ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (7) 2017

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

9

Kand. nauk pedagogicznych, docent Irina Mielniczuk

Dr Tatsiana Aniskevich

Edukacja ekonomiczna młodszych uczniów:

Teoria i doświadczenie

Economical Education of Beginning School Puples:

TheoryandExpirience

Экономическое воспитание младших школьников:

теория и опыт

 

27

Prof. drHenrykMalewski

Prof. drVidmantasEgidijusKurapka

Prof. drSnieguolė Matulienė

Czy społeczna rada koordynacyjna ds. działalności ekspertów sądowych

może być efektywnym narzędziem współpracy

wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania z placówkami ekspertyzy sądowej?

(Doświadczenia litewskie)

Can Social Coordination Council of Judicial Experts Activity

Be an Effective Instrument of Cooperation of Law Enforcement

and Institutions of Forensic Expertise?

(LithuanianExperience)

 

46

Кандидат педагогических наук,

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

Елена И. Попова

Некоторые проблемные вопросы сокращенных форм

уголовного судопроизводства на примере 40 главы упк

РоссийскойФедерации

Some Problematic Issues of Reduced Forms
of Criminal Proceedings
on Example by Chapter 40 of Criminal Procedure Code
Russian Federation

Niektóre problemy uproszczonych form postępowania karnego
na przykładzie rozdziału 40 Kodeksu Postępowania Karnego

Federacji Rosyjskiej

 

63

Dr Lech Grochowski

Nielegalny rynek alkoholu

Illegal Alcohol Market

 

80

Dr Anna Gadomska-Radel

Tajemnica bankowa w postępowaniu cywilnym

– wybrane zagadnienia.

Część I

Bank Secret in Civil Procedure – Selected Issues.

Part I

 

95

Dr Grzegorz Łyko

Strategic Communication

in a Changing Security Environment

Komunikacja strategiczna

w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa

 

111

Dr Krystyna Cywa-Fetela

Europejskie przywództwo polityczne.

Marine Le Pen – szansa czy zagrożenie?

European Political Leadership.

Marine Le Pen – A Chance or Threat?

 

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

 

125

Dr hab. Piotr Gawliczek

Istota wdrażania platformy LMS ILIAS na potrzeby e-learningu

w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej

w Białymstoku

Essence of LMS ILIAS Implementation Proces for E-learning Needs

of University College of Pedagogy in Bialystok

 

 

WSPOMNIENIE

 

141

Prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski

(6 grudnia 1945 – 23 grudnia 2016)

 

 

KOMUNIKATY

 

145

Dr Hanna Hamer

Konferencja Naukowa: „Marihuana – lek czy zagrożenie?”

Warszawa, 8 grudnia 2016

 

150

Anna Jurkowska

I Studenckie Seminarium Naukowe:

Patologie społeczne

jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego,

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna,

Białystok, 11 grudnia 2016

 

154

Dr Agata Jacewicz

Obchody 20-lecia

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej

 w Białymstoku, 17 grudnia 2016

 

163

Dr hab. Piotr Gawliczek

Program Erasmus+,

Litwa, 27 lutego – 03 marca 2017

 

166

Dr Agnieszka Iłendo-Milewska

Dr Zbigniew Siemak

Mgr Iwona Lewkowicz

Międzynarodowa interdyscyplinarna

konferencja naukowa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy:

„Nauka a oświata mniejszości narodowe w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro” (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)

Wilno, 6 – 8 kwietnia 2017

 

181

Dr Grażyna Kędzierska

Seminarium Eksperckie:

Kaukaz – Terra Incognita

w badaniach nad bezpieczeństwem?

Białystok, 23 maja 2017

 

185

Aneks

 

 

O AUTORACH

 

191

Noty

 

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

199

Wymogi edytorskie/ Pедакционные требования

 

206

Recenzowanie tekstów/ Рецензирование материалов

 

 

W następnym numerze:

 

PaedDr. Tatiana Homoľová

Mgr. Stefan Petrik

Klíma školskej triedy v procese adaptácie žiakov

prvého ročníka základnej školy

 

Dr Zbigniew Siemak

Dr Wiesław Smolski

Poczucie bezpieczeństwa uczniów szkół województwa podlaskiego

 

Dr Grażyna Kędzierska

Wiedza społeczna o bezpieczeństwie żywności