Dr Andrzej Puliński

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w  Białymstoku

 

KONSPIRACJA UCZNIOWSKA W POLSCE JAKO REAKCJA NA ZMIANY SPOŁECZNO–POLITYCZNE W OKRESIE TZW. OFENSYWY IDEOLOGICZNEJ W OŚWIACIE PO 1948 R. CZĘŚĆ II. LATA 1948 – 1956.

 

Streszczenie

W latach 1944–1956 na terenie Polski prowadziły działalność konspiracyjne antykomunistyczne organizacje zakładane przez młodzież. Ich liczba w latach 1944 – 1948 nie była duża, natomiast po 1948 r., kiedy to władze komunistyczne zdobyły w kraju pełnię władzy przybrała na sile. Łącznie w okresie 1944 – 1956 powstało ich w Polsce 972 i skupiały one blisko 11 tys. członków. Ten fakt wiąże się bezpośrednio z zainicjowaną i przeprowadzaną w następnych latach, tzw. ofensywą ideologiczną obejmującą wszystkie obszary i instytucje życia społecznego, w tym oświatę.

Słowa kluczowe: młodzież, konspiracja, antykomunizm, ideologia, oświata.

 

STUDENTS CONSPIRACY IN POLAND A RESPONSE TO THE SOCIO–POLITICAL CHANGES IN THE PERIOD OF THE SO–CALLED IDEOLOGICAL OFFENSIVE IN THE EDUCATION SYSTEM AFTER 1948. VOL. II. YEARS 1948 – 1956.

Abstract

Between the years 1944 – 1956 the anti-communist underground activities were set up by youth organizations in Poland. Their number in the years 1944 – 1948 was not large, but when the communist authorities in Poland after 1948 gained full power, it became intensified. In total, during the period 1944 – 1956, 972 organizations came into being and they gathered almost 11 thousand of members in Poland. This fact is directly connected with so-called ideological offensive covering all areas of social life and institutions, including education in the following years.

Keywords: youth, conspiracy, anti-communism, ideology, education.