Jurgita Baltrūnienė

Kaunas Regional Prosecutor’s Office Kaunas District Prosecutor’s Office, Prosecutor

 

REMARKS ON THE QUALIFICATION AND COMPETENCE OF PRE-TRIAL INVESTIGATION OFFICERS DURING THE INVESTIGATION OF CIGARETTE SMUGGLING OFFENCES

Abstract

The article examines the qualification and competence of pre-trial investigation officers (investigators) as one of the preconditions for the organisation of efficient pre-trial investigation. It is highly important for the officers (State Border Guard Service, police, customs), who conduct the investigation, not only to be well-prepared and to have the proper qualification, but also to improve their knowledge and practical skills on the continuous basis. The activity reports of law enforcement institutions often discuss the issues of competence and qualification of the officers. While analysing the activity reports of the Prosecutor’s Office, it can be seen that complex and voluminous pre-trial investigations of cigarette smuggling offences are often conducted by the investigators with low qualifications and lacking legal knowledge and practical skills. The problems of organisation of the work of pre-trial investigation officers, their competence and qualification are highly important in order to ensure a high-quality, comprehensive and qualified pre-trial investigation. These problematic issues directly influence the quality of the work performed by pre-trial investigation officers. The article analyses the importance of the qualification and competence of pre-trial investigation officers and the need of professional knowledge during the investigation of cigarette smuggling cases, analyses the factors, which influence the activities of pre-trial investigation officers, and suggests the possible solutions for the improvement of professional skills of the officers.

Keywords: smuggling, cigarette smuggling, competence, qualification, pre-trial investigation officers, investigation of cigarette smuggling offences.

 

UWAGI O KWALIFIKACJACH I KOMPETENCJACH FUNKCJONARIUSZY ORGANÓW ŚCIGANIA BADAJĄCYCH PRZESTĘPSTWA PRZEMYTU PAPIEROSÓW

Streszczenie

W artykule analizuje się poziom kwalifikacji i kompetencji funkcjonariuszy organów ścigania, jako istotnej przesłanki efektywnej organizacji procesu postępowania przygotowawczego. Ważnym jest aby funkcjonariusze organów ścigania (Państwowej Służby Ochrony Granicy, Policji i Urzędu Celnego) mieli odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje, ale też stale doskonalili swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. W raportach i sprawozdaniach organów ścigania coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom kwalifikacji i kompetencji funkcjonariuszy. Analiza sprawozdań prokuratury daje podstawy do opiniowania, że sprawy karne, dotyczące przemytu znaczących ilości papierosów, nierzadko są powierzane funkcjonariuszom z niedostatecznymi kwalifikacjami, takim – którym brakuje wiedzy prawniczej i odpowiednich umiejętności praktycznych, nawykówdo pracy. Problemy z organizacją pracy funkcjonariuszy organów ścigania, poziomem ich kwalifikacji i kompetencji negatywnie wpływają na dogłębne i wszechstronne przeprowadzanie postępowań przygotowawczych. Mają też bezpośredni wpływ na poziom i jakość działania funkcjonariusza. Poziom kwalifikacji i kompetencji funkcjonariuszy organów ścigania, ze szczególnym uwzględnieniem ich wiedzy i umiejętności zawodowych, ma duże znaczenie przy prowadzeniu postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przemytu papierosów. Autorka dokonała oceny czynników wpływających na działalność funkcjonariuszy i podjęła rozważania o kierunkach doskonalenia ich umiejętności zawodowych.

Słowa kluczowe: przemyt, przemyt papierosów, kwalifikacja i kompetencja, funkcjonariusze organów ścigania, postępowania przygotowawcze w sprawach o przemyt papierosów.