Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD.

Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrawa, Czechy

 

COLLECTIVE EDUCATION OF PRE-PRIMARY AGED CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC

Abstract

The collective education of pre-primary aged children in the Czech Republic is carried out in segregated, proximity, integrated, and inclusive forms.Segregated education involves the placement of children with special educational needs in special pre-primary schools, and under proximity education these children are placed in special classes at traditional pre-primary schools. Special pre-primary schools and special classes focus on the education of children with certain disabilities. The curriculum for the education of pre-primary aged children emphasises integration into traditional classes with the help of supportive measures. The purpose is educational and social inclusion.

Keywords: children, special education needs, pre-primary school, class, form, teacher.

 

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W REPUBLICE CZESKIEJ

Streszczenie

Kształcenie integracyjne dzieci w wieku przedszkolnym w Czechach jest realizowane w formie segregacji, kontaktu, integracji i inkluzji. Segregacja ma miejsce wówczas, kiedy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczają do przedszkoli specjalnych, forma kontaktu występuje wtedy, gdy dla tych dzieci są tworzone oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych. Przedszkola specjalne i oddziały specjalne koncentrują się na edukacji dzieci z określonymi zaburzeniami. Program edukacji przedszkolnej akcentuje integrowanie w normalnych klasach za pomocą różnych działań wspierających. Celem jest inkluzja edukacyjna i społeczna.

Słowa kluczowe: dzieci, specjalne potrzeby edukacyjne, przedszkole, klasa, forma.