DrZbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

Policja Kryminalna w II Rzeczypospolitej.

Powstanie, organizacja, kadry  i metody pracy

Streszczenie

Policja Kryminalna/Śledcza jako wyspecjalizowana służba policyjna w II Rzeczypospolitej została ustanowiona ustawą o Policji Państwowej z 24.07.1919 r. i rozkazem komendanta głównego Policji Państwowej z 3 listopada 1919 roku. Tworzyły ją, po wielokrotnych przemianach: Wydział IV (od 1927 Centrala Służby Śledczej) Komendy Głównej PP, urzędy śledcze na szczeblu wojewódzkim i wydziały śledcze w niektórych powiatach i miastach wydzielonych.Głównym zadaniem Policji Kryminalnej było zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przejawów przestępczości pospolitej a po 1926 r. także przestępczości politycznej. Policja kryminalna sprawowała nadzór nad elementem przestępczym za pomocą służby patrolowej, bezpośredniej obserwacji i zbierania wiadomości poufnych. Do podstawowych form jej pracy należały: inwigilacja (ogólna i indywidualna), współpraca z konfidentami oraz rewizje i przesłuchania.

Słowa kluczowe: policja kryminalna, Policja Państwowa, przestępczość kryminalna, przestępczość polityczna, urząd śledczy, ekspozytura śledcza, Centrala Służby Śledczej, metody pracy policji.

 

Criminal Police in the Second Republic of Poland.

The establishment, organization, human resources and working methods

Abstract

Criminal Police as a specialized police service in the Second Republic of Poland was established by the Law on the National Police of 24/07/1919 and order of the Chief of the National Police of 03/11/1919. After several transformations, the National Police consisted of Division IV of National Police Headquarters (since 1927 Investigative Service Headquarters), investigative authorities at the provincial level and investigative departments in some counties and separated cities. The main task of the Criminal Police was to prevent, disclose and combat crimes, and after 1926 also political crimes. The Criminal Police supervised the criminal element using patrols, direct observation and collection of confidential information. The basic forms of its work were surveillance (general and individual), working with informers, searching and questioning.

Keywords: criminal police, National Police, criminality, political crimes, investigators, investigative branch, the Central Investigation Service, the methods of police work.