Dr Stanisław Kozdrowski

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

„USTAWKA” PSEUDOKIBICÓW PIŁKARSKICH. PROFIL UCZESTNIKA.

Streszczenie

Stosunkowo nowe zjawisko tzw. „ustawek” pseudokibiców piłkarskich jest silnie związane z tak zwanym chuligaństwem stadionowym, które do niedawna miało miejsce głównie na stadionach podczas imprez takich jak mecze piłkarskie. Rozpowszechnienie się „ustawek” w Polsce jest efektem podniesienia na wyższy poziom zabezpieczenia imprez sportowych. Ten fakt zaczął utrudniać chuliganom „działalność” na stadionach, więc zaczęli szukać innych możliwości rozładowania agresji. Chuligaństwo stadionowe znajduje wyraz w mowie nienawiści i agresji, a pseudokibice piłkarscy w „ustawkach” również tymi elementami się posługują. Na profil uczestnika „ustawek” składa się szereg cech, które zostały oznaczone w badaniu ankietowym grupy 70 pseudokibiców ze Słupska. 

Słowa kluczowe: „ustawka”, chuligaństwo stadionowe, mowa nienawiści, agresja, przemoc, rygory „ustawek”.

 

PRE-ARRANGED FIGHTS OF FOOTBALL HOOLIGANS. PROFILE OF THE PARTICIPANT.

Abstract

The relatively new phenomenon of pre-arranged fights of football hooligans is strongly related with the so-called stadium hooliganism which not until recently took place primarily on stadiums during events such as football matches. Pre-arranged fights have become more popular in Poland in the result of the improvement of security of sport events. It made hooligans’ „activity” in stadiums more difficult, hence, they started looking for other opportunities for relieving aggression. Football hooligans who take part in pre-arranged fights are aggressive and use hate speech, yet they established certain rules of the fight to which they strictly adhere. The presented studies of the phenomenon are focused on qualities of a participant of pre-arranged fights. An analysis of results of a survey conducted in the group of 70 football hooligans from Słupsk allowed to construct the profile of a participant of pre-arranged fights.

Keywords: pre-arranged fight, stadium hooliganism, hate speech, aggression,rules of pre-arranged fights.