Autor: Administrator2,   data: 24.11.2016

Mgr Daria Żmudzin

Uniwersytet w Białymstoku

 

DZIECKO JAKO OFIARA I SPRAWCA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Streszczenie

Problem wykorzystywania seksualnego dzieci u większości ludzi budzi silne emocje, ponieważ każdy był dzieckiem i nie ma nic bardziej odrażającego jak zmuszanie do uległości seksualnej. Statystki podają niewielką liczbę takich czynów, albowiem większość z nich nigdy nie wychodzi na jaw. Najczęściej dzieci boją się mówić o tym co im się przytrafiło i nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Dziecko, które było molestowane, wykazuje pewne symptomy, ale trudno ustalić ich jednolity obraz. Wykorzystanie seksualne dziecka silnie rzutuje na jego przyszłość. Zdarza się, że małoletnie ofiary wykorzystywania seksualnego w dorosłym życiu stają się ofiarami zgwałcenia bądź innych form przemocy, ale bywa również tak, iż to one stają się oprawcami. Istotną pomoc w diagnozowaniu nieletniego, jako ofiarę lub jako sprawcę przemocy seksualnej mogą stanowić ich jednoznaczne portrety psychologiczne. Analiza dostępnej literatury wykazała jednak, że symptomy wskazujące na bycie ofiarą i na bycie sprawcą są zbyt rozproszone i nie można ich złożyć w takie jednoznaczne portrety.

Słowa kluczowe: wykorzystywanie seksualne dzieci, dziecko – ofiara przemocy seksualnej, dziecko – sprawca przemocy seksualnej.

 

CHILD AS VICTIM AND OFFENDER SEXUAL VIOLENCE

Abstract

The problem of sexual abuse of children arouses in most people's strong emotions. This is due firstly to the fact that each of us was a child, and second, there is nothing more disgusting as forcing sexual force into submission. Statistics give a small number of such acts, because most of them never goes out. Most often children are afraid to talk about what happened to them and they do not know where to seek help. A child who has been abused, shows some symptoms, but it is difficult to determine their uniform picture. Sexual abuse of the child strongly influences on his future. It happens that minor victims of sexual abuse in adulthood are victims of rape or other forms of violence, but sometimes also, so that they become the oppressors. An important aid in the diagnosis of a minor as a victim or as a perpetrator of sexual violence can constitute their unequivocal psychological portraits. Analysis of the available literature shows, however, that the symptoms pointing to being a victim and being the perpetrator are too dispersed and can not be submitted in a clear portraits.

Keywords: sexual exploitation of children, child abuse, sexual abuse of children.