Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

FUNKCJE WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH

Streszczenie

Treść zawarta w artykule dotyczy trzech kwestii: 1) reinterpretacji kategorii funkcja, struktury funkcji; 2) potrzeby wygenerowania nowych funkcji edukacji w wyniku dokonujących się przemian związanych z procesami globalizacji, ponowoczesności, rozwojem technologii informacyjnych, społeczeństwa informacyjnego; 3) sformułowania niektórych zadań dla nauk pedagogicznych dotyczących problematyki funkcji.

Słowa kluczowe: funkcja, funkcja wychowawcza, przemiany cywilizacyjne, klasyfikacja funkcji.

 

FUNCTIONS OF BRINGING UP OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT OF CIVILIZATIONAL TRANSFORMATIONS

Abstract

There are three issues included in the article: 1. the definition of function, the structure of the contest and the reinterpretation of this definition; 2. the need of the regeneration of the new educational function as a result of changes relating to globalization, postmodernity and the development of informative technologies; 3) some talks formulation for pedagogic science regarding the function issue.

Keywords: function, educational function, civilizational transformations, criteria of function classification.