Mgr Diana Dajnowicz

Uniwersytet w Białymstoku

 

PORWANIA RODZICIELSKIE JAKO WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIE SPOŁECZNE.
STAN BADAŃ I POTRZEBY BADAWCZE

Streszczenie

Artykuł traktuje o zjawisku porwania rodzicielskiego, które jest jednym z kilku znanych form i rodzajów przestępstwa uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego z art. 211 kodeksu karnego. W opracowaniu przedstawiono argumenty kwalifikujące przedmiotowe zjawisko jako współczesne zagrożenie społeczne, które godzi przede wszystkim w niezwykle delikatną sferę rodzinną. Wskazano także dotychczasowe osiągnięcia badawcze w przedmiocie problematyki uprowadzeń rodzicielskich. Opis dotąd ukształtowanego stanu badań stał się przyczynkiem do rozważań nad tym jakie potrzeby badawcze nie zostały do tej pory zaspokojone. Szczególną uwagę zwrócono na perspektywy badawcze szeroko pojmowanego zjawiska porwań rodzicielskich.

Słowa kluczowe: dziecko, rodzice, porwanie rodzicielskie, prawo karne, kryminologia, badania naukowe.

 

PARENTAL KIDNAPPING AS CONTEMPORARY SOCIAL THREAT.

THE STATE OF RESEARCH AND RESEARCH NEEDS

Abstract

This article presents the phenomenon of parental kidnapping, which is one of the types of crimes of abduction or detention of a minor with Art. 211 of the Criminal Code. The study presents arguments for the fact that parental kidnapping are the contemporary threat to society, which threatens the security sphere and family. Then research achievements have been indicated so far incurred on the issue of parental abduction. A description of the currently existing state of research has stimulated discussion over what research needs have not been met so far. Particular attention was devoted to the presentation of the development of this research needs and research perspectives that relate to widely understood phenomena of parental kidnapping.

Keywords: child, parents, parental kidnapping, criminal law, criminology, research.