Dr hab. Wojciech Sroczyński

Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach

 

NAUCZYCIEL WOBEC PROBLEMU INTEGRACJI

W KONTEKŚCIE ZMIANY SPOŁECZNEJ.

ZARYS PROBLEMU

Streszczenie

Według obserwatorów życia społecznego cywilizacja zachodnia weszła w nową fazę rozwoju którą umownie określa się mianem społeczeństwa ponowoczesnego (postmodernistycznego). Charakteryzuje się ono przede wszystkim gwałtownymi przeobrażeniami struktur, ról i funkcji systemów społecznych. W miejsce stabilnego dotąd porządku społecznego, ugruntowanych wartości, planowanych kierunków rozwoju wchodzą zjawiska niedające się przewidzieć. Z subiektywnego (osobistego) punktu widzenia świat staje się rzeczywistością niepewną, niestabilną, co oczywiście negatywnie rzutuje na poczucie bezpieczeństwa i kształtowanie się osobowości indywidualnych osób. Efektem tak chaotycznego świata jest dezintegracja osobowości człowieka. W najwyższym stopniu skutki ogólnych przemian społecznych ujawniają się w postawach młodych osób – dzieci i młodzieży. Jak reagować na ową płynność mogłaby szkoła? Autor stawia tezę, że jedynym istotnym zadaniem pedagogicznym w czasach chaosu wywołanych szybkimi zmianami jest integrowanie osobowości ucznia, wprowadzanie ładu w jego sposób postrzegania świata.

Słowa kluczowe: zmiana społeczna, dezintegracja, integracja, nauczyciel.

 

EDUCATOR TOWARDS THE PROBLEM OF INTEGRATION

IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE.

OUTLINE OF THE PROBLEM

Abstract

According to observers of social life, the western society has entered a new phase of development, often conventionally referred to as postmodern society. It is primarily characterized by rapid transformations of structures, roles and functions of social systems. Unforeseeable events take place of stable social order, established values, or planned developments. From a subjective (personal) point of view, the world is becoming a uncertain, unstable reality, which of course negatively affects the sense of security and the development of the personality of individuals. One might say, that disintegration of human personality is the effect of the chaotic world. The effects of general social changes manifest themselves in the highest degree in the attitudes of young people – children and youth. What response to that fluctuation can schools provide? The author argues, that the only important educational task – in times of chaos caused by rapid changes – is to integrate student’s personality and putting order in his perception of the world. The author of this study is reflecting around this issue.

Keywords: social change, disintegration, integration, teacher.