Dr Monika Kotowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Pojęcie demoralizacji na tle ustawy

o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r.

Streszczenie

Określenie „demoralizacja” pojawiło się w polskim ustawodawstwie wraz z wejściem w życie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w 1982 r. i od początku budziło wiele wątpliwości. Rozbieżności dotyczą zarówno potocznego, jak i prawniczego rozumienia tego słowa. Konsekwencją różnic interpretacyjnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości mogą być wątpliwości, co do tego, czy określone zachowanie nieletniego spełnia znamiona zawarte w pojęciu demoralizacji. Konsekwentnie więc – czy istnieje podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie konkretnego nieletniego, a w dalszej kolejności – czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego określonych środków wychowawczych. W zależności więc od tego, czy nieletni wykazuje symptomy demoralizacji czy też nie, czy istnieje przesłanka do prawnej interwencji w życie nieletniego lub też występuje jej brak. Celem niniejszego artykułu jest dyskusja pojęcia demoralizacji i wskazanie problemów jakie mogą powstawać na tym tle.

Słowa kluczowe: demoralizacja, nieletni, przestępczość nieletnich.

 

The concept of demoralization against the background

of the Act on juvenile justice of 26 October 1982

Abstract

The term "demoralization" appeared in the Polish legislation with the entry into force of the Act on juvenile justice in 1982 and from the beginning gave rise to many doubts. The discrepancies relate to both the current and the legal understanding of the word. The consequence of differences in interpretation in practice of the judiciary may be doubts as to whether certain behaviour ofjuvenile meets the traits included in the concept of demoralization. Consistently so – is there a basis to proceed on a specific juvenile, followed by – whether you need to apply to juvenile specific educational measures. Thus, depending on whether the juvenile is showing signs of demoralization or not, whether there is a legal prerequisite for intervention in the life of a juvenile or there is the lack of it. The purpose of this article is to discuss the concept of demoralization and identify the problems that may arise in this regard.

Keywords: demoralization, juvenile, juvenile delinquency.