ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (5) 2016

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I MATERIAŁY

9

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska

Funkcje wychowania dzieci i młodzieży w kontekście przemian cywilizacyjnych
Functions of bringing up of children and young people in the cotext of civilizational transformations

 

20

Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD.

Collective Education of Pre-Primary Aged Children in the Czech Republic
Kształcenie integracyjne dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Czeskiej

 

39

PaedDr. ZlaticaHuľová, PhD., PaedDr. Miroslawa Gašparová, PhD.

Prírodovedno-technický a spoločenskovedný obsah vzdelávania v učebných pomôckach
Natural science-technical and social content of education in learning resources
Znaczenie pomocy dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów technicznych, społecznych i ścisłych

 

57

Dr Anna Gadomska-Radel

Wybrane zagadnienia z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach transgranicznych. Część II.
Selected issues of parental authority and contacts with childrem in cross–border cases. Part II.

 

75

Mgr Daria Żmudzin

Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy seksualnej
Child as victim and offender sexual violence

 

90

Kpt. SG, mgr Robert Łachacz

Działania antyterrorystyczne we wschodniej Ukrainie
Anti-terrorist activities in the Eastern Ukraine
and migration threat to Poland

 

110

Mgr Izabela Sękowska

Kryminalistyczne aspekty skimmingu bankomatowego
Forensic aspects of skimming ATMs 

 

130

Dr Andrzej Puliński

Konspiracja uczniowska w Polsce jako reakcja na zmiany społeczno-polityczne w okresie tzw. ofensywy ideologicznej w oświacie po 1948 r. Część II. Lata 1948-1956
Students conspiracy in Poland as a response to the socio-political changes in the period of the so-called ideological offensive in the education system after 1948.
Vol. II. Years 1948 – 1956

 

Z BADAŃ

     147

PaedDr. ZlaticaHuľová, PhD.

Uplatňovanie individualizácie v pracovnom vyučovaní v primárnej edukácii
The use of individualization in teaching in primary education
Zastosowanie indywidualizacji nauczania w edukacji podstawowej

 

157

Dr Stanisław Kozdrowski

„Ustawka” pseudokibiców piłkarskich. Profil uczestnika.
Pre-arranged fights of football hooligans. Profile of the participant.

 

179

Mgr Monika Puławska

Zachowania suicydalne w Polsce w latach 2010 – 2014 na podstawie danych statystycznych
Suicidal behavior in Poland in the years 2010 – 2014 based on  statistical data

 

Z HISTORII POLICJI

201

Dr Zbigniew Siemak

Policja Państwowa w II RP w sytuacjach nadzwyczajnych
State Police in the II Republic of Poland in extraordinary situations

 

RECENZJE

207

Prof. zw. dr hab. Piotr Majer

Piotr Bogdalski,

Bezpieczeństwo kadrowe Policji

na przykładzie przesłanek doboru do służby,

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

Szczytno 2015, ss. 635,

ISBN 978-83-7462-462-6

 

211

Prof. zw. dr hab. Piotr Majer, dr Andrzej Urbanek

Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa.

W poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego,

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej,

Wydawnictwo Społeczno–Prawne w Słupsku,

Słupsk 2015, ss. 475,

ISBN 978-83-7467-242-9; 978-83-940669-1

 

KOMUNIKATY

215

Doc. Tatiana W. Nicziszyna, kand. ped. nauk

Dr Tatiana S. Aniskevich

Konferencja naukowa:

Szkoła Podstawowa:

Problemy, Priorytety i Perspektywy Rozwoju

Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina

Brześć 11 listopada 2015

 

220

Dr Joanna Nawrocka

Karoli Gaspar University of Reformed Church

w Programie Erasmus+. Refleksje

 

227

Mgr Monika Pawelec

Działalność Fundacji

Europejskie Centrum Inicjatyw

w Naukach Sądowych

 

O AUTORACH

233

Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

239

Wymogi edytorskie/ Pедакционные требования

 

246

Recenzowanie tekstów/ Рецензирование материалов