ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (4) 2015

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

9

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska

Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka
Multidimensional life  expanse of contemporary child

 

22

Dr hab. Wojciech Sroczyński

Nauczyciel wobec problemu integracji w kontekście zmiany społecznej. Zarys problemu.
Educator towards the problem of integration in the context of social change
- outline of the problem

 

45

Mgr. Ružena Tomkuliaková, PhD.

Učiteľova individuálna koncepcia výučby a jej vplyv na vzdelávací proces na primárnom stupni školy
The teacher's individual conception of teaching and its effect on the process of primary education
Indywidualne koncepcje nauczania i ich wpływ na efekty edukacji podstawowej

 

58

PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., PaedDr. Marta Vránová, PhD.

Environmental topics in technical education
Tematyka ekologiczna w praktyce nauczania

 

70

Dr Anna Gadomska-Radel

Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
w sprawach transgranicznych
Część I Odpowiedzialność rodzicielska. Jurysdykcja.
Selected issues of parental authority and contacts with childrem in cross–border cases.
Part I. Parental responsibility. Jurisdiction.

 

87

Mgr Diana Dajnowicz

Porwania rodzicielskie jako współczesne zagrożenie społeczne.
Stan badań i potrzeby badawcze
Parental kidnapping as contemporary social threat.
The state of research and research needs

 

101

Dr Renata Runiewicz-Jasińska

Konsekwencje rozwoju cywilizacyjno–technologicznego państw bałtyckich
(Litwa, Łotwa, Estonia)
The consequences of the development of civilization and technology in the Baltic States (Lithuania, Latvia, Estonia)

 

117

Dr Andrzej Puliński

Konspiracja uczniowska w Polsce jako reakcja na zmiany społeczno-polityczne w okresie tzw. ofensywy ideologicznej w oświacie po 1948 r.
Część I. Lata 1944-1948
Students conspiracy in Poland as a response to the socio-political changes in the period of the so-called ideological offensive in the education system after 1948.
Vol. I. Years 1944 – 1948

 

Z BADAŃ

129

Mgr. Lucia Plačková Ing., Marek Čiliak, PhD.

Ovplyvňovanie držania tela žiakov primárneho vzdelávania
Influencing the body posture of primary education pupils
Wpływ ruchu na budowę ciała uczniów szkoły podstawowej

 

145

Izabela Snarska

Wykluczenie społeczne w świetle własnych badań empirycznych
The phenomenon of social exclusion
according to results of an empirical research

 

178

Mgr. Mariana Cabanová, PhD., Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Pre–primary education teacher

professional activities in Slovak – Poland comparison

Aktywność zawodowa nauczycieli edukacji przedszkolnej

na Słowacji i w Polsce. Porównanie

 

196

Tomasz Kiszło

Bezpieczeństwo własne policjantów Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w trakcie interwencji
Personal safety officers Prevention Department of the Police in Bialystok during the intervention

 

DOŚWIADCZENIA I REFLEKSJE

217

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Projektowanie badań pedagogicznych
Designing research in pedagogy

 

227

Prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec

Niż demograficzny – implikacje dla szkolnictwa wyższego?

Komunikat na tle tematyki seminarium naukowego

Edukacja – Nauczyciel – Uczeń/Dziecko

w zmieniającej się przestrzeni społecznej

Białystok 29 maja 2015

 

RECENZJE

232

Dr Grażyna Kędzierska

Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Pod redakcją Janiny Zięby–Palus

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych,

Kraków 2015, ss. 234, ISBN 978-83-87425-29-6

 

KOMUNIKATY

239

Dr Grażyna Kędzierska

Forum Naukowe Podlasie – Warmia – Mazury

 

254

Dr Hanna Hamer

Konferencja:

Kapitał ludzki – stan i perspektywy rozwoju

Warszawa, 20 października 2015

 

257

Dr Zbigniew Siemak, dr Wiesław Smolski

V Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa:

O potrzebie i możliwościach diagnozowania

oraz doskonalenia morale żołnierzy

i funkcjonariuszy służb mundurowych

Siedlce 26 listopada 2015

 

KRONIKA

266

Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna

w Białymstoku w roku 2006–2007

 

O AUTORACH

270

Noty o Autorach

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

278

Wymogi edytorskie/Pедакционные требования

285

Recenzowanie tekstów