Dr Renata Runiewicz–Jasińska

Uczelnia Techniczno–Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

 

KONSEKWENCJE

ROZWOJU CYWILIZACYJNO – TECHNOLOGICZNEGO

PAŃSTW BAŁTYCKICH

(LITWA, ŁOTWA, ESTONIA)

Streszczenie

Rozwój cywilizacyjny i postęp technologiczny niosą za sobą konsekwencje zarówno pozytywne jak i negatywne dla każdego społeczeństwa. Pozytywne następstwa na Litwie, Łotwie i w Estonii są wspomagane przez projekty unijne zachęcające do edukacji, innowacyjnych badań naukowych i szerokiego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w budowaniu społeczeństwa cyfrowego. Walka z następstwami negatywnymi rozwoju cywilizacyjnego jest trudna. Państwa Regionu Morza Bałtyckiego mimo, że tworzą jeden z najbardziej rozwiniętych technologicznie regionów Europy mają problemy z zagrożeniami powstającymi na skutek rozwoju międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmu. Do szczególnie niepokojących zjawisk należy niedostateczne przestrzegania praw i wolności człowieka niektórych grup społecznych.

Słowa kluczowe: państwa bałtyckie, rozwój cywilizacyjny, rozwój technologiczny, społeczeństwo cyfrowe, inteligentny rozwój, prawa człowieka, przestępczość zorganizowana, atak cybernetyczny.

 

THE CONSEQUENCES OF THE DEVELOPMENT

OF CIVILISATION AND TECHNOLOGY IN THE BALTIC STATES

(LITHUANIA, LATVIA AND ESTONIA)

Abstract

The development of civilisation and technological progress lead to both positive and negative consequences for each society. The positive effects in Lithuania, Latvia, and Estonia are supported by EU projects that encourage education, innovative scientific research, and extensive application of information and communication technologies in building a digital society. The battle against the negative outcomes of civilisation development is difficult. The Baltic States, despite forming one of the most technologically advanced regions of Europe, experience problems due to risks created by the growth of international organised crime and cyber-terrorism. The especially dangerous phenomena include insufficient protection of human rights and freedoms in case of some social groups.

Keywords: Baltic States, development of civilisation, technological progress, digital society, intelligent development, human rights, organised crime, cyber attack.