PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

 

UPLATŇOVANIE INDIVIDUALIZÁCIE V PRACOVNOM VYUČOVANÍ V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Resumé

Individualizácia je považovaná v súčasnosti za jednu z moderných, inovačných foriem edukácie, ktorú predchádzali tradičné diferencované formy vyučovania. Stáva sa progresívnym dynamizujúcim edukačným trendom, ktorý smeruje od diferenciácie, cez individualizáciu až k najvyššiemu stupňu individualizácie, ktorý smeruje žiaka k osamostatňovaniu " letting go" k tzv. personalizácii. Autorka v príspevku poukazuje na nutnosť a potrebu uplatňovať individualizáciu v ranejedukácii. Poukazuje na odlišnosti pojmov diferenciácia, individualizácia a na možnosti jej aplikácie do technického vzdelávania v predmete pracovné vyučovanie v ranej edukácii.

Kľúčové slová: diferenciácia,individualizácia, personalizácia, technické vzdelávanie, raná edukácia.

 

THE USE OF INDIVIDUALIZATION IN TEACHING IN PRIMARY EDUCATION

Abstarct

Individualisation, which has been preceded by traditional differentiated forms of teaching, is currently regarded as one of the modern and innovative forms of education. It is becoming a progressive and dynamic educational trend, which presents a shift from differentiation to individualisation and ultimately to the highest stage of individualisation, which guides students to their independence (letting go), to the so called personalisation”. In her contribution, the author highlighted the need to apply individualisation in early education. She points out the difference between the notion „differentiation” and „individualisation” and draws the attention to the possibility of its application into technical training in early education.

Keywords: differentiation, individualisation, personalisation, technical training, early education.

 

ZASTOSOWANIE INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA W EDUKACJI PODSTAWOWEJ

Streszczenie

Indywidualizacja, którą poprzedzały różne tradycyjne formy nauczania, jest obecnie uważana za jedną z nowoczesnych, innowacyjnych form edukacji. Stopniowo staje się dynamiczną tendencją nurtu edukacyjnego, który rozciąga się od różnicowania do indywidualizacji, w tym aż do najwyższego jej stopnia prowadzącego studentów do ich niezależności, czyli tzw. personalizacji. Autorka zwraca uwagę na konieczność i potrzebę zindywidualizowania nauczania już w edukacji podstawowej. Wskazuje też odmienności różnicowania i indywidualizacji oraz pokazuje możliwości zastosowania indywidualizacji w nauczaniu przedmiotów technicznych w edukacji podstawowej.

Słowa kluczowe: różnicowanie, indywidualizacja, personalizacja, szkolenia techniczne, wczesna edukacja.