Mgr Ewa Joanna Borodzicz

Uniwersytet w Białymstoku

 

OBCHODY 8 MARCA W PRL W ŚWIETLE PROPAGANDOWEGO PERIODYKU KOBIECEGO ,,ZWIERCIADŁO. PISMO LIGI KOBIET POLSKICH"

Streszczenie

Niniejsze opracowanie dotyczy analizy zagadnienia związanego z obchodami 8 marca w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w oparciu o analizę treści opublikowanej w propagandowym periodyku kobiecym pt. „Zwierciadło. Pismo Ligi Kobiet Polskich”. Okres chronologiczny obejmuje lata 1982-1990 i stanowi zarazem trzeci z czterech okresów w dziejach pisma. Powyższy okres wiązał się z przejęciem periodyku przez organ Ligi Kobiet Polskich i wznowieniem jego wydawania w kwietniu 1982 roku, po zawieszeniu pisma 13 grudnia 1981, w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Do przygotowania opisu wybrano numery z lat 1985-1988, w których pojawiła się tematyka obchodów Dnia Kobiet. W opracowaniu istotną uwagę zwrócono na sposób ukazywania święta 8 marca na łamach „Zwierciadła”, z wyszczególnieniem tego, czego publikowane teksty dotyczyły. Prezentowane artykuły najczęściej odnosiły się do historii i tradycji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, jak również postrzegania tego święta przez kobiety i mężczyzn.

Słowa kluczowe: Dzień Kobiet, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Liga Kobiet Polskich, kobiety, „Zwierciadło”, prasa kobieca.

 

THE CELEBRATION OF MARCH 8 IN COMMUNIST POLAND, AS PRESENTED IN A PROPAGANDA FEMALE JOURNAL 'MIRROR. THE JOURNAL OF THE LEAGUE OF POLISH WOMEN'

Abstract

The below study concerns the analysis of issues associated with the celebration of March 8 in the Polish People's Republic, based on a content published in the propaganda female journal "Mirror. The journal of the League of Polish Women". Chronological period analysed covers the years 1982-1990 and is also the third of four periods in the history of the magazine. This period was associated with the acquisition of the journal by the Polish Women's League and the resumption of publication in April 1982, after the suspension of the journal on December 13, 1981, as a result of the introduction of martial law in Poland. For the preparation of the analysis, journal issues from years 1985-1988 were chosen, with focus laid on those which included the subject of Women's Day celebration. Significant attention was paid to the way of portraying March 8 celebrations in the ''Mirror'', with focus laid on what published texts concerned specifically. Presented articles frequently refer to the history and tradition of International Women's Day celebrations, as well as the perception of the day by men and women.

Keywords: Women's Day, Polish People's Republic, the League of Polish Women, women, "Mirror", the women's press