Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

WIELOWYMIAROWOŚĆ PRZESTRZENI ŻYCIA

WSPÓŁCZESNEGO DZIECKA

Streszczenie

Tekst dotyczy problematyki przestrzeni życia współczesnego dziecka. Przybiera ona charakter wielowymiarowości. Dzieci wzrastają na skrzyżowaniu różnych przestrzeni: fizycznej, społecznej, temporalnej, symbolicznej, kulturowej, psychologicznej, moralnej, transcendenckiej, informacyjnej. Współczesna przestrzeń życia jest dla dziecka źródłem nowych szans rozwojowych, edukacyjnych, ale także poważnych zagrożeń. Kategoria przestrzeni w naukach pedagogicznych jest kluczem do poznawania, rozumienia problemów dotyczących dziecka, tego co się z nim dzieje i kim ono staje się w ciągle zmieniającej się przestrzeni.

Słowa kluczowe: przestrzeń, dziecko, wartości edukacyjne, zagrożenia.

 

MULTIDIMENSIONAL LIFE  EXPANSE OF CONTEMPORARY CHILD

Abstract

A text relates to an issue of the expanse of contemporary child. The expanse applies to be multidimensional. Children rise being a part of different expanses: physical, social, temporal, symbolic, cultural, psychological, moral, transcendental and informational. Contemporary expanse is for the child not only a cause of new developmental and educational opportunities but also many severe risks. Expanses’ classification in pedagogical studies is the key to understand and get to know problems involving children such as what is going on with the child and who it becomes in constantly changing habitat.

Keywords: expanse, child, educational values, threats.