ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (6) 2016

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

11

Dr hab. Agata Popławska

Kompetencje nauczyciela w zmieniającej się w szkole (wybrane zagadnienia)
Teachers ′ competencies in a changing school (selected issues)

 

30

PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

PaedDr. Tatiana Homoľová

Mgr. Mária Buganová

Aggressive behavior in pupils younger school age
Agresywne zachowania uczniów w młodszym wieku szkolnym

 

50

Dr Monika Kotowska

Geneza odpowiedzialności prawnej nieletnich. Wybrane zagadnienia.
The origin of legal liability of minors. Chosen issues.

 

63

Prof. dr Henryk Malewski

Implementacja aktów prawnych Unii Europejskiej i ich wpływ
na działalność ekspercką na Litwie.
The implementation of laws of the European Union and their impact
on expert activity in Lithuania.

 

81

Mgr Ewa Joanna Borodzicz

Obchody 8 marca w PRL w świetle propagandowego periodyku kobiecego
„Zwierciadło. Pismo Ligi Kobiet Polskich”.
The celebration of march 8 in Communist Poland, as presented in a propaganda
female journal
'Mirror. The Journal of the League of Polish Women'

 

94

Jurgita Baltrūnienė

Remarks on the Qualification and Competence of Pre-Trial Investigation Officers
during the Investigation of Cigarette Smuggling Offences
Uwagi o kwalifikacjach i kompetencjach funkcjonariuszy organów ścigania
badających przestępstwa przemytu papierosów

 

Z BADAŃ

117

Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

Poczucie trudności w realizacji czynności zawodowych
u nauczycielek wychowania przedszkolnego
Perception of the difficulty of implementation of professional activities
done by kindergartner teacher

 

129

Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym
Interpretation of selected science terms by children of pre-primary age

 

151

Mgr Elżbieta Pogorzelska

Badania nad tolerancją dorosłych i dzieci wobec uchodźców pochodzenia czeczeńskiego
Research on tolerance adults and children to refugees of Chechen origin

 

177

Mgr Monika Pawelec

Perspektywy postrzegania czasu a perfekcjonizm adaptacyjny i dezadaptacyjny
Time perspectives and adaptive and maladaptive perfectionism

 

195

Adam Czaplejewicz

Handel dopalaczami w Internecie
Trade in designer drugs in the Internet

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

215

Докторюридическихнаук, профессор, ЮрийГармаев

Кандидат юридических наук Елена Попова

Доктор экономических наук, профессор Ирина Шаралдаева

Направления профессиональной адаптации студентов юридических вузов России
Areas of professional adaptation of students of law universities in Russia
Kierunki profesjonalnej adaptacji studentów uczelni prawniczych w Rosji

 

230

Dr Hanna Hamer

Coaching czy psychoterapia?

 

238

PaedDr. ZlaticaHuľová, PhD.

Eliminácia agresívneho správania detí prostredníctvom prvkov arteterapie
Eliminating child's aggressive behavior using the elements of art therapy
Eliminowanie  agresywnego zachowania dzieci za pomocą wybranych elementów terapii sztuką

 

RECENZJE

247

Dr hab. Agata Popławska

Tożsamość w warunkach zmiany społecznej

Redakcja naukowa Zvyszko Melosik, Mirosław J. Szymański,

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,

Warszawa 2016, ss. 246, ISBN 978-83-64953-43-9

 

257

Dr Ewa Romanowska

Szkoła – wspólnota dążeń?

Pod redakcją

Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy,

Mirosława J. Szymańskiego,

Wydawnictwo Adam Marszałek,

Toruń 2016, ss. 322, ISBN 978-83-8019-416-8

 

20 LAT NIEPAŃSTOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

263

Mgr Adam Jakoniuk

20 lat od powstania

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Białymstoku

 

276

Dr Agata Jacewicz

Praca studentów

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

na rzecz środowiska lokalnego

 

284

Т. С. Онискевич, кандидат педагогических наук, доцент

Международное сотрудничество

НВПШ (ПОЛЬША, БЕЛОСТОК)

И

БРГУ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА (БЕЛАРУСЬ, БРЕСТ)

врамкахболонскогопроцесса

Współpraca międzynarodowa między

Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną

(Polska, Białystok)
oraz

Brzeskim Państwowym Uniwersytetem imienia A.S. Puszkina

(Białoruś, Brześć)

w ramach procesu bolońskiego

 

293

PaedDr. ZlaticaHuľová, PhD.

Medzinárodná mobilita ako dobrý základ

pre rozvoj kvalitnej spolupráce

v mnohých aspektoch pedagogicko–psychologických

teórií, vedy a výskumu

Międzynarodowa mobilność jako dobra podstawa

dla rozwoju wysokiej jakości współpracy

w  aspektach pedagogiczno–psychologicznych

teorii, nauki i badań

 

299

Prof. zw. dr hab. Ewa Gruza

Zagadnienia Społeczne – czytać czy nie czytać?

 

302

Dr hab. Piotr Gawliczek

Rola komunikacji strategicznej w kreowaniu wizerunku NATO.
Refleksje po szczycie w Warszawie.

Wykład inauguracyjny 2016/2017

 

KOMUNIKATY

315

Dr hab. Mieczysław Goc

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne

– co robimy, dokąd zmierzamy?

 

334

Dr Zbigniew Siemak

Międzynarodowa Interdyscyplinarna

Konferencja Naukowa:

Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem

czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

Wilno 28–30 kwietnia 2016

 

345

Dr Zbigniew Siemak

IV Ogólnopolskie Warsztaty

Studenckich Kół Naukowych Kryminalistyki

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Szczytno 23–25 maja 2016

 

354

Dr Ewa Romanowska

Dr Agnieszka Iłendo-Milewska

Dr Wiesław Smolski

Mgr Karolina Kondrat

Konferencja Naukowa:

Od poszanowania inności do obojętności

– wizerunek tolerancji we współczesnym świecie

Białystok 4 czerwca 2016

 

366

Dr Zbigniew Siemak

Ogólnopolska Konferencja  Naukowa:

225 lat policji w Polsce

Olsztyn 23–24 czerwca 2016

 

374

Dr Katarzyna Hamer

31 Międzynarodowy Kongres Psychologiczny.

 Różnorodność w harmonii: spostrzeżenia psychologii,

Jokohama 24–29  lipca 2016

 

O AUTORACH

379

Noty o Autorach

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

389

Wymogi edytorskie/ Pедакционные требования

396

Recenzowanie tekstów/ Рецензирование материалов