PaedDr., Miroslava Gašparová PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

PaedDr., Zlatica Huľová, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

 

PRÍRODOVEDNO-TECHNICKÝ A SPOLOČENSKOVEDNÝ OBSAH VZDELÁVANIA V UČEBNÝCH POMÔCKACH

Resumé                                                                              

Autorky sa v článku venujú úlohe didaktických pomôcok v edukácii prírodovedno-technických a spoločenskovedných predmetov na primárnom stupni základnej školy, kde akcentuje podiel žiakov na ich tvorbe a ponímaní ako prostriedkov hry – hračiek.  Popisujú niektoré funkcie, ktoré majú takto vytvorené hračky ako aj samotný proces ich vytvárania. Uvádzajú podrobný postup pri príprave súboru didaktických pomôcok využiteľných vo všetkých predmetoch vzdelávania a svojou variabilitou vhodných pre využitie v akomkoľvek formálnom aj neformálnom edukačnom procese. 

Kľúčové slová: učebné pomôcky, hry a hračky, prírodovedné, spoločenskovedné, technické vzdelávanie, primárne vzdelávanie, proces prípravy didaktických pomôcok.

 

NATURAL SCIENCE-TECHNICAL AND SOCIAL CONTENT OF EDUCATION IN LEARNING RESOURCES

Abstract

The authors of the article discusses the role of teaching aids in education of natural science, technical and social science subjects at the primary level of primary school which emphasizes the proportion of students in their development as a means of understanding and games - toys. Describe some of the features that have thus created toys as well as the very process of their creation. Here's a detailed process in preparing the teaching aids useful in all subjects of education and its variability suitable for use in any formal and informal educational process.

Keywords: learning resources, games and toy, education of natural science, technical and social science subjects, primary level of primary school, process in preparing suitable and the teaching aids.

 

ZNACZENIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH W NAUCZANIU PODSTAWOWYM PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH, SPOŁECZNYCH I ŚCISŁYCH

Streszczenie

Autorki artykułu omawiają rolę pomocy dydaktycznych w edukacji z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych oraz przedmiotów ścisłych na poziomie szkoły podstawowej. Podkreślają udział pomocy dydaktycznych traktowanych jako zabawka w rozwoju uczniów. Opisują niektóre cechy opracowanych pomocy – zabawek, a także sam proces ich tworzenia. Przedstawiono też szczegółowy proces przygotowania pomocy dydaktycznych przydatnych w nauczaniu różnych przedmiotów i możliwości ich zmiany, co umożliwia zastosowanie w dowolnym, formalnym i nieformalnym, procesie edukacyjnym.

Słowa kluczowe: pomoce dydaktyczne, gry i zabawki, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, kształcenie techniczne, kształcenie podstawowe, proces przygotowywania pomocy dydaktycznych.