Mgr Edyta Pogorzelska

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

BADANIA NAD TOLERANCJĄ DOROSŁYCH I DZIECI WOBEC UCHODŹCÓW POCHODZENIA CZECZEŃSKIEGO

Streszczenie

Wasilków jest miastem, w którym łączą się różne wyznania, kultury i religie – katolicyzm, prawosławie, islam. W tym niewielkim mieście mieszkają osoby armeńskiego pochodzenia, Azjaci, niedawno przybyli uchodźcy z Ukrainy oraz najliczniejsza grupa – uchodźcy z Czeczenii. W artykule zaprezentowano postawy mieszkańców Wasilkowa wobec uchodźców pochodzenia czeczeńskiego. Skoncentrowano się nie tylko na stosunku miejscowej ludności do osób dorosłych, ale też do czeczeńskich dzieci. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród rodziców dzieci uczęszczających do klasy szkolnej z dziećmi czeczeńskimi oraz dzieci, uczniów tej klasy. Skonstruowano dwa kwestionariusze ankiety. Jeden z nich został skierowany do osób dorosłych, a drugi – do ich dzieci. Celem badania dorosłych było określenie poziomu tolerancji mieszkańców Wasilkowa w stosunku do obecności mniejszości czeczeńskiej w ich mieście, poziomu akceptacji kontaktów szkolnych i pozaszkolnych własnych dzieci z dziećmi czeczeńskimi oraz źródeł trudności w nawiązywaniu obustronnych relacji. Z kolei badanie dzieci miało określić nastawienie polskich dzieci do dzieci czeczeńskich oraz ustalić problem barier kulturowo – językowych jako przeszkód w nawiązywaniu więzi koleżeńskich a także wskazać jaki jest poziom akceptacji i integracji oraz chęć niesienia pomocy dzieciom uchodźców. Objęcie badaniem dzieci i dorosłych, pozwoliło na dokonanie analizy porównawczej poziomu zachowań tolerancyjnych dzieci i ich rodziców, dodatkowo w zależności od płci.

Słowa kluczowe: tolerancja, uchodźcy, postawy.

 

RESEARCH ON TOLERANCE ADULTS AND CHILDREN TO REFUGEES
OF CHECHEN ORIGIN

Abstract

Wasilków is a town where various faiths, cultures and religions – Catholicism, the Orthodox faith, Islam coexist together. This town is inhabited by people of Armenian origin, Asians, refugees from Ukraine who have arrived recently, and the largest group – refugees from the Chechnya. The study that I would like to present aims to show the attitudes of the citizens of Wasilków toward the refugees of Chechen origin. In this present study I would like to focus on describing the attitude of the locals not only toward adults, but toward their children as well. Therefore, for the subject of my study, I have selected the parents whose children share a class at school with Chechen children. I am also interested in whether the Polish children have a positive attitude toward the Chechen children or if the cultural and language barriers constitute too much of an impediment to the forming of friendly relations. For research purposes, I have created two similar surveys. One is addressed to adults, while the other is meant for their children. Using the questionnaire for adults, I have intended to learn whether the citizens of Wasilków tolerate the presence of the Chechen minority in their town, whether they accept the school and out-of-school contacts between their children and the Chechen children, and what causes the difficulties in the forming of mutual relations. The survey addressed to children is meant to indicate their level of acceptance and integration, as well as the willingness to provide help for the refugees' children. I have purposefully included both children and adults in my study, as I would like to perform a comparative analysis of the levels of tolerant behaviour of children and of their parents. I have also taken genders into consideration.

Keywords: tolerance, refugees, attitudes.