Dr Andrzej Puliński

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

KONSPIRACJA UCZNIOWSKA W POLSCE

JAKO REAKCJA NA ZMIANY SPOŁECZNO–POLITYCZNE

W OKRESIE TZW. OFENSYWY IDEOLOGICZNEJ

W OŚWIACIE PO 1948 R.

CZĘŚĆ I. LATA 1944 – 1948

Streszczenie

W latach 1944-1956 na terenie Polski prowadziły działalność konspiracyjne antykomunistyczne organizacje zakładane przez młodzież. Ich liczba w początkowych latach 1944-1948 nie była duża, natomiast po 1948r., kiedy to władze komunistyczne zdobyły w kraju pełnię władzy przybrała na sile. Łącznie w okresie 1944-1956 powstało ich w Polsce 972 i skupiały one blisko 11 tys. członków. Ten fakt wiąże się bezpośrednio z zainicjowaną i przeprowadzaną w następnych latach tzw. ofensywą ideologiczną obejmującą wszystkie obszary i instytucje życia społecznego w tym oświatę.

Słowa kluczowe: młodzież, konspiracja, antykomunizm, ideologia, oświata.

 

STUDENTS CONSPIRACY IN POLAND

AS A RESPONSE TO THE SOCIO-POLITICAL CHANGES

IN THE PERIOD OF THE SO-CALLED IDEOLOGICAL OFFENSIVE

IN THE EDUCATION SYSTEM AFTER 1948.

VOL. I. YEARS 1944 – 1948

Abstract

Between the years 1944-1956 the anti-communist underground activities were set up by youth organizations in Poland. Their number in the early years 1944–1948 was not large, but when the communist authorities in Poland after 1948 gained full power, it became intensified. In total, during the period 1944–1956, 972 organizations came into being and they gathered almost 11 thousand of members in Poland. This fact is directly connected with so-called ideological offensive covering all areas of social life and institutions, including education in the following years.

Key words: youth, conspiracy, anti-communism, ideology, education.