Mgr Monika Puławska

Uniwersytet w Białymstoku

 

ZACHOWANIA SUICYDALNE W POLSCE W LATACH 2010-2014 NA PODSTAWIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

Streszczenie

Samobójstwo to nie przypadek tragicznego zakończenia swojego istnienia lecz proces, który rodzi się w głowie jednostki przez wiele tygodni lub miesięcy. Zauważenie symptomów wskazujących do zmierzania w kierunku zachowania suicydalnego jest szczególnie istotne w przypadku osoby należącej do jednej z grup ryzyka. W polskim ustawodawstwie samobójstwo nie jest uważane za przestępstwo i nie jest zagrożone karą, jednak w prawie karnym występuje penalizacja działania osoby trzeciej polegającego na pomocy w samobójstwie. Analiza danych statystycznych dokonana w celu ustalenia cech demograficznych, przyczyny decyzji i stanu świadomości osoby podejmującej zamach suicydalny pokazała, że na taki krok najczęściej decydował się w Polsce w latach 2010 – 2014 mężczyzna, w wieku 50 – 59 lat, będący w związku małżeńskim, o niskim wykształceniu. Najczęściej przyczyną decyzji o autodestrukcji były nieporozumienia rodzinne. Rozstrzygnięcie często stymulował alkohol.

Słowa kluczowe: samobójstwo, grupy ryzyka, symptomy zachowań suicydalnych, odpowiedzialność karna, pomocnictwo, podżeganie.

 

SUICIDAL BEHAVIOR IN POLAND IN THE YEARS 2010-2014 BASED ON  STATISTICAL DATA

Abstract

Suicide is not the case of the tragic end of his existence on earth, but a process that starts in the mind several weeks or months before the act of commiting suicide and is connected with a specific behavior and thoughts. Symptoms of suicidal behavior should not be underestimated and perceived as a cry for attention. The most important role in recognising these symptoms is played by presuicidal prevention, which should be used primarily in relation to risk groups, showing the most suicidal behavior. According to the Polish legislation, suicide is not considered a crime and is not punishable, but criminal law is concerned with the criminalization of actions taken by a third party involving assisted suicide. Analysis of statistical data made in order to establish the demographic characteristics, reasons fordecisions and the state of consciousness of the person making the attack suicidal showed that this step usually decided in Poland in the years 2010-2014 a man in aged 50-59 years, being married, with low education. The most common reason for the decision to self-destruct were misunderstandings family. The decision is often stimulated by the alcohol.

Keywords: suicide, risk groups, symptoms of suicidal behavior, criminal liability, aiding, abetting.