Mgr. Lucia Plačková

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

Ing. Marek Čiliak, PhD.

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika

 

OVPLYVŇOVANIE DRŽANIA TELA ŽIAKOV

PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

Zhrnutie

Príspevok sa zaoberá ovplyvňovaním držania tela žiakov 2. a 3. ročníka primárneho vzdelávania. Prostredníctvom pedagogického experimentu sme zistili, že vplyvom 5-mesačného intervenčného pohybového programu sa v experimentálnej skupine zlepšilo držanie tela, kým v kontrolnej skupine sa zhoršilo. Rozdiel medzi skupinami bol pri výstupnom hodnotení štatisticky významný na 1 % hladine významnosti. Intervenčný pohybový program, založený na vybraných strečingových cvičeniach a cvičeniach z akrálnej koaktiva

nej terapie, mal na držanie tela žiakov pozitívny vplyv.

Kľúčové slová: držanie tela, mladší školský vek, primárne vzdelávanie, pedagogický experiment, intervenčný pohybový program.

 

INFLUENCING THE BODY POSTURE OF PRIMARY EDUCATION PUPILS

Abstract

This article deals with influencing of 2nd and 3rd class primary education pupils body posture. Through pedagogical experiment we found that the influence of 5-month intervention motion program in the experimental group helped to improve body posture, while in the control group it deteriorated. The difference between the groups at output assessment was statistically significant at 1% level of significance. Intervention motion program, based on selected stretching exercises and exercises of the acral coactivation therapy, had a positive impact on the body posture of pupils.

Keywords: body posture, younger school age, primary education, pedagogical experiment, intervention motion program.

 

WPŁYW RUCHU NA BUDOWĘ CIAŁA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Streszczenie

W artykule opisano badania wpływu ruchu na budowę ciała uczniów 2 i 3 klasy szkoły podstawowej. Eksperyment pedagogiczny pokazał, że w efekcie prowadzenia przez 5 miesięcy interwencyjnego programu ruchu, w eksperymentalnej grupie budowa ciała uczniów uległa poprawie, podczas gdy w grupie kontrolnej – pogorszeniu. Różnice między grupami były statystycznie znaczące. Wprowadzenie programu ruchu, z ćwiczeniami rozciągającymi kończyn, miało pozytywny wpływ na budowę ciała uczniów.

Słowa kluczowe: budowa ciała, młodszy wiek szkolny, edukacja podstawowa, eksperyment pedagogiczny, interwencyjny program ruchu.