Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

PROJEKTOWANIE BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

Streszczenie

Projektowanie badań naukowych jest postrzegane, z jednej strony, jako kształtująca się subdyscyplina metodologii nauk, a z drugiej, jako niezbywalna kompetencja każdego badacza. Projekt badawczy jest systematycznym planem badań, ujmującym interaktywne powiązania między założeniami filozoficznymi badania i właściwymi dla nich strategiami badań oraz metodami gromadzenia, analizy i interpretacji danych empirycznych. W badaniach ilościowych logika badawcza charakteryzuje się linearnością, a badania jakościowe oparte są na kolistym modelu następujących po sobie etapów badawczych. Dobry projekt ma jasno i wyraźnie określone cele i zakres badań, jest oparty na konkretnych pytaniach badawczych i dobrze osadzony w założeniach teoretycznych, korespondujących z naturą badanego problemu. Przygotowując projekt badań, trzeba dokonać wyboru pomiędzy podejściem ilościowym, jakościowym i mieszanym oraz określić sposób realizacji wybranej opcji, czyli strategię badawczą. W badaniach ilościowych stosuje się modele eksperymentalne i modele nieeksperymentalne, na przykład sondaże i inne. W badaniach jakościowych są to, na przykład: badania narracyjne, fenomenologia, etnografia, teoria ugruntowana, studia przypadków i inne. W badaniach mieszanych występują strategie równoległe oraz strategie sekwencyjne, umożliwiające dopracowanie w szczegółach lub rozszerzenie wyników uzyskanych jedną metodą przez zastosowanie drugiej.

Słowa kluczowe: metodologia, badania pedagogiczne, strategie badawcze, projektowanie badań, rodzaje projektów.

 

DESIGNING RESEARCH IN PEDAGOGY

Abstract

Designing scientific research is on the one hand regarded as a newly-forming sub-discipline of scientific methodology, while on the other hand is has become an indispensible competence of any researcher. A research project is a systematic investigation plan which defines the interactive connections between the philosophical assumptions of the study and its proper research strategies as well as empirical data collection, analysis, and interpretation. In quantitative studies, the research logic is linear, while qualitative studies are based on a circular model of subsequent research stages. A good investigation project has clearly and precisely defined objectives and scope, it is based on specific investigative questions, and well grounded in theoretical assumptions which correspond to the nature of the investigated issue. When preparing a research project, one must choose between the quantitative, qualitative, and a mixed approach, and determine the method for effecting the selected option, i.e. the research strategy. Quantitative research employs experimental and non-experimental, such as surveys and others. In qualitative research these strategies include: narrative inquiry, phenomenology, ethnographic studies, grounded theory, case studies, and others. Mixed research involves parallel and sequential strategies, which through the application of other research methods enable detailed processing or expansion of results obtained using one method.

Keywords: methodology, pedagogic research, research strategies, designing research, type of projects.