Kpt. SG, mgr Robert Łachacz

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

 

DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE WE WSCHODNIEJ UKRAINIE A ZAGROŻENIE MIGRACYJNE DLA POLSKI

Streszczenie

Za ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na odcinku ponad 500 kilometrów, pomiędzy Rzeczypospolitą a Ukrainą, odpowiada Straż Graniczna. Oprócz ochrony granicy zadaniem SG jest kontrola ruchu granicznego oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w trakcie odprawy granicznej w każdej placówce SG. W listopadzie 2013 roku na Ukrainie rozpoczęły się protesty przeciwko zawieszeniu procesu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, które w dalszej kolejności doprowadziły do ostrego kryzysu wewnętrznego, rosyjskiej operacji militarnej i okupacji terenów Wschodniej Ukrainy. W takiej sytuacji tysiące obywateli Ukrainy rozpoczęło migrację do sąsiednich państw w celu poszukiwania ochrony. Pomimo silnego wzrostu liczby złożonych wniosków o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Polski przez obywateli Wschodniej Ukrainy w roku 2014 i 2015, jak pokazują dane statystyczne, nie ma zagrożenia migracyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ wydano w tych latach zaledwie po dwie pozytywne decyzje w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo, dotychczasowe doświadczenia Straży Granicznej oraz koordynacja działań międzynarodowych przez agencję Frontex pozwoliły na wypracowanie procedur mających na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki migracyjnej oraz  nadzoru nad bezpieczeństwem granic.

Słowa kluczowe: migracja, ochrona międzynarodowa, zagrożenie migracyjne, Straż Graniczna, działania antyterrorystyczne, Wschodnia Ukraina.

 

ANTI-TERRORIST ACTIVITIES IN THE EASTERN UKRAINE AND MIGRATION THREAT TO POLAND

Abstract

The Border Guard (BG) is responsible for protection of the external border of the European Union over a distance of more than 500 kilometres – between the Republic of Poland and the Ukraine. Apart from protection of the border, the BG’s tasks include control of border traffic as well as preventing and counteracting illegal immigration. A foreigner may apply for the refugee status to the Head of the Office for Foreigners during a border check in every post of the BG. In November 2013 protests sparked in the Ukraine against the suspension of the process of preparations to sign an association agreement with the European Union which later led to a major internal crisis, a Russian military operation and the occupation of the area of the Eastern Ukraine. In such a situation thousands of citizens of the Ukraine migrated to the neighbouring countries to look for protection. In spite of a substantial increase of the number of applications for the refugee status in the area of Poland submitted by citizens of the Eastern Ukraine in 2014 and 2015, in line with statistical data, there is no migration threat to the Republic of Poland because only two positive decisions in case at issue were given in each of these years. Furthermore, to date experiences of the Border Guard and coordination of international activities by Frontex agency allowed to work out procedures aimed at ensuring proper fulfilment of the migration policy and supervision of safety of the borders.

Keywords: migration, international protection, migration threat, Border Guard, anti-terrorist activities, Eastern Ukraine.