Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

POLICJA PAŃSTWOWA W II RP W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH

Streszczenie

W Polsce międzywojennej bezpieczeństwo i porządek publiczny zapewniało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jednym z organów wykonawczych była Policja Państwowa. Organizacja i struktura PP była dostosowana do podziału i struktury władz administracyjnych kraju. Pod względem realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa PP była podporządkowana władzom administracji ogólnej państwa. Obowiązki policji z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego szczegółowo regulowała pragmatyka służbowa, a w tym np. rozkazy dzienne komendanta wojewódzkiego, jak przytoczony rozkaz komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie z 6 marca 1929 r. wskazujący jak ma postępować policja na wypadek wystąpienia powodzi.

Słowa kluczowe: Policja Państwowa, zadania PP. 

 

STATE POLICE IN THE II REPUBLIC OF POLAND IN EXTRAORDINARY SITUATIONS

Abstract

In the interwar Poland the security and public order were provided by the Ministry of Internal Affairs. One of the executive bodies was the State Police.  The organisation and the structure of the State Police was adjusted to division and the structure of general administration authorities of the state. The police duties in the range of security and public order were reguleted in detail by official  pragmatism, including for instance the daily orders of the voivodship commissioner, such as the quated order of  the voivodship commissioner in Lublin from the 6th of March 1929  giving direction to the police on how to proceed in case of a float.

Keywords: State Police, State Police duties.