Dr hab. Michał Balicki

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

Więzi społeczne w zróżnicowanych kontekstach interdyscyplinarnych

Streszczenie

Artykuł prezentuje wybrane aspekty więzi społecznychw ujęciu wybranych dziedzin wiedzy: zwrócono na rodzinne więzi społeczne oraz ich przemianę pod wpływem transformacji ku gospodarce rynkowej oraz innych czynników. Zanalizowano też zawartość kwestionariusza Eurobarometru do badania kapitału społecznego.

Słowa kluczowe: więzi i relacje społeczne, kapitał społeczny, zaufanie.

 

Social ties in the view of differentiated interdisciplinary contexts

Abstract

In the article selected social ties aspects In the view of selected discyplines of knowledge are presented: pedagogy, economics and social services, sociology and psychology. Especially family social ties and their transformation under market economy changing impact and other factors are point out. Eurobaromotr questionnaire contents are analysed.

Key words: social ties, social relationship, social asset, confidence.