Tomasz Kiszło

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

 

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE POLICJANTÓW

ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BIAŁYMSTOKU

W TRAKCIE INTERWENCJI

Streszczenie

Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest ważne dla każdego człowieka. Ludzie wykonujący zawodowo czynności o podwyższonym ryzyku mają szczególne podejście do tego tematu. Doświadczenia piętnastoletniej służby w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku były powodem podjęcia tematu bezpieczeństwa policjantów w trakcie interwencji. Badanie literatury przedmiotu i przepisów prawa obrazuje koncepcyjnie zagadnienie, natomiast analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród funkcjonariuszy przedstawia spersonifikowane odczucia policjantów na temat bezpieczeństwa w trakcie interwencji.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo własne, Policja, interwencja.

 

PERSONAL SAFETY OFFICERS

PREVENTION DEPARTMENT OF THE POLICE IN BIALYSTOK

DURING THE INTERVENTION

Abstract

Maintain an appropriate level of security is important for every human. People performing professionally at higher risk activities have a special approach to this topic. Fifteen-year service in the Department of Preventive Police in Białystok encouraged me to tilt on the topic of security officers during the intervention. The study literature and law conceptually illustrates the issue, while the analysis of a survey of officers presents personified feelings about the safety of police officers during the intervention.

Keywords: security, personal safety, Police, intervention.