной форме и заканчивается выводом о рекомендации статьи к публикации либо ее отклонении.
 • Порядок рецензирования публикаций и бланк рецензии размещены на интернет-странице журналаСоциальные проблемы.
 • Ученый Совет и Редакционная Коллегия журнала выступают против любых проявлений научной недобросовестности и нарушения этических норм, принятых в науке.