Adam Czaplejewicz

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

HANDEL DOPALACZAMI W INTERNECIE

Streszczenie

Handel dopalaczami jest zjawiskiem, które rozwinęło się na skutek ograniczenia dostępu do „tradycyjnych” narkotyków. Terminem „dopalacze” w mowie potocznej i w mediach są nazywane nowe substancje psychoaktywne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które nie znajdują się w wykazach substancji kontrolowanych prawem międzynarodowym lub krajowym. Kiedy w Polsce w 2010 roku, zamknięto sieć sklepów stacjonarnych oferujących dopalacze, ich sprzedaż przeniosła się do Internetu. Popularność tego medium wykorzystano, ponieważ w żaden inny sposób nie da się dotrzeć do tak wielu klientów, w tak krótkim czasie. Analiza zjawiska handlu dopalaczami w Internecie dokonana na dziesięciu przypadkach informacji o ich sprzedaży pokazała, że rynek ten działa niezwykle prężnie mimo działań mających na celu zminimalizowanie podaży dopalaczy. By dokonać zakupu środków psychoaktywnych wystarczy w wyszukiwarkę internetową wpisać hasło „dopalacze”. Uzyskane wyniki kierują zainteresowanego do punktu sprzedaży (np. sklepu, hurtowni, sprzedawcy indywidualnego), w którym oferuje się szeroką gamę produktów, konkurencyjne ceny, akcje promocyjne i bonusowe. Adres do wysyłki może być dowolny, forma odbioru również, a kupić można każdą ilość. 

Słowa kluczowe: narkotyki, dopalacze, handel dopalaczami.

 

TRADE IN DESIGNER DRUGS IN THE INTERNET

Abstract

Trade in designer drugs is a phenomenon which developed in the consequence of the restriction of access to “traditional” narcotics. In the colloquial language and in media the term “designer drugs” denotes new psychoactive substances of natural or synthetic origin which were not entered into the lists of substances controlled by the international or domestic law. When in 2010 in Poland a brick and mortar shop chain offering designer drugs was closed, the sale was moved to the Internet. The popularity of this medium was exploited because no other means allow to reach so many customers in such a short time. An analysis of the phenomenon of trade in designer drugs in the Internet conducted on the basis of ten cases of information about their sale shown that this market is thriving despite actions aimed at minimising the supply of designer drugs. One just needs to enter “designer drugs” into a search engine to purchase psychoactive substances. The obtained results direct to a point of sale (e.g. a shop, a wholesale company, an individual seller) offering a broad range of products, competitive prices, promotional and bonus campaigns. One can choose any shipping address, collection method and any quantity to be supplied.

Keywords: narcotics, designer drugs, trade in designer drugs.