Dr Grażyna Kędzierska

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Mgr Dorota Januszewska

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

 

Statystyczna ocena przestępczości nieletnich

w niektórych społecznościach lokalnych województwa podlaskiego

Streszczenie

Przestępczość nieletnich jako zjawisko występujące w każdym społeczeństwie zajmuje w równym stopniu praktyków i teoretyków nieustannie. Pomijając kwestie naświetlenia literaturowego tej tematyki w opracowaniu skupiono się na prezentacji wyników analizy statystycznej przestępczości nieletnich z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Odniesienie problematyki do społeczności lokalnych pozwala lepiej rozpoznać zagrożenie przestępczością nieletnich. Ostatecznie badania pokazały, że od dwóch lat liczba przestępstw dokonywanych przez nieletnich oraz ogólna liczba nieletnich uwikłanych w konflikt z prawem na badanym terenie rośnie. Rośnie także liczba dziewcząt popełniających czyn karalny. Najczęściej nieletni mają sprawy o demoralizację. Stopień kryminalizacji nieletnich na badanym terenie jest największy w społeczności hajnowskiej.

Słowa kluczowe: przestępczość nieletnich, demoralizacja, grupy przestępcze nieletnich, cechy demograficzne nieletnich sprawców.

 

Statistical evaluation of juvenile delinquency in some communities of Podlasie region

Abstract

Juvenile delinquency as a phenomenon occurring in any society occupies equally practitioners and theorists of science. Leaving aside the doctrinal approaches to the subject, the study focuses on the presentation of the results of the statistical analysis of juvenile delinquency in the area of ​​jurisdiction of the District Court in Bielsk Podlaski. The reference to the problems of local communities can help to recognize better the threat of juvenile delinquency. Finally, studies have shown that for two years on researched area, the number of criminal acts performed by juveniles and the total number of minors involved in conflict with the law was growing. There number of girls committing an offense is also growing and most part of minors is charged with demoralization. Total number of criminal acts committed by minors is the largest in the Hajnówka county.

Keywords: juvenile delinquency, demoralization, juvenile criminal groups, demographic features of minor perpetrators.