Prof. dr Henryk Malewski

Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie, Litwa

 

IMPLEMENTACJA AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I ICH WPŁYW

NA DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKĄ NA LITWIE

Streszczenie

Zwalczanie przestępczości zawsze było jedną z funkcji państwa, które w miarę swoich możliwości, do jej realizacji wykorzystywało osiągnięcia nauki i techniki. Jedną z podstawowych form wdrażania osiągnięć nauki i techniki do procesów wykrywania, zwalczania i prewencji przestępstw była i jest ekspertyza sądowa. Bycie w Unii Europejskiej zobowiązuje do dostosowywania, harmonizacji prawa krajowego z prawem UE. Unia Europejska ma ku temu określone instrumenty prawne. Określone rozwiązania unijne są obligatoryjnymi od chwili ich uchwalenia, a inne wymagają implementacji w krajowy porządek prawny. W artykule są przedstawione zmiany ustawodawstwa litewskiego w dziedzinie ekspertyzy sądowej, które są pokłosiem implementacji norm prawa unijnego do porządku prawnego Republiki Litewskiej. W artykule zwraca się uwagę na działalność UE w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa, w tym w dziedzinieutworzenia europejskiego obszaru nauk sądowych oraz rozwoju infrastruktury nauk sądowych w Europie.

Słowa kluczowe: ekspertyza sądowa, działalność ekspercka, implementacja prawa, Unia Europejska, Litwa.

 

THE IMPLEMENTATION OF LAWS OF THE EUROPEAN UNION

AND THEIR IMPACT ON EXPERT ACTIVITY IN LITHUANIA

Abstract

Fighting crime always was a state task, that used as far as possible achievements of science and technology. One of main forms of introducing of achievements of science and technology into processes of revealing, fighting and prevention of crimes is judicial expertise. Being an European Union Member obliges to adjust and harmonize local law with EU law. European Union has specific tools to ensure this. Some Union solutions are obligatory from their adopting, others need to be implemented into local law systems. The article describes changes of lithuanian legislation concerning judicial expertise which are an effect of Union law implementation into the law system of Republic of Lithuania. The article emphasizes EU activity in the aspect of security ensuring including creating of European area of judicial sciences and development of its’ infrastructure.

Keywords: judicial expertise, expert activity, implementation of law, European Union, Lithuania.