PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

PaedDr. Tatiana Homoľová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

Mgr. Mária Buganová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

 

AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PUPILS YOUNGER SCHOOL AGE

Abstract

Authors in contribution present aggressive behavior among pupils of younger school age with emphasis on his emotional aspects and possibilities for prevention. Aim is to highlight on importance to deal mainly with emotional aspects of aggressive behavior, which act at its exerting even if we realize that it is difficult to consider them individually and separate them from other aspects. We start from characterizing specifics of emotional development of pupil younger school age. We mention specific causes, types of aggressive behavior during in this period. Furthermore draws attention to the prevention of aggressive behavior from perspective of experts , which propose various forms of prevention and prevention programs useful particularly within the frame of school prevention. From this reason, we consider it justified to point out to possibility of teacher as main organizer of educational process, to participate in solving this issue.

Keywords: aggressive behavior, child of younger school age, emotional development, prevention of aggressive behavior, teacher.

 

AGRESYWNE ZACHOWANIA UCZNIÓW W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Streszczenie 

Autorzy tekstu rozpatrują zachowania agresywne uczniów w młodszym wieku szkolnym, zwracając uwagę na aspekt emocjonalny oraz możliwości zapobiegania. Istotne znaczenie aspektu emocjonalnego, wynika z jego wpływu na zachowanie agresywne. Niemniej oddzielne rozpatrywanie tych kwestii i oddzielenie ich od innych aspektów jest bardzo trudne. Na początku podano charakterystykę specyfiki emocjonalnego rozwoju ucznia w młodszym wieku szkolnym. Dalej opisano konkretne przyczyny i rodzaje zachowań agresywnych w tym okresie. Ponadto omówiono profilaktykę zachowań agresywnych z perspektywy ekspertów, którzy proponują różne formy programów profilaktycznych i prewencyjnych użytecznych, w szczególności, w ramach profilaktyki szkolnej. Z tego powodu jest uzasadnione, aby zwrócić uwagę na możliwości nauczyciela, jako głównego organizatora procesu edukacyjnego, w rozwiązywaniu tego problemu.

Słowa kluczowe: agresywne zachowanie, dziecko w młodszym wieku szkolnym, rozwój emocjonalny, profilaktyka zachowań agresywnych, pedagog.